Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 2-6-2006
Π.Κ. 37 
 
Συλλογική σύμβαση εργασίας γ ια τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 31 η Μαΐου 2006, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. επί της Πλατείας Βικτωρίας 7 και ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ΄ ενός οι Ελευθέριος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, αφ΄ ετέρου Βασιλάκος Σωτήριος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Οικονομικών, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
 

Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

 

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής-εξωτερικής καύσεως και συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές, που κατέχουν πτυχία ή άδειες που προβλέπονται από το Ν. 6422/1934 και το ΒΔ της 16-3-1950, καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, οι τεχνίτες ψυκτικοί και οι εργοδηγοί μηχανολόγοι πτυχιούχοι μέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ όλης της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 

Αρθρο 2
Μισθοί
 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 παρ. 2 , και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005) και του άρθρου 11 του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).
 

Αρθρο 3
Παροχές σε Είδος

 

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος:
 

α) Δύο (2) φόρμες εργασίας και 2 (δύο) ζευγάρια παπούτσια κάθε χρόνο, που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη,
β) 0,5 λίτρο υ γάλακτος κάθε ημέρα εργασίας.
 

Αρθρο 4
 

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α-138) η οποία ορίζει ότι «οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικού κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών - Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με τον Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α΄) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων», εφαρμόζεται και στους υπαγόμενους στην παρούσα.
 

Αρθρο 5
Ισχύουσες Ρυθμίσεις

 

Οι ρυθμίσεις της Δ.Α. 38/2004 που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Αρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου 2006.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm