31 | 05 | 2020

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2004

Αριθ. Πρωτ. 1005244 /382

 

ΘΕΜΑ: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Σας κοινοποιούμε την αρ. 1004908/381/0016/21.01.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που διαμένουν μακράν του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του νόμου «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή και εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κοινοποίηση επισπεύδεται λόγω της πολυσέλιδης απόφασης και των συνημμένων εντύπων αυτής, ώστε να λάβετε έγκαιρα γνώση και να προετοιμάσετε τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών σας για την άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί, θα παραδίδεται αμέσως στο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας Εισοδήματος για τον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται σ΄ αυτή, θα θεωρείται και θα προωθείται στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ., για την άμεση πληρωμή στο δικαιούχο σε μετρητά. Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν έχει μετρητά και δεν εδρεύει σ΄ αυτήν πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος, θα ακολουθείται ένας από τους τρόπους που περιγράφεται στην 1047662/3803/0016/20.05.2003 Α.Υ.Ο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείτε να προβαίνετε και σε ανάληψη μετρητών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη απόφαση, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου, δεν θα αρχίσετε να δι ενεργείτε πληρωμές, πριν σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας (το οποίο θα σας σταλεί με fax) για τη δημοσίευση του νόμου και της συγκεκριμένης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004

Αριθ. Πρωτ.: 1004908/381

 

Θέμα: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:........

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

¶ρθρο 1

Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

 

1. Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 2238/1994  (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που. περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ΄ όσον πληρούν ης λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

¶ρθρο 2

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος

 

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ως παράρτημα Α.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης.

β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, με έναρξη το έτος 2004.

 

 

¶ρθρο 3

Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος

 

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας Δ.Ο.Υ. για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ΄ αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται αμέσως στο Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ, όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού, και γίνεται την ίδια ημέρα η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

 

 

¶ρθρο 4

Λογιστική τακτοποίηση

 

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση Έξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

¶ρθρο 5

Πιστοποιητικό Σπουδών

 

1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.

Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή

φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα Τ.Ε.Ι., ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

 

¶ρθρο 6

Λοιπά

 

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1-6 του άρθρου 10 του Ν. ...... .. /2004 , οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.).

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόμάτος, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 ΦΕΚ 15 Α'/2004 και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστη της είσπραξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.

1. Ονομα και Επώνυμο δικαιούχου (1).......................................

2. Α.Φ.Μ δικαιούχου..............................

3. Ονομα και Επώνυμο συζύγου........................

4. Α.Φ.Μ. της συζύγου...................................... *

5. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα οικον. έτους 2003 (χρήση 2002) ευρώ (2)............ αρ. Παιδιών........

6. Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης (3)..............................

7. Ονοματεπώνυμο φοιτητή........................

8. Ετος γέννησης φοιτητή............................

9. Α.Φ.Μ. φοιτητή (4)........................... Α.Δ.τ.(4)..........................,

10. Σχολή φοίτησης (5).......................

11. Έτος εισαγωγής....................

12. Έτος φοίτησης........................

13. Βεβαίωση καλής επίδοσης (6)..........................................

14. Τόπος διαμονής της οικογένειας.......................... *Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ./..

15. Τόπος διαμονής του φοιτητή.......................

16. Μισθωτήριο συμβόλαιο (7)...............................

17. Α.Φ.Μ. εκμισθωτή (8)........................

18. Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος φοιτητή (9)...................... Αν ναι πόσων ακόμη φοιτητών....................

.............................2004

Ο Υπευθύνως Δηλών Δ.Ο.Υ........................ Αριθ Πρωτ.

Ελέγχθηκε Τμήμα Εισοδήματος Τμήμα Εξόδων ......................2004

Να πληρωθεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ............................2004

Ο προϊστάμενος Εισέπραξα το ποσό των χιλίων ευρώ ....................................2004

Ο Λαβών/Η Λαβούσα

 

Οδηγίες συμπλήρωσης

(1) Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής. ./.. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

(2) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του Α.Φ.Μ. της συζύγου. Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χ1λιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

(3) Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α). ./..

(4) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή για τον οποίο ο δικαιούχος ζητά το επίδομα αν του έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή. Σημειώνεται ότι Α.Φ.Μ. μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της Σχολής, ή Τμήματος αυτής όπως εμφανίζεται στο σχετικό πιστοποιητικό σπουδών.

(6) Ως σχετικό πιστοποιητικό (απαιτείται η επιτυχία τουλάχιστον στα μισά μαθήματα) Αναγράφεται η λέξη ναι ή όχι

(7) Αναγράφεται η διεύθυνση της μισθωμένης κατοικίας. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση το νομό Αττικής και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως μία πόλη.

(8) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή της κατοικίας όπου διαμένει ο φοιτητής.

(9) Αναγράφεται η λέξη «ναι» ή «όχι», ανάλογα αν ο δικαιούχος δικαιούται να εισπράξει επίδομα και για άλλο φοιτητή. Αν αναγραφεί η λέξη ναι, συμπληρώνεται και ο αριθμός των άλλων φοιτητών για τους οποίους ο δικαιούχος κατέθεσε ή θα καταθέσει δικαιολογητικά για είσπραξη του επιδόματος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.......................

ΤΜΗΜΑ.........................

ΠΙΣTΟΠΟIΗΤIΚΟ (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το αρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

1. Πιστοποιείται ότι ο (η).................................. είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος.................................. του Πανεπιστημίου............................... όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος.........................

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. .Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη:............................ .Ετος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):............................. .Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών:........................ .Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος:.........................

 

 Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

Πόλη:.................................................

Ημερομηνία:.....................................

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Τ.Ε.Ι......................

ΤΜΗΜΑ.....................

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΤIΚΟ (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

1. Πιστοποιείται ότι ο (η)........................... είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος............. του Τ.Ε.Ι.,....................... όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος......................

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. .Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη:............................ .Ετος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):.................. .Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών:....................... .Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος:.......................... Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φoιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

Πόλη:...........................

Ημερομηνία:..........................

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm