Open menu
14 | 07 | 2020

Αθήνα 22/07/2004
Αριθμ. Πρωτ.:1061139/1723/Α0012

ΠΟΛ. 1076

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18,19 και 20 του Κεφαλαίου Γ «Υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων» του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

1. Τα κεφάλαια του νομοσχεδίου αυτού που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, ισχύουν από 15 Ιουλίου 2004.
2. Η οφειλή για φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που προκύπτει από εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 15 Ιουλίου 2004 και μετά, καταβάλλεται σε μια δόση (εφάπαξ) αντί για τέσσερις (4) που προβλεπόταν αρχικά (
σχετική 1059110/4342/0016/ΠΟΛ1067/15.7.2004 διαταγή μας).
Ο συνολικός φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης, ενώ των φυσικών προσώπων μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
3. Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, μέχρι το ΤΑXIS να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του, θα καταχωρούνται, θα εκκαθαρίζονται και θα βεβαιώνονται χειρόγραφα.
Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα παραλαμβάνονται κανονικά για να εκκαθαριστούν από το TAXIS.
4. Για τους Κ.Α.Ε. οι ΔΟΥ θα έχουν πληροφόρηση από τη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατόπιν συνεννόησης του τεχνικού τους με την Υπηρεσία αυτή. Μέχρι να γίνει αυτό, τα ποσά θα εισπράττονται στους υπάρχοντες κωδικούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
¶ρθρο 18


Υπαγόμενες περιπτώσεις


1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή των φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2003 δύνανται να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) σχετική εκπρόθεσμη (αρχική ή συμπληρωματική) δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι 30 Ιουλίου 2004.
2. Η δυνατότητα υποβολής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται αναλόγως και στις πιο κάτω φορολογίες για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2003:

α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11 και 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
β) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’).
γ) Φόρου κύκλου εργασιών.
δ) Φόρου πολυτελείας, ειδικού φόρου κατανάλωσης του ν.δ. 3829/1958 (ΦΕΚ 126 Α') και φόρου κατανάλωσης στις κηρώδεις ύλες του ν. 4324/1963 (ΦΕΚ 152 Α'), στα απορρυπαντικά του άρθρου 4 του α.ν. 156/1967 (ΦΕΚ 179 Α'), στα φορτηγά αυτοκίνητα του ν. 1223/1981 (ΦΕΚ 340 Α'), όπως ίσχυσαν και μετά την ενοποίηση των φόρων κατανάλωσης και πολυτελείας του άρθρου 3 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α').
ε) Φόρου κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται, διασκευάζονται ή συναρμολογούνται στο εσωτερικό του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α'), στα λιπαντικά έλαια του άρθρου 57 του ν. 12/1975 (ΦΕΚ 34 Α') και στα ελαφρά και μέσα έλαια του ν. 216/1975 (ΦΕΚ 260 Α'), όπως ίσχυσαν.
στ) Φόρου κατανάλωσης στις ανυψωτικές συσκευές του άρθρου 65 του ν. 542/1977 και φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα μισθώματα δρομώνων ίππων του άρθρου 58 του ν. 1249/1982, όπως ίσχυσαν.
ζ) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
η) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.
θ) Εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του εδαφίου β' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α'), όπως ίσχυσαν.
ι) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’).

ια) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α').
ιβ) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α').
ιγ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ έως και ιβ', με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

 

¶ρθρο 19
Εξαιρούμενες περιπτώσεις


Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:

α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις, φύλλα ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος.
β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας.
γ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.
δ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων της περίπτωσης α' μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, εφόσον γι' αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του
άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.

 

 

¶ρθρο 20
Ειδικές ρυθμίσεις

 

1. Η οφειλή για φόρους, τέλη και εισφορές που βεβαιώνεται με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις του άρθρου 18 του παρόντος καταβάλλεται εκτός του φόρου εισοδήματος σε τέσσερις (4) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ για κάθε δήλωση.
Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα ολόκληρος με την υποβολή της δήλωσης, προκειμένου δε για τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
2. Κατά την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 18 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, προκειμένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm