19 | 02 | 2020

Αθήνα 14/04/1997

ΥΠΟΙΚ 1042365/251/B0013

ΠΟΛ 1130

 

Θέμα: Κοινοποίηση των άρθρων 21 έως και 35 του ν.2459/1997 (ΦEK 17A'/18.2.1997) "κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες διατάξεις"


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 35 του ν.2459/1997 (ΦEK 17A'/18.2.1997) και σας δίνουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους.

 

 

I. ΓENIKA

 

Με τις διατάξεις που σας κοινοποιούνται:

1. Επιβάλλεται φόρος στην μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και έτσι φορολογείται όχι μόνο ή απόκτηση περιουσίας αλλά και η κατοχή της.
Η επιβολή του φόρου αυτού αιτιολογείται από το γεγονός, ότι η κατοχή ακίνητου πλούτου αποφέρει οφέλη (όπως π.χ. εισόδημα, ανεξαρτησία, ασφάλεια, επιρροή κλπ.).
Σκοποί του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι:

- η σύλληψη της φορολογητέας ύλης και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους,
- η αύξηση της προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος,
- η άμβλυνση της ανισοκατανομής του πλούτου και
- η ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων της χώρας.


II. EIΔIKA

 

Ειδικότερα, για καθένα από τα άρθρα που σας κοινοποιούνται, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

¶ρθρο 21

Αντικείμενο φόρου
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η επιβολή φόρου στην μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, που αποτελείται από ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα εκτός από την υποθήκη.
Ο φόρος επιβάλλεται στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι ετήσιος και η επιβολή του αρχίζει από το οικονομικό έτος 1997 και για κάθε μεταγενέστερο έτος.
Η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαμων τέκνων μέχρι 18 ετών, την οποία απέκτησαν με αγορά, δωρεά εν ζωή ή γονική παροχή, για τον υπολογισμό του φόρου, προστίθεται κατά ίσα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της μητέρας, εφόσον αυτοί ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.
Σε περίπτωση, που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα (λόγω διαζυγίου, θανάτου του άλλου κλπ) η ακίνητη περιουσία του ανηλίκου τέκνου προστίθεται στην περιουσία του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Η ακίνητη περιουσία των ανηλίκων άγαμων τέκνων την οποία απέκτησαν από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου, δεν θα υπολογίζεται στην περιουσία των γονέων, αλλά θα φορολογείται αυτοτελώς, υποβάλλοντας οι γονείς για λογαριασμό των ανήλικων παιδιών τους χωριστή δήλωση ΦMAΠ.
Η ακίνητη περιουσία τη γυναίκας φορολογείται χωριστά. Χωριστά επίσης φορολογείται η ακίνητη περιουσία των ανηλίκων τέκνων εφόσον έχουν κάνει γάμο.
Ανήλικοι, κατά τον Αστικό κώδικα (άρθρο 127), είναι εκείνοι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, για τη συμπλήρωση του οποίου υπολογίζεται και η ημέρα γέννησης (άρθρο 241 A.K.).
Η ηλικία των ανηλίκων τέκνων αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή από ληξιαρχική πράξη γέννησής τους.
Στο νόμο ορίζεται ότι η έννοια των ακινήτων λαμβάνεται όπως αυτή δίνεται από τον Αστικό κώδικα.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα (άρθρο 948), ακίνητα είναι μόνο το έδαφος και τα συστατικά μέρη αυτού.
Γενικώς, κατά το αστικό δίκαιο, συστατικά είνα τα πράγματα που δεν μπορούν να αποχωριστούν από το κύριο πράγμα χωρίς να υποστούν βλάβη τα ίδια ή το κύριο πράγμα ή να αλλοιωθεί η ουσία ή ο προορισμός τους (953 A.K.).
Εκτός όμως από αυτά, συστατικά θεωρούνται (άρθρο 954) και:

α) Τα πράγματα εκείνα που είναι συνδεδεμένα με το έδαφος στερεά, ιδιαίτερα τα οικοδομήματα,
β) Τα προϊόντα του ακινήτου, εφόσον είναι συνδεδεμένα με το έδαφος.

Έτσι συστατικά του εδάφους είναι οι κάθε είδους καρποί των δένδρων, πριν από τη συγκομιδή τους,
γ) Τα υπόγεια ύδατα και οι πηγές,
δ) Oι σπόροι μόλις γίνει η σπορά τους,
ε) Τα δένδρα μόλις φυτευτούν,
στ) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να ανεγερθεί μια οικοδομή (π.χ. πέτρες, τσιμέντο, σίδερα, τούβλα κλπ) ή που συναρμόσθηκαν με την οικοδομή (π.χ. πόρτες, παράθυρα κλπ).

Όσον αφορά την έννοια του εμπράγματου δικαιώματος, ο Αστικός κώδικας ορίζει (άρθρο 973) ότι είναι το δικαίωμα που παρέχει εξουσία άμεση και κατά οποιουδήποτε επί του πράγματος. O Αστικός κώδικας ρητά και περιοριστικά απαριθμεί τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, τα οποία είναι κυριότητα, οι δουλείες και η υποθήκη. Εκτός από αυτά κανένα άλλο δικαίωμα δεν είναι εμπράγματο, σε ακίνητο. Με άλλα λόγια η απαρίθμηση των εμπραγμάτων αυτών δικαιωμάτων είναι αποκλειστική.
Δουλείες είναι τα εμπράγματα δικαιώματα σε ξένα ακίνητα, που υπάρχουν παράλληλα με το δικαίωμα της κυριότητας.
Οι δουλείες διακρίνονται κυρίως σε πραγματικές, αν συστάθηκαν για τη ωφέλεια κάποιου άλλου ακινήτου (π.χ. η δουλεία άντλησης ή διοχέτευσης ύδατος κλπ) και σε προσωπικές, αν συστάθηκαν για ωφέλεια ορισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου (π.χ. επικαρπία, οίκηση κλπ).
Σε περίπτωση που η επικαρπία έχει αποχωριστεί από την κυριότητα φορολογούνται και επικαρπωτής και ψιλός κύριος αλλά καθένας χωριστά.

 

¶ρθρο 22

Υποκείμενο φόρου

 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται, ότι υπόχρεος σε φόρο είναι κάθε πρόσωπο που κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας έχει κυριότητα ή εμπράγματα δικαιώματα (εκτός της υποθήκης) σε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα.
Το πρόσωπο τούτο μπορεί να είναι:

α) φυσικό, χωρίς να ενδιαφέρει η ιθαγένεια ή η κατοικία του
β) νομικό, χωρίς να ενδιαφέρει αν η έδρα του είναι στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι αποκλειστικό κριτήριο για υπαγωγή σε φόρο ενός προσώπου (είτε φυσικού είτε νομικού) είναι το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό είναι κύριος ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Επομένως, αν μετά την 1η Ιανουαρίου μεταβιβασθεί το ακίνητο σε άλλο πρόσωπο η υποχρέωση για φόρο βαρύνει εκείνον, που ήταν κύριος ή είχε εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο την 1η Ιανουαρίου.
Όταν τα ακίνητα είναι επίδικα υπόχρεος σε φόρο είναι ο νομέας τους.

Ακόμη, υπόχρεος είναι ο νομέας και όταν νέμεται το ακίνητο χωρίς νόμιμο τίτλο. Σε περίπτωση όμως που το ακίνητο εκνικηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ο νομέας, που έχει φορολογηθεί, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αμετάκλητα αναγνωρισθέντος ως κυρίου, για το φόρο που πλήρωσε.
Ειδικότερα, υπόχρεος σε φόρο είναι:

α) ο άνδρας για την ακίνητη περιουσία του
β) η γυναίκα, για την ακίνητη περιουσία της,

γ) οι γονείς για την ακίνητη περιουσία των ανηλίκων άγαμων τέκνων τους που προέρχεται από αγορά δωρεά ή γονική παροχή, όταν αυτοί ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. ξταν η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα τότε η ακίνητη περιουσία των ανηλίκων άγαμων τέκνων προστίθεται στην περιουσία του γονέα αυτού.
δ) τα ανήλικα παιδιά, εφόσον είναι έγγαμα, για την ακίνητη περιουσία τους
ε) ο κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία της κληρονομίας που σχολάζει. H κληρονομία σχολάζει και ορίζεται κηδεμόνας γι' αυτή, όταν είναι άγνωστος ο κληρονόμος ή δεν είναι γνωστό αν αποδέχθηκε την κληρονομία (άρθρο 1865 A.K.).

Σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής υπόχρεος σε φόρο είναι:

1. O οικοπεδούχος:

α) Για την αξία του οικοπέδου για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να μεταβιβασθούν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας σε τρίτα πρόσωπα ή στον εργολάβο ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν πριν την πάροδο της επταετίας.
β) για την αξία των διαμερισμάτων, τα οποία συμφωνήθηκε να πάρει ο οικοπεδούχος, μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή αφότου εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν την πάροδο της επταετίας.

2. O εργολάβος:

Για την αξία των διαμερισμάτων που δεν πουλήθηκαν, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν σ' αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδείξει, μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί σ' αυτά, μετά την πάροδο της πιο πάνω επταετίας ή αφότου εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν πριν την πάροδο της επταετίας.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο διαμέρισμα, τότε υπόχρεος σε φόρο είναι ο αγοραστής, από την παράδοση του διαμερίσματος σ' αυτόν, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο παράδοσης που καταρτίζεται μέσα σ' ένα δίμηνο από την παράδοση.

 

¶ρθρο 23
Απαλλαγές από το φόρο

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Η αξία των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων εφόσον ο κύριος υπόχρεος σε φόρο (φυσικό πρόσωπο) γεωργός ή κτηνοτρόφος τις αυτοκαλλιεργεί ή τις εκμεταλλεύεται κατά κύριο επάγγελμα.
Διευκρινίζεται ότι αγροτικά ακίνητα θεωρούνται εκείνα που από τη φύση τους προορίζονται για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, κατά τις σχετικές διατάξεις περί σχεδίων πόλεων.
Ακόμη, θεωρούνται ως αγροτικά ακίνητα και συνεπώς δε φορολογούνται τα κτίσματά τους, οι οικοδομές εκείνες που χρησιμεύουν για αποθήκευση σπόρων, λιπασμάτων, μηχανημάτων ή χρησιμεύουν για σταυλισμό ζώων κλπ.
Εξυπακούεται ότι αν τα κτίσματα αυτά δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο ως άνω προορίζονται, αλλά εξυπηρετούν οποιοδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. κατοικία του αγρότη) φορολογούνται.
H έννοια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη παρέχεται με την αρ. 1044822/804/A0012/7.4.1995 ΠOΛ. 1110 εγκύκλιο του Υπουργείου Oικονομικών.
β) H αξία των δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά τις εκμεταλλεύονται ή όχι. κατά το δασικό κώδικα (άρθρο 1 ν.δ. 86/1969) θεωρούνται δασικές εκτάσεις, εκείνες που καλύπτονται ολικά ή μερικά από άγρια ξυλώδη φυτά, οποιοωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας ή από αραιή και φτωχή δασική ξυλώδη ή θαμνώδη βλάστηση.
γ) Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων.
Είναι γνωστό, πως το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ή εξόρυξης ορυκτών και λίθων είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα της κυριότητας του εδάφους. κατά συνέπεια, δε θα φορολογηθεί εκείνος που έχει το δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας ή της εξόρυξης. Ενώ αντίθετα, ο κύριος του εδάφους θα φορολογηθεί για την αξία του εδάφους.
δ) Τα κτίσματα των ακινήτων και τα άλλα συστατικά του εδάφους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές που είναι στερεά συνδεδεμένες με το έδαφος. Απαλλαγή θα υπάρξει μόνο αν τα κτίσματα και τα άλλα συστατικά του εδάφους ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές ή κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και γενικά επαγγελματικές επιχειρήσεις καθώς και τα κτίσματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύματα.
Την ίδια απαλλαγή θα έχουν και τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τις πιο πάνω επιχειρήσεις και έχουν εισφερθεί σ' αυτές κατά χρήση.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις που απαλλάσσονται τα κτίσματα κλπ., σε φόρο υποβάλλεται μόνο η αξία του οικοπέδου.

Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή της αξίας των κτισμάτων καταλαμβάνει μόνο τα ακίνητα όλων γενικά των επιχειρήσεων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή και την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας.
Συνεπώς, αν η επιχείρηση προβαίνει στην εκμίσθωση κάποιου ακινήτου ή παραχωρεί δωρεάν την χρήση του η αξία των κτισμάτων του ακινήτου αυτού, δεν απαλλάσσεται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Επίσης, αν μέρος του ακινήτου δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. για γραφεία, λογιστήριο,  αίθουσα δεξιώσεων κλπ) η αξία των κτισμάτων αυτών δεν απαλλάσσεται από το ΦMAΠ.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και αποκτούν εισόδημα Δ' πηγής (από εμπορικές επιχειρήσεις), απαλλάσσεται από το ΦMAΠ η αξία των κτισμάτων των δωματίων και διαμερισμάτων αυτών.
H ανωτέρω απαλλαγή της αξίας των κτισμάτων δεν ισχύει για τα ακίνητα τα οποία, ιδιοχρησιμοποιούν για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματός τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθόσον η απαλλαγή της αξίας των κτισμάτων περιορίζεται μόνο στα χρησιμοποιούμενα ακίνητα από επιχειρήσεις.
Ως ασκούντα ελευθέριο επάγγελμα θεωρούνται τα πρόσωπα εκείνα που  αναφέρονται στο άρθρο 48 του ν. 2238/1994 _περί κυρώσεως του κώδικα  φορολογίας εισοδήματος_. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθεί η αξία των κτιρίων και η αξία του οικοπέδου.
Όσον αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα, κοινωφελής σκοπός σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2039/1959 όπως ισχύει, είναι κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός και γενικά σκοπός επωφελής στο κοινό, είτε γενικά είτε μερικά, του οποίου σκοπού η εκτέλεση ανατίθεται, με τη συστατική του νομικού προσώπου πράξη, σε ιδρύματα, σωματεία, κάθε μορφής οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα κλπ., που υπάρχουν.
Συνεπώς, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να διερευνάται αν  συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για απαλλαγή των κτισμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να προκύπτει, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί νόμιμα, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδιώκει σκοπούς γενικά κοινωφελείς, αλλά και ότι οι σκοποί αυτοί στην πραγματικότητα εκπληρώνονται.
Επισημαίνεται ότι, της απαλλαγής αυτής (των κτισμάτων) εξαιρούνται τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα αλλοδαπά κοινωφελή ιδρύματα. Συνεπώς, η αξία του οικοπέδου και των κτισμάτων που ανήκουν στα πρόσωπα αυτά υπόκειται σε φόρο.
Εξαιρούνται της πιο πάνω απαλλαγής τα κτίσματα των επιχειρήσεων που το αντικείμενο των εργασιών τους είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων τους.

ε) Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν (π.χ. ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πανσιόν, μοτέλ κ.λπ.). H απαλλαγή αφορά μόνο το 50% της αξίας των γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, χρησιμοποιούνται απ'  αυτές για τουριστική εκμετάλλευση και στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών.

Τέτοια γήπεδα είναι εκείνα επί των οποίων έχει ανεγερθεί το κτίριο του ξενοδοχείου, έχουν διαμορφωθεί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κλπ. 

H αυτή απαλλαγή του 50% της αξίας τους ισχύει και για τα γήπεδα των ακινήτων που είναι εκμισθωμένα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το μίσθωμά τους υπολογίζεται σε ποσοστό στις εισπράξεις τους.
Διευκρινίζεται, πως, αν στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται ξενοδοχειακή επιχείρηση, υπάρχουν και γραφεία ή καταστήματα, αυτά φορολογούνται.
Επίσης απαλλάσσονται τα ιδιωτικά εκαπιδευτήρια οποιασδήποτε βαθμίδας  εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 50% της αξίας των γηπέδων τους στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου, όπως το κυρίως κτίριο (σχολείο, χώροι αθλοπαιδιών, στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.).
στ) τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται για μια επταετία από τότε που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια ή μέχρι να εκμισθωθούν ή οπωσδήποτε  χρησιμοποιηθούν, πριν από την πάροδο της επταετίας. Στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθεί μόνο η αξία του εδάφους.
H επταετία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής οικοδομικής άδειας και όχι από τυχόν αναθεώρησή της.
Συνεπώς, μετά την πάροδο της επταετίας ή μετά την εκμίσθωση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση των κτισμάτων της οικοδομής πριν από την πάροδο της επταετίας, θα φορολογηθεί η αξία τους (κτισμάτων) μαζί με την αξία του οικοπέδου (εδάφους).
Σε περίπτωση που ανεγείρεται πολυκατοικία, υποβάλλεται αμέσως σε φόρο μόνο η αξία του οικοπέδου, ενώ η αξία των διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ. κτισμάτων, απαλλάσσεται του φόρου για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι την εκμίσθωση η οποιαδήποτε χρησιμοποίησή τους πριν από την επταετία.
Μετά την πάροδο της επταετίας ή την χρησιμοποίησή ή εκμίσθωσή τους, τα διαμερίσματα καθώς και τα λοιπά κτίσματα της πολυκατοικίας που συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο ίδιος θα υποδείξει και δεν έχουν πουληθεί, θεωρούνται κατ' αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ανάλογο ποσοστό του οικοπέδου και γι' αυτό υπόχρεος σε φόρο είναι ο εργολάβος για την αξία των κτισμάτων και την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που αναλογούν σ' αυτά.
Εδώ σημειώνεται, πως αν τα διαμερίσματα που έχει συμφωνηθεί να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε πρόσωπα τρίτα που αυτός θα υποδείξει χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο ή εκμισθωθούν πριν από την πάροδο της επταετίας, σε φόρο θα υπαχθεί ο εργολάβος για την αξία τους από το χρόνο της εκμίσθωσης ή χρησιμοποίησής τους.
Αν ο εργολάβος έχει υποσχεθεί με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο ένα διαμέρισμα, το διαμέρισμα αυτό θεωρείται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάστηκε στον αγοραστή, μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που του αναλογεί, από το χρόνο παράδοσής του σ' αυτόν. H παράδοση αυτή αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει απαραίτητα να καταρτισθεί μέσα σ' ένα δίμηνο από την παράδοση του διαμερίσματος. Δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη ιδιαίτερου συμβολαιογραφικού εγγράφου παράδοσης σε περίπτωση που αυτή προκύπτει από το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.
ζ) Τα ακίνητα που φορολογύνται ως κληρονομιαία και για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος εκ του νόμου σε τριμηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, για μια διετία. H διετία αρχίζει τον επόμενο του χρόνου που γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση.
κατά κανόνα, στις κληρονομιές ο χρόνος που γεννιέται η φορολογική υποχρέωση είναι ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας, δηλαδή ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου του θανάτου του κληρονομουμένου. H μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται είτε αυτοδίκαια από το νόμο στις περιπτώσεις που ειδικά και περιοριστικά απαριθμεί (άρθρο 7 ν.δ. 118/1973 _περί κώδικος Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κλπ._ είτε με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου ΔOY (άρθρο 8 ν.δ. 118/1973).
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνάται και να βρίσκεται ο χρόνος γένεσης της φορολογικής ενοχής, οπότε η διετία θα υπολογίζεται από το επόμενο έτος αυτής. λτσι αν π.χ. έχουμε χρόνο θανάτου το έτος 1996, αλλά υπάρχει επιδικία για το κληρονομικό δικαίωμα, η οποία λήγει το έτος 1998, η διετία απαλλαγής θα αρχίσει από το έτος 1999 και όχι το 1996, γιατί στην περίπτωση της επιδικίας έχουμε από το νόμο μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής στο χρόνο λήξης της επιδικίας (άρθρο 7 ν.δ. 118/1973).
η) Τα γήπεδα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ανάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ή θα χαρακτηρισθούν κατά τις κείμενες διατάξεις ως ζώνες ενεργού πολεοδομίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προγραμμάτων σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης εκτός αν προηγουμένως εκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
θ) Το Ελληνικό Δημόσιο, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία. Ακόμη, απαλλάσσονται οι δήμοι, οι κοινότητες, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και κοινοτήτων (TEΔK) και η κεντρική Ένωση Δήμων και κοινοτήτων Ελλάδος (K.E.Δ.K.E).
ι) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι Γεωργικές Σχολές.
ια) Oι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο με ποσοστό 50% και άνω.
ιβ) Το ιερό κοινό του πανάγιου Τάφου, η Iερή Μονή του όρους Σινά και το ¶γιο Όρος.
ιγ) Oι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, τα αναγνωρισμένα θρησκευτικά δόγματα, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν.
Όπως έγινε δεκτό από τη διοίκηση, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 590/1977 (ΦEK 146 A') είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και απαλλάσσονται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
ιδ) Τα σωματεία, οι ενώσεις ή ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα συσταθεί και αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαίρου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις, εφόσον τους ανήκουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων.
ιε) Τα κάθε είδους ταμεία και οργανισμοί κύριας ή επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης.
ιστ) Τα γήπεδα και τα κτίρια που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην ETBA ή BIΠETBA, εφόσον όμως βρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές. Συνεπώς, για κάθε άλλο ακίνητό τους που βρίσκεται έξω από βιομηχανική περιοχή, η ETBA ή BIΠETBA θα φορολογηθούν.
ιζ) Τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και τους ανήκουν και τα οποία χρησιμοποιούν για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και Προξενείων τους, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Τούτο σημαίνει, ότι η απαλλαγή θα ισχύσει μόνο αν, με βάση τη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους, τα ακίνητα που βρίσκονται στο κράτος αυτό και ανήκουν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται ως εγκατάσταση εκεί της Ελληνικής Πρεσβείας ή Προξενείου, απαλλάσσονται του αντίστοιχου φόρου.
Κάθε σχετική με το θέμα αυτό πληροφορία θα ζητάται απευθείας από το  Υπουργείο Εξωτερικών.
ιη) Oι ξένοι πρεσβευτές και άλλοι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Για κάθε αναγκαία πληροφορία, για να εξακριβωθεί ποιά από τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιδιότητα του πρεσβευτή ή του διπλωματικού αντιπροσώπου ή πράκτορα θα πρέπει να απευθύνεσθε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Εδώ τονίζουμε ότι η απαλλαγή θα ισχύσει μόνο αν στη νομοθεσία του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχουν τα πιο πάνω πρόσωπα, υπάρχει αντίστοιχη διάταξη που να απαλλάσσει από τον οικείο φόρο τους αλλοδαπούς, για το κράτος εκείνο, πρεσβευτές, πράκτορες κ.λ.π.
Θεωρούμε ακόμη σκόπιμο να τονίσουμε πως η απαλλαγή αφορά μόνο τα ακίνητα των πρεσβευτών, διπλωματικών αντιπροσώπων ή πρακτόρων, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα κατά το έτος της φορολογίας.
ιθ) Oι πρόξενοι, προξενικοί πράκτορες, καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων Πρεσβειών και Προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις ιζ' και ιη' του άρθρου αυτού και εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ακούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εκτός φυσικά, αν διαφορετικά ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις.
κ) Oι κάθε μορφής συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιού.
κα) H Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχαιολογική Εταιρεία καθώς και το Εθνικό νδρυμα υποδοχής και αποκατάστασης Αποδήμων και παλινοστούντων ομογενών Ελλήνων.
κβ) Oι τουριστικές επιχειρήσεις Ελλάδας ΞENIA A.E. για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
κγ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. H δέσμευση αυτή πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο φορολογίας και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επίσης του 50% της αξίας των ακινήτων που έχουν  ιστορική σημασία όπως αυτά χαρακτηρίζονται με προεδρικά διατάγματα που  εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Oικονομικών και Πολιτισμού.
κδ) κτίσματα τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαιρεθούν του φόρου τα κτίσματα αυτά είναι η προσκόμιση σχετικού ΦEK στο οποίο εμφαίνεται η κήρυξη του ακινήτου ως απαλλοτριωτέου καθώς και η βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι δεν έχει ανακληθεί η απαλλοτρίωση ή η προσκόμιση της άδειας ή το πρωτόκολλο κατεδάφισης αντίστοιχα.
κε) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

¶ρθρο 24
Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται γενικά ο τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί για να προσδιορισθεί η αξία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που θα υπαχθεί σε φόρο.
Προκειμένου λοιπόν να υπολογισθεί ο φόρος λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία που έχουν τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα σ' αυτά δικαιώματα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους της φορολογίας. O προσδιορισμός της αξίας θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950  "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", και των άρθρων 41 και 41A του ν. 1249/1982 όπως ισχύουν.

Συνεπώς για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους (άρθρο 41 ν. 1249/82) θα υποβάλλονται εις διπλούν μαζί με τη δήλωση ΦMAΠ και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού 91 έως και 5 και έντυπα K4 έως και K9) βάσει των οποίων προκύπτει η αντικειμενική αξία αυτών.
Για τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που εφαρμόζεται το μικτό σύστημα του άρθρου 41α του ν. 1249/82 (με αντικειμενικά κριτήρια), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2386/96 η αξία των κτισμάτων θα υπολογίζεται με βάση τα ειδικά έντυπα (K1 έως και K9) τα οποία θα υποβάλλονται εις διπλούν. Ενώ η αξία του οικοπέδου θα υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.
Για γήπεδα (αγροτεμάχια - οικόπεδα) χωρίς κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ή το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με βάση την αγοραία αξία όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία.
Αν η επικαρπία έχει διαχωρισθεί από την κυριότητα, ο προσδιορισμός της αξίας της γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονομιών δωρεών και προικών (άρθρο 15 ν.δ. 118/1973).

Ετσι:

α) Προκειμένου περί ισόβιας ή αορίστου χρόνου επικαρπίας, η αξία της  υπολογίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του ν.δ. 118/1973.
β) Προκειμένου περί επικαρπίας ορισμένου χρόνου, η αξία της υπολογίζεται σε τόσα εικοστά της αξίας της πλήρους κυριότητας, όσα τα χρόνια που θα διαρκέσει η επικαρπία. Σε καμιά όμως περίπτωση η αξία της επικαρπίας του ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβεί τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.
H αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρέσουμε την αξία της επικαρπίας, όπως την προσδιορίσαμε πιο πάνω.

Τέλος, πρέπει να τονισθεί, πως, από πλευράς φορολογίας, με επικαρπία εξομοιώνεται η οίκηση και κάθε άλλη δουλεία, η οποία παρέχει εξουσία χρήσης στο ακίνητο.

 

¶ρθρο 25

Εκπτώσεις - Αφορολόγητο όριο - Υπολογισμός φόρου

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι, από την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τη διαδικασία του άρθρου 24 αφαιρούνται τα χρέη που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα του φορολογουμένου αρκεί αυτά:

α) Να υπάρχουν κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους της φορολογίας. Εξυπακούεται ότι αφαιρείται μόνο το ποσό του χρέους που οφείλεται κατά την ημερομηνία αυτή,
β) να προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Τράπεζες. O νόμος δεν κάνει καμιά διάκριση όσον αφορά τις Τράπεζες και συνεπώς τα χρέη μπορεί να προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από οποιαδήποτε Τράπεζα είτε ημεδαπή είτε αλλοδαπή.
Αν τα χρέη προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκσν από οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ή ιδώτη δεν αφαιρούνται, έστω και αν αυτά είναι ασφαλισμένα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης,
γ) να χρησιμοποιηθούν αποδεδειγμένα για την ανέγερση ή την επέκταση ή  επισκευή των κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο και υπόκεινται σε φόρο  ακίνητης περιουσίας. Αν δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό δεν  αφαιρούνται.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω χρεών, ποσό 60.000.000 δρχ., για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, μένει αφορολόγητο και το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο.
Ειδικά για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα το αφορόλογητο ποσό ορίζεται σε 150.000.000 δρχ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ερευνάται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔOY, αν στο νομικό πρόσωπο  συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (κοινωφελής σκοπός κλπ) για να τύχει του αφορολογήτου ποσού των 150.000.000 δρχ.
Σε περίπτωση συζύγων δεν φορολογείται η αξία της ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000.000 δρχ, για καθένα από αυτούς. Αν όμως ο ένας από τους συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη από το αφορολόγητο όριο και ο άλλος σύζυγος έχει μικρότερη ή δεν έχει καθόλου περιουσία, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι τη συμπλήρωση των δύο αφορολογήτων ορίων, δηλαδή 120.000.000 δρχ.
Όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, το αφορολόγητο ποσό των γονέων προσαυξάνεται κατά 15.000.000 δρχ. για καθένα παιδί, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή όχι ακίνητη περιουσία. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορλόγητο ποσό του επιζώντα ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά 15.000.000 για καθένα από τα ανήλικα παιδιά του των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
Όταν το ανήλικο τέκνο υποβάλλει αυτοτελή δήλωση ΦMAΠ, δεν φορολογείται η αξία της ακίνητης περιουσίας του μέχρι 60.000.000 δρχ.

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολογήτων ορίων το υπόλοιπο ποσό
που απομένει υποβάλλεται σε φόρο ως εξής:

α) για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
   

κλιμάκιοΦορολογικοί συντελεστές κατά κλιμάκιο %

Ποσό φόρου

κατά κλιμάκιο

Σύνολο φορ/τέας περιουσίαςΣύνολο
 φόρου
50.000.0000,3 150.000  50.000.000150.000
50.000.0000,4200.000100.000.000350.000
50.000.0000,5250.000150.000.000600.000
100.000.0000,6600.000  250.000.0001.200.000
100.000.0000,7700.000350.000.0001.900.000
υπερβάλλον0,8   


β) για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,7%. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που έχουν αυξημένο αφορολόγητο όριο 150.000.000 δρχ., με πάγιο συντελεστή 0,35%.

 

 

¶ρθρο 26

Yπόχρεοι σε δήλωση

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι όποιος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει φόρο και αν είναι ανίκανος αυτός, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, με την οποία θα δηλώσει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του, η οποία φορολογείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.
Αν η γυναίκα έχει ακίνητη περιουσία μπορεί, εφόσον διαρκεί ο γάμος, να υποβάλλει κοινή με τον άνδρα της δήλωση, την οποία συνυπογράφουν και οι δύο.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση πεθάνει ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, η υποχρέωση για υποβολή της δήλωσης βαρύνει τους κληρονόμους ή το σύνδικο της πτώχευσης, αντίστοιχα.
Ακόμη, ο νόμος ορίζει, ότι στις περιπτώσεις της σχολάζουσας κληρονομίας, της μεσεγγύησης ή της περιουσίας που βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν για κάθε περίπτωση αντίστοιχα, ο κηδεμόνας, ο μεσεγγυούχος, ο διαχειριστής.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, υποχρέωση για υποβολή της δήλωσης έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 5, προσδιορίζονται τα πρόσωπα εκείνα (φυσικά ή νομικά), που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν οπωσδήποτε δήλωση, ανεξάρτητα του αν έχουν ή όχι υποχρέωση για καταβολή φόρου και τα οποία είναι:

α) κάθε φυσικό πρόσωπο που η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερβαίνει το ποσό των 60.000.000 δρχ. Σε περίπτωση συζύγων θα πρέπει το άθροισμα της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους να είναι μεγαλύτερο από 120.000.000 δρχ.
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι κοινωνίες αστικού δικαίου ανεξάρτητα αν έχουν ακίνητη περιουσία ή αν υποβάλλουν δήλωση εισοδήματος. Τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο βάσει του άρθρου 23 του νόμου αυτού ή βάσει ειδικών διατάξεων θα υποβάλλουν και αυτά δήλωση ΦMAΠ στην οποία θα καταγράψουν μόνο την ακίνητη περιουσία τους, χωρίς να προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων τους.
γ) όσα πρόσωπα κληθούν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔOY να υποβάλλουν δήλωση.
δ) Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και σε πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με  επιφύλαξη.

 

 

¶ρθρο 27

Αρμόδιος Προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας - Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο δήλωσης

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για την παραλαβή των δηλώσεων και βεβαίωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος ΔOY που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.
Ειδικά για τους υπόχρεους που κατοικούν στην αλλοδαπή, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος ΔOY Γενικών Εσόδων.
Με αποφάσεις του Υπουργού των Oικονομικών μπορεί κάθε φορά να τροποποιείται η αρμοδιότητα που ορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο.
2. H δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος προϊστάμενο ΔOY και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Έτσι τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι προσωπικές εταιρίες (OE, EE) και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία A' ή B' κατηγορίας KBΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ΦMAΠ μέχρι την 2 Μαρτίου κάθε χρόνο και σύμφωνα με το αρχικό γράμμα της επωνυμίας των.
Ειδικά για τη δήλωση που αφορά την ακίνητη περιουσία της 1ης Ιανουαρίου 1997 τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωση ΦMAΠ μέχρι και 15 Απριλίου 1997 σύμφωνα με την αριθ. 1027933/146/B0013 /6.3.1997 ΠOΛ. 1085 απόφαση του Υπουργού Oικονομικών.
Oι προσωπικές εταιρίες και οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας KBΣ, υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ΦMAΠ μέχρι 15 Απριλίου, κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο κλεισίματος ισολογισμού ή υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης.
Οσον αφορά τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ανώνυμες εταιρίες, EΠE, συνεταιρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις με μόνιμη ή μη εγκατάσταση στην Ελλάδα κλπ.) έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦMAΠ μέχρι 15 Ματου, κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τον χρόνο κλεισίματος ισολογισμού ή αν το νομικό πρόσωπο έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης πεθάνει προτού υποβάλλει τη δήλωση, η υποχρέωση για την υποβολή της βαρύνει τους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους, ανάλογα αν υπάρχει ή όχι διάθηκη, που υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση μέσα σε ένα εξάμηνο από το θάνατο ή τη δημοσίευση της διαθήκης, αντίστοιχα.
4. Oι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας, οι μεσεγγυούχοι, οι διαχειριστές και οι σύνδικοι πτωχεύσεων έχουν εξάμηνη  προθεσμία για υποβολή της δήλωσης, η οποία αρχίζει από τότε που έλαβαν  γνώση του διορισμού τους.
5. Oι πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα.
6. Τονίζεται ότι, για οτιδήποτε αφορά τον τρόπο υποβολής της δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.δ. 118/1973  "Περί κώδικος Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κλπ."
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από το νόμιμο πληρεξούσιο του και  υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο οικονομικό υπάλληλο.
H πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, που έχει θεωρηθεί ατελώς, για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου, από δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.
Αν ο υπόχρεος για δήλωση διαμένει στην αλλοδαπή, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο οικείο Ελληνικό Προξενείο.
H δήλωση μπορεί να επιδοθεί και με δικαστικό επιμελητή, οπότε το γνήσιο της υπογραφής των υποχρέων ή των πληρεξουσίων τους, βεβαιούται ατελώς από δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή, εκτός και αν η δήλωση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, οπότε, αντί της θεώρησης για το γνήσιο της υπογραφής, αρκεί αναγραφή στη δήλωση, των στοιχείων της επαγγελματικής του δικηγόρου ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι η δήλωση μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.
7. H δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από την υπηρεσία. O τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο να επισυναφθεί σ' αυτή καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Oικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.
H ανωτέρω διαδικασία υποβολής δήλωσης ΦMAΠ δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά θα υποχρεωθούν σε υποβολή δήλωσης μετά την  αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Προϊσταμένου ΔOY. H διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού των Oικονομικών που θα εκδοθεί.

 

¶ρθρο 28

Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι οι διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος και αναφέρονται στην καταχώρηση των δηλώσεων, την έκδοση πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα και στη φορολογία ακίνητης περιουσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.
Επίσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια κατά της πράξης επιβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας, καθώς και τα ένδικα μέσα, που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής Δικονομίας.
Ειδικά, όσον αφορά την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμά του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου, ορίζεται στο άρθρο αυτό, ότι εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 102 του ν.δ. 118/1973 που προβλέπουν την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών.
Συνεπώς, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας και προστίμου παραγράφεται:

α) στην περίπτωση που η δήλωση είναι ανακριβής, μετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση,
β) στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση είτε για ολόκληρη είτε για μέρος της ακίνητης περιουσίας, μετά πάροδο δεκαπενταετίας, από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και
γ) στην περίπτωση επιβολής προστίμου, μετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση.

Προκειμένου για περιουσιακά στοιχεία που δε δηλώθηκαν και μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας (δεκαπενταετίας) και μέσα στην επόμενη από αυτή δεκαπενταετία ο προϊστάμενος ΔOY δεν μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό, αν δεν του υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί.
Επίσης, εφαρμόζονται ανάλογα και όλες οι άλλες περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν.δ. 118/1973, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η κοινοποίηση πράξεων του προϊσταμένου ΔOY και μετά την πάροδο των πιο πάνω προθεσμιών όπως κατωτέρω:

α) Αν ακυρώθηκε από το διοικητικό δικαστήριο, για οποιοδήποτε μη ουσιαστικό λόγο, η πράξη του προϊσταμένου ΔOY που έχει κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα,
β) αν με δικαστική απόφαση ακυρωθεί η βεβαίωση των φόρων και προστίμων, για τυπικά ελαττώματα του τίτλου βεβαίωσης,
γ) αν η δήλωση υποβλήθηκε στο τελευταίο έτος της δεκαετούς ή δεκαπενταετούς παραγραφής ή αν η φορολογική υποχρέωση προκύπτει από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που εκδόθηκε το τελευταίο αυτό έτος και
δ) αν ο υπάλληλος ή ο προϊστάμενος ΔOY, με βάση την έκθεση ελέγχου του οποίου εκδόθηκε η αρχική πράξη, τιμωρήθηκε πειθαρχικά με αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, για βαρεία αμέλεια ή δόλο, κατά τον έλεγχο που έκανε.

Στις περιπτώσεις α', β' και γ' η κοινοποίηση της πράξης του προϊσταμένου ΔOY μπορεί να γίνει μέσα σε ένα έτος από την ακύρωση της προγενέστερης πράξης ή από την έκδοση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου ή από της υποβολής της δήλωσης του υποχρέου, ενώ στην περίπτωση δ' μέσα σε ένα έτος από την αμετάκλητη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 

¶ρθρο 29
καταβολή του φόρου


Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί στην αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή δηλώθηκε, καταβάλλεται σε τρείς (3) ίσες άτοκες διμηνιαίες δόσεις, μέσα στους μήνες Μάϊο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο του έτους φορολογίας.
O κύριος φόρος που οφείλεται με βάση οποιοδήποτε άλλο τίτλο (π.χ δικαστική απόφαση, οριστική πράξη επειδή δεν ασκήθηκε προσφυγή κλπ.) ο  πρόσθετος φόρος και το πρόστιμο καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις  φορολογίας εισοδήματος, που εδώ εφαρμόζονται ανάλογα.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε φόρο καταβάλλει εφάπαξ όλα τα ποσά (κύριο φόρο και πρόσθετο) που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, έχει έκπτωση 5%.
Αν ασκηθεί προσφυγή κατά της πράξης επιβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας, βεβαιώνεται αμέσως ποσοστό 20% του αμφισβητούμενου με την πράξη κύριου και πρόσθετου φόρου. Το ποσό αυτό που βεβαιώνεται εισπράττεται εφάπαξ μέσα στον επόμενο από την βεβαίωση μήνα και συμψηφίζεται με το φόρο που θα προκύψει με βάση την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. Το επιπλέον ποσό του 20% που τυχόν βεβαιώθηκε εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση.

 

¶ρθρο 30
Πρόσθετοι φόροι


Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι πρόσθετοι φόροι που επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης.
1. Συγκεκριμένα, όταν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 5% στο ποσό του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, χωρίς το ποσό αυτό συνολικά να μπορεί να υπερβεί το 50% του κύριου φόρου.
Ο πρόσθετος αυτός φόρος συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τον κύριο φόρο της δήλωσης και δεν απαιτείται η έκδοση από τον προϊστάμενο ΔOY ιδιαίτερης πράξης.
2. Σε περίπτωση που υποβάλλεται ανακριβής δήλωση, ως προς την αξία επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 75% στο φόρο που με την ανακρίβεια θα διέφευγε ο φορολογούμενος.
Δε θεωρείται ανακρίβεια και δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος αν η αξία που προσδιορίστηκε οριστικά δεν είναι μεγαλύτερη κατά 25% από τη συνολική αξία που δηλώθηκε, μετά την αφαίρεση των χρεών, για τα οποία ορίζει το άρθρο 25 του κοινοποιούμενου νόμου.
3. Σε περίπτωση ανακρίβειας των περιγραφικών στοιχείων επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 100% στη διαφορά μεταξύ καταβληθέντος και καταλογιζόμενου ποσού φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω της ανακρίβειας της δήλωσης και υπολογίζεται επιμεριστικά.
4. Σε περίπτωση που παραλείπεται η υποβολή δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 150% στο φόρο που καταλογίζεται με την πράξη του προϊσταμένου ΔOY, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δε δήλωσε όλα τα ακίνητά του, ενώ - παράλληλα - η αξία αυτών που δήλωσε είναι μικρότερη από αυτήν που προσδιορίστηκε οριστικά κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 25% αυτής σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιβάλλεται αθροιστικά πρόσθετος φόρος ανακρίβειας και πρόσθετος φόρος παράλειψης. Oι πρόσθετοι αυτοί φόροι υπολογίζονται επιμεριστικά, με βάση την οριστική αξία των ακινήτων που δηλώθηκαν και εκείνων που δεν δηλώθηκαν.

Έτσι στην αξία των ακινήτων που  δε δηλώθηκαν θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος ίσος με 150% του κύριου φόρου  και στην αξία των ακινήτων που δηλώθηκαν ανακριβώς θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος ίσος με 75% του κύριου φόρου, χωρίς να ερευνάται η ύπαρξη ή η  έλλειψη δόλου ή αμέλειας του φορολογουμένου.
Τέλος, με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας και παράλειψης καταλογίζονται με την πράξη επιβολής του φόρου, που εκδίδει ο προϊστάμενος ΔOY.

 

 

¶ρθρο 31

Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακινήτων από σύμβαση - Ευθύνες των αντιπροσώπων των υποχρέων σε φόρο

 

1. Ευθύνες των τελευταίων κατόχων ακινήτων από σύμβαση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται ευθύνη σε ολόκληρο, μαζί με τους υποχρέους σε φόρο ακίνητης περιουσίας και των τελευταίων κατόχων ακινήτων από σύμβαση. Για να θεμελιωθεί η ευθύνη απαιτείται:

α) να υπάρχει τίτλος, βάσει του οποίου βεβαιώθηκε σε βάρος του υποχρέου ο φόρος και ο οποίος θα αποτελέσει και τον τίτλο για την είσπραξη του φόρου από τον τρίτο διακάτοχο και

β) το ακίνητο να αποκτήθηκε από τον  κυρίως υπόχρεο σε φόρο με σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ αυτού ή  των δικαιοδόχων του και του τρίτου διακατόχου.

Συνέπεια των πιο πάνω είναι, ότι ο κάτοχος ακινήτου που το απέκτησε με ανγκαστικό πλειστηριασμό, καθώς και οι μεταγενέστεροι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για το φόρο που βεβαιώθηκε σε βάρος του υποχρέου, γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων, αυτός που επισπεύδει τον πλειστηριασμό είναι υποχρεωμένος - με ποινή να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός - να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή, στους  Προϊσταμένους των ΔOY της περιφέρειας της κατοικίας ή της άσκησης του  επαγγέλματος του υπόχρεου σε φόρο, αντίγραφο του προγράμματος του  πλειστηρισμού, ώστε να μπορεί το Δημόσιο να αναγγελθεί, για την κατάταξή του στο εκλπειστηρίασμα (άρθο 55 του ίδιου κώδικα).
Διευκρινίζεται ότι ο τελευταίος με σύμβαση κάτοχος δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που οφείλεται από τον υπόχρεο, αλλά μόνο για το φόρο που επιμεριστικά αναλογεί στο ακίνητο που κατέχει. O φόρος αυτός βρίσκεται αν μερίσουμε το φόρο που αναλογεί στο σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας του υποχρέου μεταξύ της συνολικής αυτής αξίας και της αξίας του ακινήτου που κατέχεται από τον τρίτο.
Για να κατανοηθούν τα πιο πάνω δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι ο A' είναι κύριος ακίνητος περιουσίας αξίας δρχ. 80.000.000, στην οποία αναλογεί φόρος 60.000 δρχ.
Αφού καταβληθεί ο φόρος βάσει της δήλωσης, μεταβιβάζεται ένα ακίνητο αξίας δρχ. 10.000.000.
Μετά τον έλεγχο η αξία της όλης περιουσίας προσδιορίστηκε οριστικά στο ποσό των 100.000.000 και του ακινήτου που μεταβιβάστηκε στο ποσό των 15.000.000 δρχ.

Έτσι έχουμε:

- Αξία 100.000.000, φόρος που αναλογεί 120.000
- Μείον ο φόρος της δήλωσης 60.000

----------
Yπόλοιπο φόρου 60.000
- Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (75%) 45.000
----------
Σύνολο φόρου 105.000

Στο ποσό αυτό του φόρου αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε:

105.000 X 15.000.000
----------------------- = 15.750
100.000.0000

Γι' αυτό το ποσό του φόρου (15.750 δρχ.) ευθύνεται και ο τελευταίος κάτοχος.

H εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα γίνεται μόνο στην περίπτωση, που δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να εισπραχθεί ο φόρος από τον κύριο υπόχρεο. Γι' αυτό, οι προϊστάμενοι των ΔOY θα πρέπει να εξαντλούν κάθε νόμιμο μέσο για την είσπραξη του φόρου από τον κυρίως υπόχρεο και μόνο όταν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρέπει να στρέφονται κατά του τελευταίου κατόχου του ακινήτου.
2. Δικαιώματα των τελευταίων κατόχων, οι οποίοι απέκτησαν τα ακίνητα με σύμβαση

Με το ίδιο άρθρο ορίζεται, ότι οι τελευταίοι κάτοχοι ακινήτων, με σύμβαση, δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα που έχει ο κυρίως υπόχρεος σε φόρο, αλλά μόνο εκείνα που αφορούν την ακύρωση ή την τροποποίηση των οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου ΔOY. Τα δικαιώματά τους αυτά μπορούν να τα ασκήσουν οι τελευταίοι κάτοχοι μόνο αν τους κοινοποιήθηκε πρόσκληση ή ένταλμα για πληρωμή του φόρου που επιμεριστικά αναλογεί στο ακίνητο που κατέχουν.
Τα δικαιώματά τους αυτά μπορούν να τα ασκήσουν και όταν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί στον κυρίως υπόχρεο, αλλά πάντως όχι αργότερα από την πάροδο έτους από τότε που τους ειδοποίησε με έγγραφό του ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔOY για πληρωμή του φόρου.
3. Ευθύνες νόμιμων αντιπροσώπων κ.λπ.

Τέλος, με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι οι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε φόρο και οι κηδεμόνες κληρονομιών που σχολάζουν ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους κυρίως υπόχρεους σε φόρο, για την πληρωμή των πρόσθετων φόρων που οφείλονται από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις. Δηλαδή, η υποχρέωσή τους θεμελιώνεται στην πλημμέλεια που έδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

 

¶ρθρο 32

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

 

Με το άρθρο αυτό απαγορεύεται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου ΔOY ότι αυτός που μεταβιβάζει το ακίνητο υπέβαλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ότι καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος ο οποίος επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται.

Ο φόρος αυτός, σε περίπτωση που υποβάλλεται μερική δήλωση πριν από την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 27 του  παρόντος νόμου, υπολογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που καταβλήθηκε και αναλογεί στο  ακίνητο που μεταβιβάζεται ή στο εμπράγματο σε αυτό δικαίωμα συμψηφίζεται  στο φόρο ο οποίος αναλογεί με βάση τη δήλωση και εκείνος που καταβλήθηκε τυχόν επιπλέον επιστρέφεται.
Αν αυτός που μεταβιβάζει δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, αντί του πιστοποιητικού του προηγούμενου εδαφίου  υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση Φ.M.A.Π.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στο μεταβιβάζοντα.
Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση μνημονεύεται στο σχετικό συμβόλαιο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του πιστοποιητικού την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

¶ρθρο 33

Κυρώσεις

 

Στις διατάξεις του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.
Ειδικότερα, ορίζεται στο άρθρο αυτό, ότι υποβάλλεται σε πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δρχ., που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το διπλάσιο του φόρου που θα προκύψει:

α) κάθε υπόχρεος σε δήλωση ή σε φόρο, που δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθιερώνουν τα άρθρα 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.
H επιβολή του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την επιβολή πρόσθετων φόρων (π.χ για παράλειψη υποβολής δήλωσης κ.λπ.) και προστίμου του ν. 820/1978.
β) καθένας που είναι υποχρεωμένος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του νόμου, ή που καλείται από τον Προϊστάμενο ΔOY να δώσει στοιχεία ή πληροφορίες ή υπηρεσίες για την εξακρίβωση φορολογητέας ύλης, ή να τηρήσει όρους και διατυπώσεις, κατά τη διενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος που ασκεί και αρνήθηκε ή οπωσδήποτε παρέλειψε να το πράξει.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου ΔOY που για την έκδοση και επίδοσή της, την άσκηση προσφυγής και ένδικων μέσων και γενικά τη διαδικασία της βεβαίωσης του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις επιβολής προστίμου της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Αν οι παραβάσεις γίνονται από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα, το πρόστιμο επιβάλλεται σε  βάρος της εταιρείας, του συνεταιρισμού ή του νομικού προσώπου.
Ακόμη, ορίζεται πως εφαρμόζονται ανάλογα και στη φορολογία ακίνητης περιουσίας οι διατάξεις των παρ. 2 των άρθρων 30 και 31 και του άρθρου 40 του ν. 820/1078, σύμφωνα με τις οποίες, στις περιπτώσεις παράλειψης υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλονται και πρόστιμα που κυμαίνονται από δρχ. 5.000 έως και 1.000.000.
Τέλος, οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 43 του ν. 820/1078 επιβάλλονται και στους παραβάτες των άρθρων 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.

 

 

¶ρθρο 34

Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1 - 2. Με το άρθρο αυτό ορίζεται, ότι κανένας άλλος φόρος, τέλος, δικαίωμα ή εισφορά για λογαριασμό του Δημοσίου ή τρίτου δε βεβαιώνεται μαζί με το φόρο ακίνητης περιουσίας, καθώς και ότι ο φόρος αυτός δεν εκπίπτεται κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων.
Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού δίνεται στον Υπουργό των Oικονομικών η  εξουσιοδότηση, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της  Kυβερνήσεως:

α) να προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου.
β) να διατάζει την διενέργεια γενικής απογραφής των ακινήτων που υπόκεινται στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας και
γ) να καθορίζει όσα αφορούν την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 21 έως 35 του νόμου αυτού γενικά κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.

 

 

¶ρθρο 35
Φορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων


Με το άρθρο αυτό ορίζεται, ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας, για τον οποίο προβλέπουν τα άρθρα 21 έως 35 του κοινοποιούμενου νόμου, επιβάλλεται και στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μειονοτικά νομικά πρόσωπα, που βρίσκονται στην Ελλάδα και για τα οποία προβλέπει το άρθρο 40 της Συνθήκης της Λωζάνης της 24 Ιουλίου 1923, που κυρώθηκε με το ν.δ. της 25ης Αυγούστου 1923.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του νόμου αυτού τα μειονοτικά νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης περιουσίας μόνο με τον όρο της αμοιβαιότητας. Για την αμοιβαιότητα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει το μειονοτικό νομικό πρόσωπο, με βάση την οποία απαλλάσσονται τα ελληνορθόδοξα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στο αλλοδαπό κράτος.
Τα μειονοτικά νομικά πρόσωπα, για να απαλλαγούν από το φόρο ακίνητης  περιουσίας θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι τα αντίστοιχα ελληνορθόδοξα μειονοτικά νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται στην Τουρκία από τον αντίστοιχο φόρο.

 

 


I. ΠAPAΔEIΓMATA YΠOΛOΓIΣMOY ΦOPOY
------------------------------

1) O K έχει ακίνητη περιουσία αξίας 105.000.000 δρχ. η σύζυγός του Λ έχει 40.000.000 δρχ. και χρέος από δάνειο που της χορήγησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για ανέγερση οικίας, αξίας 10.000.000 δρχ. Έχουν ανήλικο παιδί που δεν έχει ακίνητη περιουσία.

¶ρα:

ο σύζυγος K = 105.000.000
η σύζυγος Λ = 30.000.000 (40.000.000 - 10.000.000)
                        --------------
                       135.000.000 αφορολόγητο

Αφορολόγητη αξία: 60.000.000 + 60.000.000 + 15.000.000 = 135.000.000

2) O K έχει ακίνητη περιουσία αξίας 130.000.000 δρχ. η σύζυγός του Λ έχει 110.000.000 δρχ. το ανήλικο παιδί τους από γονική παροχή 30.000.000 δρχ.
O υπολογισμός του φόρου
ο K = 130.000.000
η Λ = 110.000.000
το παιδί = 30.000.000

15.000.000 στον K

15.000.000 στον Λ

άρα:
ο K = 130.000.000 - (60.000.000 + 7.500.000) + 15.000.000 =  77.500.000 - 50.000.000 X 0,3% = 150.000

                                                                                                              27.500.000 X 0,4% = 110.000
                                                                                                                                               ---------
                                                                                                                                              260.000 φόρος

η Λ = 110.000.000 - (60.000.000 + 7.500.000) + 15.000.000 = 57.500.000 - 50.000.000 X 0,3% = 150.000
                                                                                                                7.500.000 X 0,4% = 30.000
                                                                                                                                               ---------
                                                                                                                                             180.000 φόρος

3) Εστω ότι ο K έχει ακίνητη περιουσία αξίας 200.000.000 δρχ. η σύζυγός του Λ έχει 120.000.000 δρχ. το παιδί τους A έχει ακίνητη περιουσία 40.000.000 δρχ. από κληρονομιά και το άλλο παιδί B του οποίου τη γονική μέριμνα έχει μόνο πατέρας, έχει από γονική παροχή ακίνητη περιουσία 60.000.000 δρχ.

ο K = 200.000.000
η Λ = 120.000.000

το παιδί = 40.000.000 φορολογείται αυτοτελώς. Επειδή όμως είναι κάτω των 60.000.000 δρχ. είναι αφορολόγητο.

το B = 60.000.000

ο K = 200.000.000 - (60.000.000 + 15.000.000 + 7.500.000) + 60.000.000 = 177.500.000 50.000.000 X 0,3% = 150.000
                                                                                                                                 50.000.000 X 0,4% = 200.000
                                                                                                                                 50.000.000 X 0,5% = 250.000
                                                                                                                                 27.500.000 X 0,6% = 165.000
                                                                                                                                                                 -----------
                                                                                                                                                                 765.000 φόρος.

η Λ = 120.000.000 - (60.000.000 + 7.500.000) = 52.500.000 50.000.000 X 0,3% = 150.000
                                                                                           2.500.000 X 0,4% = 10.000
                                                                                                                       ---------------
                                                                                                                      160.000 φόρος
 

 

ΠAPAΔEIΓMATA ME EΠIBOΛH ΠPOΣΘETΩN ΦOPΩN

 

1) O A δήλωσε ακίνητη περιουσία αξίας 110.000.000, δάνειο 10.000.000 και ο φόρος που προκύπτει είναι 120.000 δρχ.
H οριστική αξία κατόπιν ελέγχου που προσδιορίστηκε είναι 160.000.000.
Πρόσθετος φόρος 75% λόγω ανακρίβειας ως προς την δηλωθείσα αξία υπολογίζεται ως εξής:


O φόρος στη δηλωθείσα αξία των 110.000.000 μετά την αφαίρεση του χρέους (δανείου των 10.000.000) είναι 120.000.000.

100.000.000 + (100.000.000 X 25% = 25.000.000) = 125.000.000
οριστική αξία: 160.000.000 - 10.000.000 = 150.000.000
μεγαλύτερο του 125.000.000 άρα επιβάλλεται πρόσθετος 75%.

O φόρος που προκύπτει της οριστικής αξίας - μετά την αφαίρεση του δανείου είναι: 160.000.000 - 10.000.000 = 150.000.000
σε αξία 150.000.000 ο φόρος είναι 310.000
              50.000.000                         X
 


                         50.000.000
X = 310.000  X  -------------------  = 103.330 X 75% = 77.497
                       150.000.000

5) O A δήλωσε ακίνητη περιουσία αξίας 100.000.000. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε παραλείψει να δηλώσει διαμέρισμα αξίας 10.000.000 θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος παράλειψης 150%. O υπολογισμός του πρόσθετου φόρου γίνεται ως εξής:


σε αξία 100.000.000 ο φόρος είναι 120.000

            110.000.000                     150.000
σε αξία 110.000.000 ο φόρος είναι 150.000
              10.000.000                           X
 


          150.000 X 10.000.000
X =    -------------------------------- = 13.630 X 150% = 20.445
            110.000.000
 

6) O A δήλωσε ακίνητη περιουσία αξίας 120.000.000. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ανακρίβεια ως προς τα περιγραφικά στοιχεία ακινήτου και προέκυψε διαφορά αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου10.000.000 δρχ. O πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ως προς την αξία 100% υπολογίζεται ως εξής:

σε αξία 120.000.000 ο φόρος είναι 190.000
            130.000.000                     230.000

σε αξία 130.000.000 ο φόρος είναι 230.000
             10.000.000                          X

 


                        10.000.000             230.000
X = 230.000  X  ------------------       =  --------------   = 17.690 X 100% = 17.690
                       130.000.000               13

 

 

II. ΠAPAΔEIΓMATA ΓIA ΣYMΠΛHPΩΣH THΣ ΔHΛΩΣHΣ ΦMAΠ
--------------------------------------------

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο


Διαμέρισμα στην οδό Χρυσανθέμων 52 στο Ψυχικό στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, εμβδού 120 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει υπόγεια αποθήκη εμβαδού 15 τ.μ. με είσοδο από το κλιμακοστάσιο. H οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1982 και αγοράσθηκε το 1985 το συγκεκριμένο διαμέρισμα.
O υπόχρεος έχει την πλήρη κυριότητα.
Στο E9 έχει καταγραφεί με τον αύξοντα αριθμό 1.


T.Z. = 480.000 ΣE = 1,0

α) Με το φύλλο υπολογισμού με αριθμό 1, υπολογίζουμε την αξία του  διαμερίσματος του 1ου ορόφου.

480.000.000 (101) X 1,00 (106) X 1,05 (111) X 0,75 (115) = 45.360.000

β) Με το φύλλο υπολογισμού 4, υπολογίζουμε την αξία της αποθήκης 480.000.000 (401) X 0,15 (406) X 15 (407) X 0,85 (409) = 918.000


ΠAPAΔEIΓMA 2ο


Οικόπεδο επιφανείας 600 τ.μ. στην οδό Σπετσών 142 στην Κυψέλη του Δήμου Αθηναίων του N. Αττικής αποκτήθηκε το 1970.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίσμα αποτελούμενο:

α) από ισόγειο κατάστημα εμβαδού 100 τ.μ.
β) από κατοικία τύπου μαιζονέττα συνολικού εμβαδού 190 τ.μ εκ των οποίων 120 τ.μ. στον α' όροφο και 70 τ.μ. στον β' όροφο και
γ) υπόγειο χώρο εμβαδού 80 τ.μ., εκ των οποίων τα 30 τ.μ. αποτελούν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και τα 50 τ.μ. αποθήκη με είσοδο από τον ακάλυπτο του οικοπέδου.

H άδεια οικοδομής εκδόθηκε το 1990 για το υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Για το δεύτερο όροφο εκδόθηκε οικοδομική άδεια το 1992.
Το ακίνητο (κτίσμα και οικόπεδο) ανήκει κατά πλήρη κυριότητα με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον υπόχρεο και κατά 50% στη σύζυγο και ιδιοκατοικείται.
Το ακίνητο έχει δηλωθεί στο E9 στον πίνακα 1 και με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 5, 6 και 7.


ΣT Ζώνη (6ου διαμερίσματος Αθήνας)
T.Z = 175.000, ΣE = 1,0 και ΣAO = 3,6

α) Yπολογίζουμε την αξία του καταστήματος με το φύλλο υπολογισμού 2.

175.000 (201) X 1,00 (209) X 100 (214) X 1,00 (219) X 0,95 (222) X 0,90 (235) = 14.962.500

β) Yπολογίζουμε την αξία του α' ορόφου με το φύλλο υπολογισμού 1.
175.000 (101) X 1,00 (106) X 120 (107) X 1,05 (111) X 0,90 (115) X 0,90 (127) = 17.860.500

γ) Yπολογίζουμε την αξία των 70τ.μ. του β' ορόφου με το φύλλο υπολ.
1. 175.000 (101) X 1,05 (106) X 70 (107) X 1,05 (111) X 0,90 (115) X 0,90 (127) = 10.939.556.

δ) Yπολογίζουμε την αξία των υπόγειων χώρων στάθμευσης με το φύλλο
υπολ. 5. 175.000 (501) X 0,25 (502) X 30 (505) X 0,95 (506) X 0,90 (518) = 1.122.188.

ε) Υπολογίζουμε την αξία της αποθήκης 175.000 (401) X (0,20 X 1,00) (404) X 50 (407) X 0,95 (409) X 0,90 (422) = 1.496.250.

στ) Yπολογίζουμε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου με το φύλλο υπολ. 3.

Το οικόπεδο μπορεί να κτίσει 600 X 3,6 = 2.160 τ.μ.
Έχει κτίσει: 290 τ.μ.
¶ρα έχει υπόλοιπο οικοπέδου
T.O = 136.268,5 ΣO = 1


                 190 + (100 X 1,0) + (80 X 0,50)              330
H2 = 1   -   ---------------------------------------------  = 1    - --------   = 1 - 0,1503 = 0,85 (315)
                       600 X 3,66                                    2.196

1,0 (301) X 136.268,5 (302) X 600 (307) X 0,85 (315) X 0,90 (316) =  62.547.242

ΠAPAΔEIΓMA 3ο

 

Σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με πρόσοψη 20 μ. επί της οδού Νικηταρά 10 στο δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο με οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου που εκδόθηκε το 1986.
Για το κτίριο έχει εκδοθεί και σχετική άδεια λειτουργίας.
Το βιομηχανικό κτίριο αποτελείται από συνολική επιφάνεια ισογείου 700 τ.μ., είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα με ποσοστό 80% εξ αδιαιρέτου στον υπόχρεο και 20% εξ αδιαιρέτου στη σύζυγό του και ιδιοχρησιμοποιείται.
Χρόνος κτήσης οικοπέδου 1980.
Στο έντυπο E9 δηλώθηκε με α/α 8 και 9.

1. Υπολογίζουμε την αξία του βιομηχανικού κτιρίου με το έντυπο K4.

TIMH EKKINHΣHΣ: 50.000 δρχ./τ.μ.
κόστος εκκίνησης ανά μ2 κτίσματος: 50.000 X 1,40 = 70.000
Ισοδύναμη επιφάνεια: 700 τ.μ.
Συντ. Μεγέθους: 0,95
Συντ. παλαιότητας: 0,80
Συνολική αξία κτίσματος 70.000 X 700 X 0,95 X 0,80 = 37.240.000 δρχ.

2. Yπολογίζουμε την αξία του οικοπέδου με το φύλλο υπολ. 3.

T.Z. = 135.000 ΣAO = 2,60 ΣE = 1,0 ΣO = 1,00 T.O = 69.545,5 1,0 (301) X 69.545,5 (302) X 1.000 (307) = 69.545.500 δρχ.


ΠAPAΔEIΓMA 4ο


Γεωργική αποθήκη, που χρησιμεύει για την αποθήκευση των αγροτικών εργαλείων, των καρπών κ.λπ., βρίσκεται σε αγροτεμέχιο 2.000 τ.μ του δήμου Μελίκης του νομού Hμαθίας.
Το κτίριο κτίσθηκε με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 1990, και αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 200 τ.μ., είναι κατασκευασμένο με τοίχους φέροντες από τσιμεντόλιθους και έχει πρόχειρη στέγη από αμιαντοτσιμέντο.
Το αγροτεμάχιο αποκτήθηκε το 1988 και μαζί με το κτίσμα ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο, ο οποίος κατά κύριο επάγγελμα είναι γεωργός. Δηλώθηκε στο E9 με α/α 1 του πίνακα 1 & 1 του πίνακα 2.
H αξία του αγροτεμαχίου υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.
1. Υπολογίζουμε την αξία του κτίσματος με το έντυπο K5.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΚ.: 38.000 δρχ./τ.μ.
Κόστος εκκίνησης ανά μ2 κτίσματος: 38.000 Χ 1,30 = 49.400
Ισοδύναμη επιφάνεια:    200 Χ 1,0 = 200
Συντελεστής μεγέθους:   1,00
Συντ. τρόπου κατασκ.:   0,80
0,30                    ----
Συντ. παλαιότητας:      0,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ = 1.896.960
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ = 1.500.000

ΠAPAΔEIΓMA 5ο


Ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην εκτός οικισμού περιοχή της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Αλιβερίου Νομού Ευβοίας βρίσκεται σε αγροτεμάχιο 8.000 τ.μ. και αποτελείται:

α) από ξενοδοχείο B' κατηγορίας, με ισόγειο και δύο ορόφους εμβαδού 600 τ.μ. κάθε όροφος, και υπόγειο αποτελούμενο από αποθήκες, μηχανοστάσια, λεβητοστάσια κ.λ.π., εμβαδού συνολικού 300 τ.μ.
Το αγροτεμάχιο αποκτήθηκε το 1990 και η ξενοδοχειακή εγκατάσταση κτίσθηκε με άδεια οικοδομής που εκδόθηκε το 1992.
Το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρικό κλιματισμό και ανελκυστήρα.
Το ακίνητο ανήκει εξ ολοκλήρου στη σύζυγο η οποία και το εκμεταλλεύεται.
Στο E9 δηλώθηκε με τους α/α 2, 3 και 4 του Πίνακα 1 και 2 του Πίνακα 2.
Με το έντυπο K6 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων.

Τιμή εκκίνησης:       88.000 δρχ.
Κόστος εκκίνησης:     88.000 Χ 1,40 = 123.200
Ισοδύναμη επιφάνεια:   1.800 Χ 1,0  =   1.800
                                      -------
                         300 Χ 0,40 =     120
Συνολική ισοδ. επιφάνεια:               1.920
Συντ. τρόπου κατασκευής
Β' κατηγορίας           0,90
Συντ. εξοπλισμού        1,05
----------------------------
Συντ. παλαιότητας       0,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ: 123.200 Χ 1.920 Χ 0,90 Χ 1,05 Χ 0,90 = 201.180.672
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ = 20.000.000.ΠAPAΔEIΓMA 6ο


Διαμέρισμα επιφανείας 120 τ.μ. βρίσκεται στο 5ο διαμέρισμα του δήμου Θεσ/νίκης στην οδό B. Δούσμανη 12 - 14 στον 2ο όροφο.
H οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1986.
Το διαμέρισμα ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στο ανήλικο τέκνο του υπόχρεου, ο οποίος έχει το 40% της επικαρπίας και το άλλο 60% ανήκει στη σύζυγό του. O υπόχρεος είναι ηλικίας 62 ετών και η σύζυγός του 50.
Το διαμέρισμα περιήλθε στους συζύγους και στο τέκνο με διαθήκη της μητέρας του υπόχρεου που απεβίωσε στις 30.1.1995. Oι σύζυγοι έχουν υποβάλλει την οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς και έχει βεβαιωθεί κύριος φόρος δρχ. 538.253 για τη σύζυγο.

O σύζυγος είναι αφορολόγητος λόγω ποσού.
Για τον ψιλό κύριο έχει αναβληθεί η φορολογία της ψιλής κυριότητας.
Στο έντυπο E9 έχει δηλωθεί στον πίνακα 1 με α/α 5, 6, 7 και 8.
Yπολογίζουμε την αξία του διαμερίσματος με το φύλλο υπολογισμού 1.

ΖΩΝΗ ΙΓ Τ.Ζ. = 165.000     ΣΕ = 1,0
165.000 (101) Χ 1,05 (106) Χ 120 (107) Χ 1,05 (111) Χ 0,80 (115) = 17.463.600
ΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ:
17.463.600 Χ 40% = 6.985.440 Χ 3/10 = 2.095.632 (επικαρπία)
ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:
17.463.600 Χ 60% = 10.478.160 Χ 4/10 = 4.191.264 (επικαρπία)
ΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΝΟΥ:
 6.985.440 - 2.095.632 = 4.889.808 (ψιλή κυριότητα από πατέρα)
10.478.160 - 4.191.264 = 6.286.896 (ψιλή κυριότητα από μητέρα)

Συννημένα: α) N. 2459/1997 άρθρα 21 έως 35
β) Παραδείγματα για συμπλήρωση δηλώσεων ΦMAΠ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm