21 | 07 | 2019

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2004

ΠΟΛ.:1001

 

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., έτους 2003.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος 2003, καθώς και για τα επόμενα έτη και μέχρι την καθιέρωση νέου εντύπου (έντυπο 009/02-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003, Φ1 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητα τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει, μετά την 1.1.2004.
2. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12.

Ι. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το πέρας της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά το πέρας της διαχειριστικής περιόδου, τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
II. μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί το πέρας της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά το πέρας της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγουμένων εδαφίων, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου.

Ι. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το πέρας της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι στο πέρας της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
II. μέχρι την 10η ημέρα του 5ου μήνα που ακολουθεί το πέρας της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για υποκείμενους των οποίων διαχειριστική περίοδος λήγει πριν από το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου.

Ι. σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου σε περίπτωση τήρησης Α' ή Β' Κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ.
II. σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου σε περίπτωση τήρησης Γ' Κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ.

3. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή της περίπτωσης α'.
4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.
5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.
6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής. Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:

α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία,

β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία.

 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

Την 25η Φεβρουαρίου εφόσον είναι εργάσιμη

2

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1

3

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2

4

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3

5

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4

6

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5

7

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6

8

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7

9

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8

10-50

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9

60-00

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50


Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

Την 10η Μαΐου εφόσον είναι εργάσιμη

2

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1

3

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2

4

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3

5

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4

6

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5

7

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6

8

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7

9

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8

10-50

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9

60-00

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16