Open menu
15 | 08 | 2020

Αθήνα, 25 Μαΐου 2004

ΠΟΛ 1047

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του N . 3207/2003.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302Α΄/24-12-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του N. 3207/2003 προβλέπεται ότι για το εισόδημα που αποκτούν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (τα οποία προηγουμένως δεν έχουν αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) από εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από 24-12-2003 έως 30-9-2004, με βάση συμβάσεις που συνάπτουν με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, παρακρατείται φόρος με αναλογικό συντελεστή 20%, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. κατά την πίστωση ή την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση γι΄ αυτό το εισόδημα, ανεξάρτητα αν αυτοί αποκτούν ή όχι, μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λόγω αυτών των εργασιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αιτία αυτή.

Ο παραπάνω παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω εισοδήματα αποστέλλονται στο εξωτερικό, προκειμένου οι Τράπεζες να χορηγήσουν ποσό συναλλάγματος ή € υποχρεούνται να ζητούν το αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί σε αυτά.

2. Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι ο πιο πάνω αναφερόμενος για τη φορολογία εισοδήματος αλλοδαπών φυσικών προσώπων τρόπος φορολογίας, ισχύει και όταν δικαιούχος της αμοιβής είναι αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτά ή να έχει αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση. Δηλαδή, και στην περίπτωση αυτή, η «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.», και η «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.», θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου 20% επί της αμοιβής και με την παρακράτηση αυτή θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού οργανισμού ή επιχείρησης.

3. Περαιτέρω όμως, με το τελευταίο εδάφιο ορίζεται, ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή όταν η αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμός απασχολεί – με σύμβαση εργασίας – προσωπικό ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο αμείβεται στην Ελλάδα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του N. 2238/1994, τηρεί τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία και θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με 35% για τα κέρδη που θα προκύψουν από τα βιβλία. Επειδή οι υπόψη εταιρίες ή οργανισμοί, των οποίων τα κέρδη θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσα σ΄ ένα μήνα από τη διάλυσή τους, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του N. 2238/1994. Είναι αυτονόητο ότι, όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν ισχύουν όταν υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της χώρας της οποίας είναι κάτοικος ο αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση, διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καθόσον στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη σύμβαση λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος της.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N. 3207/2003 προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουν με την Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 24.12.03 έως 30.09.04, υπάγονται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000).

Ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ερευνάται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και εάν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι φορολογητέα, καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, που αναλογεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι λήπτες των υπηρεσιών Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. Ο φόρος υπολογίζεται στα στοιχεία του Κ.Β.Σ., που θα εκδοθούν για την καταβολή της αμοιβής και η απόδοσή του γίνεται με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος απόδοσης Φ.Π.Α. ισχύει και για τις αμοιβές που εισπράττουν για το συγκεκριμένο διάστημα (24-12-03 έως 30-09-04) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που πραγματοποιούν εργασίες, στο πλαίσιο συμβάσεων με την Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση, όχι από τον παρέχοντα την υπηρεσία, αλλά από τον λήπτη αυτής, δηλαδή την Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή όταν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί απασχολούν προσωπικό ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο αμείβεται στην Ελλάδα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Κ.Β.Σ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία τα πιο κάτω πρόσωπα :

α) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα για τις εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από 24-12-03 έως 30-09-04 για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004 με βάση συμβάσεις που συνάπτουν με την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.» και την «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.».

β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση για τις εργασίες τέλεσης και ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004, στο πλαίσιο συμβάσεων με την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.» και την «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.».

Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου της «Φορολογίας Εισοδήματος»:

Εάν έχουν και άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση.

Εάν απασχολούν ημεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό με σύμβαση εργασίας το οποίο πληρώνεται από την αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμό στην Ελλάδα.

2. Τέλος, η «Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 Α.Ε.» και η «Αθηναϊκή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.» κατά την καταβολή αμοιβών στα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., έχουν υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm