18 | 07 | 2019

Αθήνα 02/11/1999

ΥΠΟΙΚ 1102824/1568/Α0012

ΠΟΛ 1202

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του  Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') - Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών.


Έχοντας υπόψη:....

κλπ.


Αποφασίζουμε

 

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του  Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), αντικαθιστώντας την περ. α' της παρ. 1, ως εξής:

"α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Κοινότητας  ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία  Δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα  στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό  κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία  απογραφή. Κατ' εξαίρεση, για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ,  δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία Δημοτολόγια. Προκειμένου για έγγαμους  θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.

Στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος, λόγω εργασίας, διατηρεί προσωρινή  κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλος  σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση  στο νησί, απαιτείται, αφενός, στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να  βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο νησί, αλλά  ο ένας σύζυγος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και  ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία Δημοτολόγια. Επίσης,  απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλο τόπο, για τον  τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να  αναγράφεται σ' αυτή ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού  ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και  μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.

Προκειμένου για δημόσιους  υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ που διορίζονται στα νησιά αυτά, η  απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν  τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος από το οποίο  ζητείται η απαλλαγή. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή  από τη φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της  γονικής παροχής".

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου  1999 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16