20 | 07 | 2019

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2003
Αριθ.Πρωτ.1011367/829-20/0016

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Δεκεμβρίου 2002, στη νήσο Κάσο Νομού Δωδεκανήσου.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Έχοντας υπόψη :......

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31-1-03 και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Δεκεμβρίου 2002 και έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική του εγκατάσταση στη νήσο Κάσο, ρυθμίζονται, και καταβάλλονται, χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24) κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ.
2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 31-3-03 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31-3-03.
Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών.
4. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων, πέραν της πρώτης, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με την αναλογούσα, κατά Κ.Ε.Δ.Ε, προσαύξηση.
5. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, τα αυτοτελώς βεβαιωμένα χρέη υπέρ Ο.Τ.Α., τα χρέη των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τα χρέη υπέρ ξένων κρατών από φόρο εισοδήματος.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 20 ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238Α'/22-10-98).
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο δεύτερο τεύχος αυτής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16