Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 6/12/2010
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1203


ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 "Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας" του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α ΄ 58/23.4.2010).


ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 TOY N . 3842/2010


1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010, ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office "ΕΡΟ") και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα
β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος α) που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.
Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1733/87.
Στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010, εμπίπτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες στις οποίες κατά τη σύστασή τους ή την αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώματος διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.
Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλει στο κόστος που αντιπροσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος, με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω.
Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων η οποία τη διαβιβάζει στον Ο.Β.Ι. Ο Ο.Β.Ι., διαπιστώνει έπειτα από ενδελεχή εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ότι για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από την επιχείρηση και στην συνέχεια εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνωμάτευση την οποία διαβιβάζει στην Γ.Γ.Ε.Τ προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Για την εργασία αυτή ο Ο.Β.Ι μπορεί να χρησιμοποιεί και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, περιλαμβάνουν αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή. Τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις του Ν. 1947 (ΦΕΚ Α΄ 188/27.11.1984) ή επικύρωση από Ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.
Για την διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71 του Ν. 3842/2010, ο Ο.Β.Ι εισπράττει τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταθέσεως του τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το τέλος δεν επιστρέφεται.
Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση που θα χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα περιλαμβάνει το όνομα της επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010, το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση καθώς και τις χρήσεις για τις οποίες έχει ισχύ η ανωτέρω υπαγωγή.
Επίσης, η απόφαση θα κοινοποιείται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm