Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 27/12/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1183

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φόρας) στον μη καβουρδισμένο καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου.

 

Άρθρο 1
Αναγνώριση φυσικής απομείωσης


Αναγνωρίζεται φυσική απομείωση (φύρα) στον μη καβουρδισμένο (πράσινο) καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του Ν. 2960/2001, κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, με ανώτατο ημερήσιο όριο έως και 0,0048 %, κατά βάρος, για κάθε μέρα αποθήκευσης.

 

 

 

Άρθρο 2
Προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης - έλεγχος


1. Για την αναγνώριση της φυσικής απομείωσης (φύρας) του προϊόντος του άρθρου 1, υποβάλλεται, ανά ημερολογιακό μήνα, σχετική αίτηση, από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή.

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 25 του επόμενου μήνα, που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα τον οποίο αφορά η αναγνώρισης φύρας, με επισυναπτόμενη κατάσταση, στην οποία αναγράφεται:

α) Το είδος του προϊόντος,
β) οι διακινηθείσες ποσότητες, προς και από την φορολογική αποθήκη, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά / έγγραφα εισόδου και εξόδου του συγκεκριμένου είδους προϊόντος, προς και από την φορολογική αποθήκη, των άρθρων 10 και 11, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 22-12-2016 απόφασης,
γ) η πραγματική φύρα, κατά βάρος,
δ) η φύρα, κατά βάρος, που αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό του άρθρου 1,
ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής για τη διενέργεια του ελέγχου.

2. Η φυσική απομείωση υπολογίζεται, ημερησίως, με βάση το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας.

Για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας προϊόντος στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βάρους του προϊόντος, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, επί του συντελεστή απομείωσης του άρθρου 1.
Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης, για κάθε ημερολογιακό μήνα, ισούται με το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων του ημερολογιακού αυτού μήνα.
3. Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, με τη διενέργεια λογιστικού ή και φυσικού ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, της φορολογικής αποθήκης.
Εφόσον από τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου, επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα ημερησίως δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 1, εκδίδεται απόφαση έγκρισης της φυσικής απομείωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της παρούσας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται, ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από την 25η του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης και κοινοποιείται αμελητί στον ενδιαφερόμενο εγκεκριμένο αποθηκευτή με κάθε πρόσφορο μέσο.
4. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ενημερώνει άμεσα το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. βιβλίο αποθήκης και αφαιρεί την ποσότητα της φύρας από το συνολικό υπόλοιπο της φορολογικής αποθήκης.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε αντίστοιχη ενημέρωση του ειδικού βιβλίου που τηρεί για την παρακολούθηση της φορολογικής αποθήκης.
Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δύναται να επιμερίζει την ποσότητα της φύρας αναλογικά, ανά εμπορικό κωδικό προϊόντος μη καβουρδισμένου (πράσινου) καφέ, εάν η λογιστική του παρακολούθηση γίνεται ανά κωδικό προϊόντος.
5. Σε περιπτώσεις που από τον ως άνω έλεγχο, καθώς και τους εκτάκτους ελέγχους που διενεργούνται από τις ελεγκτικές τελωνειακές αρχές, διαπιστώνονται ελλείμματα, πλέον της ανώτατης ποσότητας φυσικής απομείωσης του άρθρου 1, καταβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

 

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm