Κεντρικό Μενού

Αθήνα 6-6-2006
Π.Κ. 39


Συλλογική σύμβαση εργασίας 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας.

Στην Αθήνα την 25 -5-2006, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
 


αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριοτηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ευστράτιο Βουλαμάκη, Χριστίνα Γαβριελάτου, Βασίλειο Στεργίου και Βασίλειο Τσατσαρη,

αφετέρου της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο της, και την Βάσω Μάμαλη Γ. Γραμματέα της, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος

 

Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα Βαφεία, Καθαριστήρια, Μηχανικό και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια, Στεγνωτήρια και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού που εκτελούν τις εργασίες: βαφής καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή, και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.
 

Αρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων

 

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη και υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά 3 %, στη συνέχεια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί από την αύξηση αυτή, κατά 3,3% από 1-7-2006, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
 

 


 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΑΥΞΗΣΗ 3%
Από 1/1/2006

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ ΑΥΞΗΣΗ 3,3%
Από 1/7/2006

Νεοπροσλαμβανόμενοι

29,77

30,75

Με τη συμπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

31,24

32,27

Με τη συμπλήρωση 4 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

32,59

33,67

Με τη συμπλήρωση 6 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

33,24

34,34

Με τη συμπλήρωση 8 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

34,04

35,16

Με τη συμπλήρωση 10 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

34,84

35,99

Με τη συμπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

35,29

36,45

Με τη συμπλήρωση 14 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

36,21

37,40

Με τη συμπλήρωση 16 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο:

36,78

37,99

Με τη συμπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

37,52

38,76

 

Αρθρο 3
 

Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζόμενων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ προσαρτάται σ΄ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 

Αρθρο 4
 

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
 


Αρθρο 5
 


Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓ/ΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟ: 1-1-2006 ΑΥΞΗΣΗ:3%

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

28,90

Με την πρόσληψη 18

29,77

0

2,98

29,77

32,75

 

 

0,00

 

 

 

 

30,33

Μετά 2 χρόνια

31,24

0

3,12

31,24

34,36

31,64

Μετά 4 χρόνια

32,59

0

3,26

32,59

35,85

32,27

Μετά 6 χρόνια

33,24

0

3,32

33,24

36,56

33,05

Μετά 8 χρόνια

34,04

0

3,40

34,04

37,44

33,83

Μετά 10 χρόνια

34,84

0

3,48

34,84

38,32

34,26

Μετά 12 χρόνια

35,29

0

3,53

35,29

38,82

35,16

Μετά 14 χρόνια

36,21

0

3,62

36,21

39,83

35,71

Μετά 16 χρόνια

36,78

0

3,68

36,78

40,46

36,43

Μετά 18 χρόνια

37,52

0

3,75

37,52

41,27

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ: 1. ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΕΣΣΑ ΑΤΜΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ. ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ Η΄ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

2. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ (ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ) ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΕΠΙΔ.
ΕΞΕΙΔΙΚ.

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

28,90

Με την πρόσληψη 18

29,77

 

0

2,98

29,77

32,75

28,90

Μετά 1 χρόνο

29,77

2,98

0

2,98

32,75

35,73

30,33

Μετά 2 χρόνια

31,24

2,98

0

3,12

34,22

37,34

31,64

Μετά 4 χρόνια

32,59

2,98

0

3,26

35,75

38,83

32,27

Μετά 6 χρόνια

33,24

2,98

0

3,32

36,22

39,54

33,05

Μετά 8 χρόνια

34,04

2,98

0

3,40

37,02

40,42

33,83

Μετά 10 χρόνια

34,84

2,98

0

3,48

37,82

41,30

34,26

Μετά 12 χρόνια

35,29

2,98

0

3,53

38,27

41,80

35,16

Μετά 14 χρόνια

36,21

2,98

0

3,62

39,19

42,81

35,71

Μετά 16 χρόνια

36,78

2,98

0

3,68

39,76

43,44

36,43

Μετά 18 χρόνια

37,52

2,98

0

3,75

40,50

44,25

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ & ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟ & ΣΟΥΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2) ΤΥΠΩΤΕΣ 3) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΦΕΙΟΥ Η΄ ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟ ΩΣ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

 

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

28,90

Με την πρόσληψη 18

29,77

5,95

2,98

35,72

38,70

0,00

 

0,00

 

 

 

 

30,33

Μετά 2 χρόνια

31,24

6,25

3,12

37,49

40,61

31,64

Μετά 4 χρόνια

32,59

6,52

3,26

39,11

42,37

32,27

Μετά 6 χρόνια

33,24

6,65

3,32

39,89

43,21

33,05

Μετά 8 χρόνια

34,04

6,81

3,40

40,85

44,25

33,83

Μετά 10 χρόνια

34,84

6,97

3,48

41,81

45,29

34,26

Μετά 12 χρόνια

35,29

7,06

3,53

42,35

45,88

35,16

Μετά 14 χρόνια

36,21

7,24

3,62

43,45

47,07

35,71

Μετά 16 χρόνια

36,78

7,36

3,68

44,14

47,82

36,43

Μετά 18 χρόνια

37,52

7,50

3,75

45,02

48,77

 

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ: 1. ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 2. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΕΠΙΔ.
ΕΞΕΙΔΙΚ.

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

28,90

Με την πρόσληψη 18

29,77

2,98

5,95

2,98

35,72

38,70

28,90

Μετά 1 χρόνο

29,77

2,98

5,95

2,98

38,70

41,68

30,33

Μετά 2 χρόνια

31,24

2,98

6,25

3,12

40,47

43,59

31,64

Μετά 4 χρόνια

32,59

2,98

6,52

3,26

42,09

45,35

32,27

Μετά 6 χρόνια

33,24

2,98

6,65

3,32

42,87

46,19

33,05

Μετά 8 χρόνια

34,04

2,98

6,81

3,40

43,83

47,23

33,83

Μετά 10 χρόνια

34,84

2,98

6,97

3,48

44,79

48,27

34,26

Μετά 12 χρόνια

35,29

2,98

7,06

3,53

45,33

48,46

35,16

Μετά 14 χρόνια

36,21

2,98

7,24

3,62

46,43

50,05

35,71

Μετά 16 χρόνια

36,78

2,98

7,36

3,68

47,12

50,80

36,43

Μετά 18 χρόνια

37,52

2,98

7,50

3,75

48,00

51,75

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓ/ΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 2006
ΑΠΟ 1-7-2006 ΑΥΞΗΣΗ: 3,3%

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

29,77

Με την πρόσληψη 18

30,75

0

3,08

30,75

33.83

 

 

0,00

 

 

 

 

31,24

Μετά 2 χρόνια

32,27

0

3,23

32,27

35,50

32,59

Μετά 4 χρόνια

33,67

0

3,37

33,67

37,04

33,24

Μετά 6 χρόνια

34,34

0

3,43

34,34

37,77

34,04

Μετά 8 χρόνια

35,16

0

3,52

35,16

38,68

34,84

Μετά 10 χρόνια

35,99

0

3,60

35,99

39,59

35,29

Μετά 12 χρόνια

36,45

0

3,65

36,45

40,10

36,21

Μετά 14 χρόνια

37,40

0

3,74

37,40

41,14

36,78

Μετά 16 χρόνια

37,99

0

3,80

37,99

41,79

37,72

Μετά 18 χρόνια

38,76

0

3,88

38.76

42,64

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ : 1. ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΕΣΣΑ ΑΤΜΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ Η΄ΑΥΤΟΜΑΤΗ

2. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ (ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ) ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΕΠΙΔ.
ΕΞΕΙΔΙΚ

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

29,77

Με την πρόσληψη 18

30,75

0

0

3,08

30,75

33,83

29,77

Μετά ι χρόνο

30,75

3,08

0

3,08

33,83

36,91

31,24

Μετά 2 χρόνια

36,27

3,08

0

3,23

35,35

38,58

32,59

Μετά 4 χρόνια

33,67

3,08

0

3,37

36,75

40,12

33,24

Μετά 6 χρόνια

34,34

3,08

0

3,43

37,42

40,85

34,04

Μετά 8 χρόνια

35,16

3,08

0

3,52

38,24

41,76

34,84

Μετά 10 χρόνια

35,99

3,08

0

3,60

39,07

42,67

35,29

Μετά 12 χρόνια

36,45

3,08

0

3,65

39,53

43,18

36,21

Μετά 14 χρόνια

37,40

3,08

0

3,74

40,48

44,22

36,78

Μετά 16 χρόνια

37,99

3,08

0

3,80

41,07

44,87

37,52

Μετά 18 χρόνια

38,76

3,08

0

3,88

41,84

45,72

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ & ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟ & ΣΟΥΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2) ΤΥΠΩΤΕΣ 3) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΦΕΙΟΥ Η΄ ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟ ΩΣ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

 

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

29,77

Με την πρόσληψη 18

30,75

6,15

3,08

36,90

39,98

 

 

0,00

 

 

 

 

31,24

Μετά 2 χρόνια

32,27

6,45

3,23

38,72

41,95

32,59

Μετά 4 χρόνια

33,67

6,73

3,37

40,40

43,77

33,24

Μετά 6 χρόνια

34,34

6,87

3,43

41,21

44,64

34,04

Μετά 8 χρόνια

35,16

7,03

3,52

42,19

45,71

34,84

Μετά 10 χρόνια

35,99

7,20

3,60

43,19

46,79

35,29

Μετά 12 χρόνια

36,45

7,29

3,65

43,74

47,39

36,21

Μετά 14 χρόνια

37,40

7,48

3,74

44,88

48,62

26,78

Μετά 16 χρόνια

37,99

7,60

3,80

45,59

49,39

37,52

Μετά 18 χρόνια

38,76

7,75

3,88

46,51

50,39

 

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ: 1. ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 

 

ΠΑΛΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΒΑΣΙΚΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚ.

Α.Ε. 20%

ΕΠΙΔ.
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ

29,77

Με την πρόσληψη 18

30,75

0

6,15

3,08

36,90

39,98

29,77

Μετά 1 χρόνο

30,75

3,08

6,15

3,08

39,98

43,06

31,24

Μετά 2 χρόνια

32,27

3,08

6,45

3,23

41,80

45,03

32,59

Μετά 4 χρόνια

33,67

3,08

6,73

3,37

43,48

46,85

33,24

Μετά 6 χρόνια

34,34

3,08

3,87

3,43

44,29

74,72

34,04

Μετά 8 χρόνια

35,16

3,08

7,03

3,52

45,27

48,79

34,84

Μετά 10 χρόνια

35,99

3,08

7,20

3,60

46,27

49,87

35,29

Μετά 12 χρόνια

36,45

3,08

7,29

3,65

46,82

50,47

36,21

Μετά 14 χρόνια

37,40

3,08

7,48

3,74

47,96

51,70

36,78

Μετά 16 χρόνια

37,99

3,08

7,60

3,80

48,67

52,47

37,52

Μετά 18 χρόνια

38,76

3,08

7,75

3,88

49,59

53,47