Open menu
26 | 05 | 2022

Αθήνα 17/01/1997
Αρ. πρωτ.: 1000887

ΠΟΛ. 1004


ΘΕΜΑ:
Λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 1
Αρμόδια Αρχή


1. Αρμόδια αρχή για την έκδοση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, της υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α΄ του Ν. 1642/86, ορίζεται η 14η Δ/νση ΦΠΑ.

 

Άρθρο 2
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και ανάκλησης φορολογικής αποθήκης


1. Για τη χορήγηση της `Αδειας εκμετάλλευσης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια ΔΟΥ σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή, που υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης, τα είδη της αποθήκευσης, η διεύθυνση καθώς και πλήρης περιγραφή της φορολογικής αποθήκης και η αρμόδια ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας αυτή βρίσκεται. (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα No 1).
2. Αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ:

α) Της περιφέρειας στην οποία ευρίσκεται η έδρα της ημεδαπής επιχείρησης.
β) Της περιφέρειας στην οποία ευρίσκεται η κύρια «μόνιμη εγκατάσταση» στην Ελλάδα της αλλοδαπής επιχείρησης ή η φορολογική αποθήκη, εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν διατηρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, «μόνιμη εγκατάσταση» στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση αλλοδαπής επιχείρησης η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από την ίδιο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της - τα πλήρη στοιχεία του οποίoυ αναφέρονται στην αίτηση - ή από το νομίμως ορισθέντα φορολογικό αντιπρόσωπο της.

3. Με την αίτηση της παραγράφου 1 ο αιτών θα πρέπει να συνυποβάλει:

α) Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, για την εγγραφή του σ΄ αυτό.
β) θεωρημένο αντίγραφο του νομίμως δημοσιευθέντος καταστατικού, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου, στον οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι καθώς και το είδος της περίφραξης. Κάτοψη ή και τομή, εφόσον πρόκειται για στεγασμένο χώρο.
δ) Βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται για την πυρασφάλεια του χώρου.
ε) Τίτλο κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λπ. του ακινήτου.
ζ) Τυχόν άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.

4. Ο κατά τ΄ ανωτέρω αρμόδιος Προϊστάμενος της ΔΟΥ καταχωρεί την αίτηση σε ειδικό βιβλίο αφού διαπιστώσει ότι ο αιτών είναι φορολογικά ενήμερος. Στη συνέχεια και εντός δέκα πέντε (15) ημερών αφού εξετάσει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών και ότι ο συγκεκριμένος χώρος πληροί τους κατά περίπτωση κανόνες ασφάλειας και συντήρησης των αγαθών προς αποθήκευση, συντάσσει Πρακτικό εις τριπλούν (βλέπε συνημμένο Υποδείγματα No 2 & 3) με σχετική εισήγηση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.
Κατόπιν αποστέλλει την αίτηση, το πρακτικό περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη 14η Δ/νση για την τελική έγκριση ή απόρριψη της εν λόγω αίτησης.
Σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλειπή δικαιολογητικό ή από την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί στους αποθηκευτικούς χώρους του ενδιαφερόμενου διαπιστωθεί μη επάρκεια μέτρων ασφαλείας ή τυχόν άλλες ελλείψεις που θα καθιστούσαν δυσχερή τη λειτουργία ή τον έλεγχο των αποθηκών, ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ αναστέλλει αιτιολογημένα τη λήψη απόφασης και γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τις κατά τη γνώμη του περαιτέρω ενέργειες που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί, καθώς και το χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει να επανέλθει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει τη σχετική άδεια. Ο ενδιαφερόμενος, αφού προβεί στη συμπλήρωση όλων των ατελειών και ελλείψεων που του γνωστοποιήθηκαν, υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση.
Με βάση την αίτηση αυτή ο προϊστάμενος της ΔΟΥ συντάσσει τελικό πρακτικό με πλήρη αιτιολογία περί της έγκρισης ή μη λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κοινοποιεί ένα αντίγραφο αυτού με πλήρη σειρά των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων που τυχόν ζητήθηκε η υποβολή τους, στη Δ/νση 14η ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, για την τελική έγκριση ή μη της σχετικής άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης.
5. Σε περίπτωση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης σε χωρική αρμοδιότητα ΔΟΥ άλλης από εκείνη της έδρας της επιχείρησης ή της «μόνιμης εγκατάστασης» της αλλοδαπής επιχείρησης, ο Προϊστάμενος της κατά την παράγραφο 2 ΔΟΥ καταχωρεί τη σχετική αίτηση στο ειδικό βιβλίο και αφού διαπιστώσει ότι η αιτών είναι φορολογικά ενήμερος, αποστέλλει άμεσα το ένα αντίτυπο της αίτησης με τα συνημμένα σ΄ αυτή δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου θα λειτουργήσει η φορολογική αποθήκη, ο οποίος με την παραλαβή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών καταχωρεί την αίτηση σε ειδικό βιβλίο και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.
6. Η 14η Δ/νση εντός 5ημέρου από τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών εγκρίνει ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση και χορηγεί τον αριθμό μητρώου φορολογικής αποθήκης από το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί για το σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια κοινοποιεί την άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, εφόσον εγκρίνει αυτήν, τόσο στους προϊσταμένους των αρμοδίων ΔΟΥ (έδρας και υποκαταστήματος όπου συντρέχει περίπτωση) όσο και στον ενδιαφερόμενο εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης συναποστέλλοντας και όλα τα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.
Αντίγραφα της άδειας και των σχετικών δικαιολογητικών φυλάσσονται και στη 14η Δ/νση.
7. Η πιo πάνω αναφερόμενη «άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης» χρησιμοποιείται σαν δικαιολογητικό, για τη νόμιμη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης και την υποβολή δήλωσης μεταβολών.
8. Εφόσον από την αρμόδια για την έγκριση αρχή ήθελε κριθεί ότι απαιτείται η τοποθέτηση φοροτεχνικού οργάνου σαν φύλακα-ελεγκτή της διακίνησης των αγαθών από και προς την αποθήκη, γίνεται ρητή αναφορά της υποχρέωσης αυτής στην αναφερόμενη στην παρ. 4 «άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης».
9. Η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει με ανακλητική απόφαση της 14ης Δ/νσης μετά από σχετική εισήγηση, πλήρως αιτιολογημένης, του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας της λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης. Η εισήγηση αυτή, που εκτός των άλλων αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γνωστοποιείται άμεσα στη 14η Δ/νση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προβεί στην ανάκληση της σχετικής άδειας Λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης. Στη συνέχεια ακολουθείται ανάλογη διαδικασία της παραγράφου 6.
Ως λόγοι ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης, ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Η μη πιστή τήρηση των σχετικών με τη διαχείριση και την καταβολή του φόρου διατάξεων της παρούσας απόφασης.
β) Η παράνομη διακίνηση αγαθών από και προς τη φορολογική αποθήκη.
γ) Η μη έκδοση ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών καθώς και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων που σχετίζονται με τ΄ αγαθά που τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης.
δ) Η μη τήρηση του βιβλίου φορολογική αποθήκης που προβλέπεται από το άρθρο 25 της παρούσας.
ε) Η υποβολή σχετική αίτησης για τη διακοπή λειτουργίας της αποθήκης.

10. Σε περίπτωση που ο αιτών διατηρεί ήδη «αποθήκη υπό τελωνειακή επίβλεψη», για εισαγόμενα αγαθά μπορεί, εφόσον το επιθυμεί να λειτουργεί παράλληλα στον ίδιο χώρο και «φορολογική αποθήκη» με την προϋπόθεση ότι:

- Ο χώρος είναι κατάλληλα διασκευασμένος, ώστε να είναι εφικτός κάθε φορολογικός έλεγχος και
- Τα αγαθά που θα φυλάσσονται στην «αποθήκη υπό τελωνειακή επίβλεψη» θα είναι προέλευσης τρίτων χωρών που δεν έχουν λάβει κοινοτικό χαρακτήρα ή αγαθά που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2127/93, ή αγροτικά προϊόντα που επιδοτούνται σύμφωνα με την κοινή αγροτική πολιτική της Κοινότητας.
- Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

11. Με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης (14η ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομικών δύναται, όταν ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλλουν να οριστούν ειδικοί όροι και διαδικασίες για τη λειτουργία των αποθηκών.

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη


1. Για τη χορήγηση άδειας έγκρισης εγκεκριμένου εναποθέτη, φυσικό η νομικό πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο εναποθέτη. Στην αίτηση αυτή που υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, ΑΦΜ, αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ, τα στοιχεία του εκμεταλλευτή αποθήκης, ο τόπος της φορολογικής αποθήκης εναπόθεσης των αγαθών καθώς και το είδος και εφόσον είναι δυνατόν, την ποσότητα των προς αποθήκευση αγαθών. (βλέπε υποδείγματα No 4 & 5).
2. Με την αίτηση της παραπάνω παραγράφου 1 συνυποβάλλονται:

α) Η σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ εναποθέτη και εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης, νομίμως θεωρημένη κατά τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
β) Τυχόν άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ, όπως το σχετικό έγγραφο ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, νομίμου εκπροσώπου κ.λπ.

3. Αρμόδιος για την παραλαβή της σχετικής αίτησης της παρ. 1 ορίζεται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ η οποία αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
4. Για τη χορήγηση της άδειας έγκρισης εναποθέτη, το χρόνο ισχύος αυτής και την ανάκλησή της, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή η άδεια έγκρισης ή ανάκλησης αυτής γίνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ με απόφασή του, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο στον αποθηκευτή και στην 14η Δ/ νση ΦΠΑ. Ο ενδιαφερόμενος μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης υποβάλλει τη σχετική δήλωση μεταβολών στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο αυτής.

 

 

Άρθρο 4
Παροχή εγγύησης

 

1. Μετά την έγκριση της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου εναποθέτη και πριν την υποβολή της σχετικής «δήλωσης μεταβολών» κατατίθεται εγγύηση το ύψος και η μορφή της οποίας έχει ορισθεί στη «βεβαίωση άδειας λειτουργίας» που αναφέρονται στα άρθρα 2 & 3 της παρούσας κατά περίπτωση.
2. Η παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εμπράγματη ασφάλεια ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου.
3. Εάν από τη φύση του προϊόντος που πρόκειται να εναποθηκευτεί, προκύπτει ότι συντρέχει λόγος κατάθεσης πρόσθετης εγγύησης και εκ μέρους του εναποθέτη κύριου του αγαθού, to ύψος και η μορφή αυτής ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.
4. To Δημόσιο απαλλάσσεται από την εγγύηση και and οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που προκύπτει από την παρούσα απόφαση, εφόσον καθίσταται «αποθηκευτής» ή εναποθέτει προϊόντα σε «φορολογική αποθήκη».

 

 

Άρθρο 5
Προσδιορισμός Διοικητικού Κόστους


1. Οι δαπάνες λειτουργίας κάθε μίας φορολογικής αποθήκης που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό κόστος της φορολογικής επιτήρησης καθορίζονται στο ποσό των 120.000 δρχ. ετησίως. To ποσό αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα εκμεταλλευτή ή εναποθέτη, στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και εν συνεχεία εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους. To ποσό αυτό αποτελεί έσοδο ειδικού λογαριασμού που θα ορισθεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Άρθρο 6
Διαδικασία εισόδου αγαθών σε φορολογική αποθήκη και απαλλαγή των εγχωρίων αγαθών


1. Για την υπαγωγή και είσοδο εγχωρίων αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, ο ενδιαφερόμενος εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης ή ο εναποθέτης, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών κατά περίπτωση, υποβάλλει, στον Προϊστάμενο της εποπτεύουσας τη φορολογική αποθήκη ΔΟΥ «Δήλωση εισόδου αγαθών σε φορολογική αποθήκη» εις τριπλούν. Η δήλωση αυτή επέχει θέση παραστατικού αποθήκευσης (βλέπε υπόδειγμα No 6).
2. Στη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου που πριν από την είσοδο των αγαθών, υποβάλλεται, ανεξάρτητα από την έκδοση και άλλων φορολογικών ή συνοδευτικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ, περιλαμβάνονται:

- Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, καθώς και του εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης όταν ο αιτών είναι εναποθέτης.
- Η ημερομηνία και ο τόπος αποθήκευσης

- To είδος, η ποιότητα και η ποσότητα των προς αποθήκευση αγαθών.
- Τυχόν ειδικώτεροι όροι αποθήκευσης, καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής των αγαθών στη φορολογική αποθήκη.
- Πιθανές εργασίες που θα γίνουν στα αγαθά.
- To είδος και το ύψος της κατατεθημένης εγγύησης.

- Τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ είναι αναγκαία για την εξειδίκευση της συγκεκριμένης πράξης.
- Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή των προς αποθήκευση αγαθών.

3. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, αφού επαληθεύσει το περιεχόμενο της δήλωσης, της παραπάνω παραγράφου 1, καταχωρεί αυτή σε ειδικό βιβλίο και παραδίδει φωτοαντίγραφο αυτής μαζί με σχετική εντολή σε φορολογικό ελεγκτή προκειμένου να μεταβεί στον τόπο της αποθήκευσης κατά το χρόνο της εισόδου των αγαθών, για την πιστοποίηση της εισόδου στη φορολογική αποθήκη των συγκεκριμένων αγαθών. Μετά την εξακρίβωση το ελεγκτικό όργανο ενεργεί σχετική βεβαίωση επί των αντιγράφων της δήλωσης σχετικά με το είδος και την ποσότητα των αγαθών που αποθηκεύθηκαν. To είδος και η ποσότητα των αποθηκευομένων αγαθών θα προκύπτει με βάση το εκδοθέν οικείο φορολογικό στοιχείο φωτοαντίγραφο του οποίου θα λαμβάνει το ελεγκτικό όργανο για να τεθεί στον οικείο φάκελο της ΔΟΥ.
4. Με βάση τη βεβαιωτική πράξη του ελεγκτικού οργάνου και ουχί πέρα των πέντε (5) ημερών από την είσοδο των αγαθών στη φορολογική αποθήκη, ο Προϊστάμενος της καθ΄ ύλην αρμόδιας ΔΟΥ παραδίδει τα δύο αντίγραφα στον αποθηκευτή ή εναποθέτη ή νόμιμο εκπρόσωπο. Στο ένα αντίγραφο σημειώνεται η ένδειξη «Για το αρχείο του αποθηκευτή / εναποθέτη» κατά περίπτωση και στο δεύτερο «για το αρχείο του προμηθευτή», προκειμένου αυτό να παραδοθεί εντός 20 ημερών από την αποθηκευτή / εναποθέτη στον προμηθευτή ώστε αυτός να εκδόσει εντός είκοσι (20) ημερών σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο για την έκπτωση του φόρου ή να εκδόσει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ.
5. Η είσοδος αγαθών σε χώρους φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται πάντοτε παρουσία, νομίμως ορισθέντος ελεγκτικού φορολογικού οργάνου της Δ.Ο.Υ. λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.
6. Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης τίθενται αγαθά του Παραρτήματος VI του Ν. 1642/86.
Για εναποθήκευση αγαθών που δεν περιέχονται στο παράρτημα αυτό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη 14η Δ/νση Φ.Π.Α. για την έγκριση υπαγωγής τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
7. Η 14η Δ/νση Φ.Π.Α. με την παραλαβή της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και συνεννοήσεις με τις αρμόδιες Κοινοτικές Υπηρεσίες για τη δυνατότητα έγκρισης και ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος και ταυτόχρονα ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
8. Εφόσον υπάρξει η σχετική έγκριση από την Επιτροπή της Ε.Ε. στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας, για τη χορήγηση της σχετικής αδείας στον εκμεταλλευτή ή εναποθέτη.
9. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετική εισήγηση της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ. Για την πρόκληση της εισήγησης αυτής εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 7
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκευση

 

Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ενδοκοινοτικώς αποκτώμενων αγαθών που προορίζονται να τεθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης ο εκμεταλλευτής ή εναποθέτης των αγαθών που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση, υποχρεούται να ενημερώσει τον Προϊστάμενο της καθ΄ ύλην αρμόδιας, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης Δ.Ο.Υ. για το χρόνο της παραλαβής και εισόδου των αγαθών σιη φορολογική αποθήκη, προ-κειμένου αυτός να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου.
Ο εκμεταλλευτής της φορολογικής αποθήκης ή ο εναποθέτης, κατά περίπτωση, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή οίκου, να αποστείλει, με απόδειξη, στον ως άνω προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φωτοαντίγραφο του σχετικού τιμολογίου του προμηθευτή, προκειμένου να το συσχετίσει με τον οικείο φάκελλο που τηρείται στη Δ.Ο.Υ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 8
Εργασίες στο χώρο των αποθηκών


1. Τα αγαθά που εναποθηκεύονται θα πρέπει να παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονταν κατά το χρόνο εισόδου τους στην αποθήκη.
2. Στα εναποθηκευμένα αγαθά επιτρέπεται να εκτελούνται οι συνήθεις εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευασία και την εξωτερική εμφάνιση του αγαθού και που αποσκοπούν στη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του καθώς και στην προετοιμασία για διανομή ή μεταπώληση, όπως, συσκευασία, ανασυσκευασία, επεξεργασία, εξευγενισμός, τοποθέτηση σημάτων ή ετικετών, αερισμός, καθάρισμα, γυάλισμα, ψύξη, κατάψυξη, βαφή, στίλβωση, συναρμολόγηση κ.λπ.
Εξαιρετικά στους χώρους της φορολογικής αποθήκης δύνανται μετά από ειδική άδεια, που χορηγείται από την 14η Δ/νση ΦΠΑ με τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας, να πραγματοποιούνται και εργασίες παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγηοης κοινοτικών και εγχώριων προϊόντων, εφόσον δεν έχουν προορισμό τη διάθεσή τους στο εσωτερικό της χώρας.
Εργασίες oι οποίες συντελούνται στη φορολογική αποθήκη και χαρακτηρίζονται ως πράξεις επεξεργασίες κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/92 καθώς και η εναπόθεση αγαθών τρίτων προσδίδουν στο χώρο αυτό την έννοια του υποκαταστήματος.
3. Αρμόδιος για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εργασιών είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ προς τον οποίο υποβάλλεται και η σχετική αίτηση (υπόδειγμα No 7) για τη χορήγηση της άδειας εκτέλεσης εργασιών στα εναποθηκευμένα αγαθά.
4. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 εργασίες μπορεί να εκτελούνται είτε στο χώρο της αποθήκης είτε σε άλλους εκτός της αποθήκης χώρους, εφόσον οι εν λόγω εργασίες είναι αδύνατο να εκτελεστούν μέσα στον αποθηκευτικό χώρο.
5. Για την προσωρινή έξοδο του αγαθού από την αποθήκη απαιτείται η (προηγούμενη) έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ προς την οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα No 7.

 

 

Άρθρο 9
Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με την παράδοση αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκευση


Για την απαλλαγή των υπηρεσιών που είναι σχετικές με την παράδοση των αγαθών που τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποθήκευσης των αγαθών, σύμφωνα με το άρθρα 6 και 7 της παρούσας απόφασης, ο εκμεταλλευτής ή εναποθέτης - λήπτης των υπηρεσιών προσκομίζει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών (τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ.) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με αίτησή του ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών στα αποθηκευμένα αγαθά.
Τα προσκομιζόμενα φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναφέρονται μόνο σε υπηρεσίες που είναι σχετικές με την παράδοση εγχωρίων αγαθών σε αποθήκευση. Εάν τα φορολογικά στοιχεία αναφέρονται και σε άλλες υπηρεσίες που δεν είναι σχετικές με την παράδοση αγαθών σε αποθήκευση ή σχετίζονται με την παράδοση αγαθών τα οποία δεν αποθηκεύθηκαν, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρνείται τη χορήγηση βεβαίωσης.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι σχετικές με την παράδοση των αγαθών σε αποθήκευση χορηγεί σχετική βεβαίωση για να παραδοθεί σ΄ αυτόν που παρέσχε την υπηρεσία και να επισυναφθεί στο στέλεχος του πιστωτικού τιμολογίου, που εκδίδεται για την έκπτωση του Φ.Π.Α. που αναλογεί και έχει αναγραφεί στο σχετικό φορολογικό στοιχείο παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απαλλαγή και το φόρο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
3. Η βεβαίωση παροχής υπηρεσιών σε αποθηκευθέντα αγαθά συντάσσεται οε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στον αποθηκευτή ή εναποθέτη και το δεύτερο επισυνάπτεται στο φάκελλο της αποθήκευσης μαζί με τα προσκομισθέντα φορολογικά στοιχεία. Ευνόητο είναι ότι απαγορεύεται η χορήγηση δεύτερης βεβαίωσης για την αυτή αιτία.

 

 

Άρθρο 10
Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών σε αγαθό που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκευση


Για την απαλλαγή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αγαθό τα οποία βρίσκονται σε φορολογική αποθήκευση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο λήπτης των υπηρεσιών - εκμεταλλευτής ή εναποθέτης προσκομίζει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών (τιμολόγιο κ.λπ.) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στα οποία αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και με αίτησή του ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών στα αποθηκευμένα αγαθά.
Τα προσκομιζόμενα ως άνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται μόνο σε υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε αποθηκευμένα αγαθά. Εάν τα προοκομιζόμενα στοιχεία αναφέρονται και σε άλλες υπηρεσίες που δεν αφορούν τα αποθηκευμένα αγαθό, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρνείται τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει ότι οι αναφερόμενες στα στοιχεία υπηρεσίες αφορούν τα αποθηκευμένα αγαθά, χορηγεί σχετική βεβαίωση για να παραδοθεί σ΄ αυτόν που παρέσχε την υπηρεσία και να επισυναφθεί στο στέλεχος του πιστωτικού τιμολογίου που εκδίδεται για την έκπτωση του Φ.Π.Α., που αναλογεί και έχει αναγραφεί στο σχετικό φορολογικό στοιχείο παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
3. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

 

 

Άρθρο 11
Απαλλαγή από ΦΠΑ των αγαθών που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών ή που ενσωματώνονται στα αποθηκευμένα αγαθά


Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αγαθά τα οποία ενσωματώνονται στα αποθηκευμένα αγαθά ή αναλώνονται κατά την παροχή των υπηρεσιών, που παρέχονται σ΄ αυτά, η αξία αυτών, εφόσον διακρίνεται, προστίθεται στην αξία των υπηρεσιών και περιλαμβάνεται στη βεβαίωση που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10. Εφόσον η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή αναλώθηκαν δεν διακρίνεται, εννοείται, ότι αυτή περιλαμβάνεται στη συνολική αξία του σχετικού φορολογικού στοιχείου παροχής υπηρεσιών.
Όταν ο προμηθευτής των παραπάνω αγαθών είναι άλλο πρόσωπο από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωριστή βεβαίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10.

 

 

Άρθρο 12


Η διαδικασία, που αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζεται τόσο στα εγχώρια όσο και στα κοινοτικά αγαθά, που τέθηκαν σε αποθήκευση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ TO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Άρθρο 13
Έξοδος των αγαθών από τους χώρους φορολογικής αποθήκευσης


1. Τα αποθηκευμένα αγαθά μπορούν να εξέλθουν από τους χώρους της φορολογικής αποθήκης με προορισμό:

α) Να εξαχθούν σε μη κοινοτική χώρα.
β) Να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης.
γ) Να τεθούν σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.
δ) Να μεταφερθούν οε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου εκμεταλλευτή.
ε) Να επιστραφούν στον προμηθευτή λόγω αποδεδειγμένου ελαττώματος που το καθιστούν ακατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και
στ) Να καταστραφούν λόγω αλλοιώσεως ή φθοράς που έχουν υποστεί και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.
ζ) Να τους παρασχεθούν, αναγκαίες εργασίες που από τη φύση τους είναι αδύνατο να παρασχεθούν στους χώρους της φορολογικής αποθήκης.

2. Για την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη υποβάλλεται, από τον υπόχρεο, στην εποπτεύουσα την αποθήκη Δ.Ο.Υ. «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ» σύμφωνα με το υπόδειγμα No 8.

3. Στην Αίτηση - Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται:

α. Τα πλήρη στοιχεία του εκμεταλλευτή ή και του εναποθέτη, κατά περίπτωση.
β. Τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή ή παραλήπτη των αγαθών καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο Δ.Α.
γ. To είδος, η ποιότητα και η ποσότητα των αγαθών που θα εξαχθούν από τη φορολογική αποθήκη.
δ. Η ημερομηνία και ο σκοπός εξόδου των αγαθών, καθώς και ο αριθμός, η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου απόκτησης από το πρόσωπο που εξάγει τα αγαθά από την αποθήκη, τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή του, και η ημερομηνία εισόδου τους σ΄ αυτήν.
ε. Την αρμόδιο Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μεταφοράς των αγαθών σε άλλη φορολογική αποθήκη.
στ. Λοιπά άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της φορολογητέος αξίας και του αναλογούντος φόρου κατά την έξοδο των αγαθών από την αποθήκη.

4. Με την Αίτηση - Δήλωση εξόδου των αγαθών, συνυποβάλλονται:

α. Αντίγραφο της δήλωσης εισόδου των αγαθών της παραγράφου 1 του όρθρου 7 της παρούσας.
β. Αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των εν λόγω αγαθών.
γ. Αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν κατά την τυχόν πραγματοποίηση σ΄ αυτά πράξεων των άρθρων 8 έως και 11 της παρούσας.
δ. Αντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών που θα εκδόσει ο εκμεταλλευτής της φορολογικής αποθήκης, εφόσον την έξοδο των αγαθών τη πραγματοποιεί διαφορετικό από αυτόν πρόσωπο.

5. Η Αίτηση - Δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αφού καταχωρηθεί σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τίθεται στον οικείο φάκελλο του εκμεταλλευτή ή του εναποθέτη, που έχει στο αρχείο της. Φωτοαντίγραφο της παραπάνω Αίτησης - Δήλωσης, με σχετική εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. παραδίδεται κατά την ημερομηνία εξόδου των αγαθών σε φορολογικό ελεγκτή προκειμένου να προβεί στις ενέργειες των επομένων παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού.
6. Η έξοδος των αγαθών από ιη φορολογική αποθήκη, με σκοπό να λάβουν ένα από τους προορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται παρουσία φορολογικού ελεγκτή που ορίζεται για το σκοπό αυτό με εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
7. To φορολογικό όργανο, παρουσία του οποίου πραγματοποιείται η έξοδος των αγαθών από τους χώρους της φορολογικής αποθήκης, ενεργεί σχετική πράξη επί του κατά περίπτωση εκδιδόμενου, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου διακίνησης, αντίγραφο του οποίου λαμβάνει για να τεθεί στον οικείο φάκελλo που τηρείται στη Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση που o σκοπός της εξόδου των αγαθών είναι ένας των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο φορολογικός ελεγκτής διαπιστώνει, πριν από την έξοδο των αγαθών ότι, για τη διαμόρφωση της τιμής πώλησης ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 21α του Ν. 1642/86 για τη διαμόρφωση της φορολογητέας βάσης, κάνονας σχετική μνεία επί του εν λόγω φορολογικού στοιχείου.

 

 

Άρθρο 14
Εξαγωγή αποθηκευμένων αγαθών


1. Όταν αποθηκευμένα αγαθά εξέρχονται από το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης με προορισμό την άμεση εξαγωγή τους σε μη κοινοτική χώρα, υποβάλλεται από τον εξαγωγέα σχετική αίτηση - δήλωση της παραγρ. 3 του άρθρου 13 της παρούσας στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 13 της παρούσας.
2. Για την εξαγωγή των αγαθών εφαρμόζονται οι τελωνειακές διατυπώσεις που ισχύουν γιο την εξαγωγή των αγαθών, καθώς και οι λοιπές διατάξεις.
Στο παραστατικό της εξαγωγής, μετά από υπεύθυνη δήλωση αίτηση του Ν. 1599/86 του εξαγωγέα, αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού προσκομίζεται στον εκμεταλλευτή της φορολογικής αποθήκης, για την απαλλαγή του από τις συνέπειες της παραγράφου 12 του άρθρου 21 α του Ν. 1642/86. Φωτοαντίγραφο του άνω παραστατικού υποβάλλεται επίσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
3. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής αυτής, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 1103551/8478/ ΠΟΛ. 1262/93 απόφασή μας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Τα δικαιολογητικά αυτό τίθενται στη διάθεση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του φορολογικού ελέγχου, εφόσον ήθελαν ζητηθεί.

 

 

Άρθρο 15

Ενδοκοινοτική παράδοση αποθηκευμένων αγαθών

 

1. Όταν τα αγαθά εξέρχονται, από το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης, με προορισμό να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της παρούσας.
2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής απαιτούνται δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 1103551/8478/ ΠΟΛ. 1262/93 απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

 

 

Άρθρο 16
Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας αποθηκευμένων αγαθών

 

1. Όταν τα αγαθά εξέρχονται από το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης με σκοπό να διατεθούν στο εσωτερικό της χώρας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 και 4 του άρθρου 13 της παρούσας.
2. Πριν την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη και την παραλαβή τους από τον αγοραστή, ο υπόχρεος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 21α του Ν. 1642/86, για την καταβολή του φόρου που οφείλεται κατά την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη, υποχρεούται να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση και να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στη φορολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ίδιου, ως άνω άρθρου και νόμου.
3. Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, ο υπόχρεος υποβάλλει την έκτακτη περιοδική δήλωση σε τρία (3) αντίτυπα στον αρμόδιο, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, προϊστάμενο ΔΟΥ.
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση μετά την είσπραξη του οφειλόμενου φόρου, παραδίδει το ένα αντίτυπο της περιοδικής δήλωσης στον υπόχρεο. Στην περίπτωση κατά την οποία η καθ΄ ύλην αρμόδια, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης ΔΟΥ είναι διαφορετική από εκείνη της έδρας ή τον κεντρικό του υποχρέου, ο κατά τα ανωτέρω αρμόδιος για την παραλαβή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης και την είσπραξη του φόρου προϊστάμενος ΔΟΥ, εκδίδει αυθημερόν «χρηματικό γραμμάτιο» υπέρ της αρμόδιας για τον έλεγχο του υποχρέου ΔΟΥ, το οποίο αποστέλλει άμεσα σ΄ αυτήν μαζί με τα δύο αντίτυπα της περιοδικής δήλωσης, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Για την ενημέρωση του φακέλλου του, ο ανωτέρω προϊστάμενος της αρμόδιας, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης ΔΟΥ κρατά φωτοτυπία της περιοδικής δήλωσης πριν την αποστολή της στη ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποχρέου.

 

 

Άρθρο 17

Μεταφορά αγαθών σε άλλη φορολογική αποθήκη


1. Όταν τα αγαθά εξέρχονται από μια φορολογική αποθήκη με σκοπό να αποσταλλούν σε άλλη αποθήκη, του ίδιου ή άλλου εκμεταλλευτή, το πρόσωπο που ενεργεί την αποστολή υποβάλει στον προϊστάμενο της εποπτεύουσας την φορολογικής αποθήκη ΔΟΥ την αίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Ίδιου άρθρου.
2. Ο παραλήπτης της αίτησης προϊστάμενος ΔΟΥ εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 7 του άρθρου 13 της παρούσας και αποστέλλει άμεσα, από ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης της παραγράφου 2 και του παραστατικού της παραγράφου 7 του άρθρου 13 της πα-ρούσας, στον προϊστάμενο της καθ΄ ύλην αρμόδιας για τον έλεγχο της νέας φορολογικής αποθήκης ΔΟΥ.
3. Προϊστάμενος της ΔΟΥ, στον έλεγχο του οποίου υπάγεται η φορολογική αποθήκη στην οποία πραγματοποιείται η μεταφορά, με την παραλαβή της Δήλωσης ενεργεί περαιτέρω κατά τις διατάξεις της παρούσας, ως καθ΄ ύλην αρμόδιας.

 

 

Άρθρο 18
Επιστροφή αποθηκευμένων αγαθών


1. Για την επιστροφή αποθηκευμένων αγαθών, εκδίδονται τα από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 13 της παρούσας.
2. Στην περίπτωση αυτή, για την αξία, τυχόν εργασιών που παρασχέθηκαν στα επιστρεφόμενα αγαθά ή αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν, για τις εργασίες αυτές κατά την παραμονή των αγαθών στο καθεστώς, με αναστολή καταβολής του φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσα, για την καταβολή του φόρου, από τον υπόχρεο, που αναλογεί στο μέρος της αξίας των εν λόγων αγαθών και υπηρεσιών.

 

 

Άρθρο 19
Καταστροφή αποθηκεμένων αγαθών


1. Για τη καταστροφή αποθηκευμένων αγαθών απαιτείται άδεια από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης ΔΥΟ η οποία χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4, περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ του άρθρου 13 της παρούσας, ο χρόνος και ο τόπος της καταστροφής, η ποσότητα το είδος και η ποιότητα των προς καταστροφή ειδών, οι αριθμοί των παραστατικών εισόδου των αγαθών στην φορολογική αποθήκη καθώς και ο οίκος προέλευσης αυτών.
2. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Καταστροφής» και υπογράφεται από φοροτεχνικό υπάλληλο καθώς και από τον αποθηκευτή ή τον εναποθέτη ή από τον νόμιμα ορισθέντα αντιπρόσωπο αυτών που συμμετείχε στην καταστροφή των αγαθών.
To πρωτόκολλο καταστροφής της παραγράφου αυτής, στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που καταστράφηκαν, αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. β΄ της παραγρ. 13 του άρθρου 21α του Ν. 1642/86 ως προ τα καταστραφέντα αγαθά.
3. Τα έξοδα μεταφοράς και καταστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.

 

 

Άρθρο 20
Παραχώρηση ή εγκατάλειψη των αποθηκευμένων αγαθών

 

1. Για τυχόν παραχώρηση ή εγκατάλειψη, υπέρ του Δημοσίου αποθηκευμένων αγαθών υποβάλλεται ανέκλητα σχετική δήλωση - αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, με την οποία ο αποθηκευτής ή εναποθέτης γνωστοποιούν τη σχετική πρόθεσή τους καθώς και το είδος και την ποσότητα των παραχωρομένων ή εγκαταλειπομένων αγαθών.
2. Η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κρίνει ότι η αποδοχή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. Τα έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των αγαθών μέχρι την εκποίησή τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.
3. Στην περίπτωση που αγαθά εγκαταλειφθούν από τον εναποθέτη πέραν της διετίας ή και για μικρότερη περίοδο, εφόσον από τα εγκαταλελειμμένα αγαθά προκύπτει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ή το περιβάλλον, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εφαρμόζει ανάλογα τη διαδικασία εκποίησης ή καταστροφής των εν λόγω αγαθών.
4. Για τις προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασίες ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ενεργεί μετά από έγγραφο ειδοποίηση είτε από τον αποθηκευτή είτε από το αρμόδιο φοροτεχνικό όργανο ελέγχου.
5. Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών θα καθορισθεί ο αριθμός του λογαριασμού υπέρ του οποίου κατατίθενται τα καθαρά έσοδα από την εκποίηση αποθηκευμένων αγαθών, μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων.

 

 

Άρθρο 21
Χρόνος παραμονής των αγαθών στην αποθήκη


Τα αποθηκευμένα αγαθά παραμένουν στην μέχρι την οριστική έξοδό τους για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης.
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις αποθηκευτή και εναποθέτη


1. Ο αποθηκευτής, εκτός των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται σ΄ αυτόν από τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούται:

α) Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
β) Να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρου 21 α, παράγρ. 8, 9,11 και 12 και 29 και να υποβάλει τις δηλώσεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/86 όπως ισχύει.
γ) Να ενημερώνει την αρμόδια φορολογική αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.
δ) Να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση της Αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αρμόδιας δημόσιας Αρχής και να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο.
ε) Να μη επιτρέπει την έξοδο αγαθών, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος.
ζ) Να ενημερώνει σχετικά την αρμόδιο ΔΟΥ, εφόσον γίνεται κύριος εναποθηκευμένου αγαθού από μεταβίβαση, κατάσχεση κλπ.

Οι σχετικές με τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ή των εναποθετών θα καθοριστούν με εγκύκλιο της 14ης Δ/νσης.
2. Ο αποθηκευτής υποχρεούται, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική «έγκριση», να διαθέτει κατάλληλα διασκευασμένο χώρο για την εγκατάσταση του αρμόδιου φοροτεχνικού υπαλλήλου, ο οποίος θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των προϊόντων που φυλάσσονται στη φορολογική αποθήκη.
3. Ο εναποθέτης υποχρεούται:

α) Να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ..
β) Να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 29 και 31 του Ν. 1642/86 όπως ισχύει.
γ) Να υποβάλει στη ΔΟΥ που ανήκει η φορολογική αποθήκη εναπόθεσης, τις δηλώσεις των παραγρ. 8, 11 και 12 του άρθρου 21α του Ν. 1642/86.
δ) Να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο όπου συντρέχει περίπτωση, κατά την έξοδο των αγαθών από την αποθήκη, που αναλογεί στη φορολογητέα του αξία, όπως αυτή δια-μορφώνεται σύμφωνα με την παραγρ. 13 του άρθρου 21 α΄ του Ν. 1642/86.

4. Σε περίπτωση εξόδου των αγαθών από πρόσωπο διαφορετικό απ΄ αυτό που εναπόθεσε τα αγαθά, η δήλωση εξόδου και η έκτακτη δήλωση ΦΠΑ για την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ μπορεί να υποβάλλεται:

α) από το νέο κύριο των αγαθών ή
β) από υποκείμενο του κανονικού καθεστώτος που λειτουργεί σαν νόμιμος εκπρόσωπος, εφόσον ο παραλήπτης είναι αλλοδαπός ή
γ) από τον αποθηκευτή, εφόσον ο παραλήπτης των αγαθών ή ο εναποθέτης, κατά περίπτωση, δεν εκπληρούν την υποχρέωσή τους αυτή είτε άμεσα είτε μέσω προσώπου που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό, προκειμένου να ενεργήσει για λογαριασμό τους.

 

 

Άρθρο 23
Βιβλίο φορολογικής αποθήκης


 Στη φορολογική αποθήκη τηρείται ειδικό θεωρημένο «βιβλίο φορολογικής αποθήκης». To βιβλίο αυτό τηρείται σε μερίδες κατ΄ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, με αναγραφή και του εκάστοτε προκύπτοντος υπολοίπου για τα αγαθά κυριότητάς τους. Τα αγαθά των εναποθετών παρακολουθούνται και κατά εναποθέτη.
2. To βιβλίο φορολογικής αποθήκης θεωρείται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ του Κεντρικού ή από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η φορολογική αποθήκη.
3. Ενημερώνεται τόσο επί χειρόγραφης όσο και επί μηχανογραφικής τήρησής του εντός της επόμενης της εισόδου και εξόδου των αγαθών με βάση το σχετικό δικαιολογητικό εισόδου ή εξόδου. Εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με την κίνηση του μήνα που αφορά με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, είναι δυνατή η εκτύπωση σε αθεώρητο χαρτί αμέσως των υπολοίπων και εντός δύο ημερών η πλήρης εκτύπωση όλων ή μερικών των μερίδων του. Εφόσον είναι αντικειμενικά αδύνατη η εκτύπωση αυτή στην παραπάνω προθεσμία για λόγους που σχετίζονται με τον απαιτούμενο χρόνο ή την ποσότητα των εντύπων, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος μπορεί να την παρατείνει μέχρι δεκαπέντε ημέρες.
4. Εφόσον στη φορολογική αποθήκη τηρείται βιβλίο αποθήκης (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. μπορεί να μη τηρείται το παραπάνω βιβλίο με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα του βιβλίου αυτού θα καταχωρούνται εντός της επομένης σε ειδικές στήλες του βιβλίου αποθήκης του Κ.Β.Σ. και κατά τη θεώρησή του θα θεωρείται ως «βιβλίο αποθήκης - βιβλίο φορολογικής αποθήκης».
5. Εάν η φορολογική αποθήκη είναι εκτός κεντρικού το βιβλίο τηρείται διπλότυπο και το ένα αντίγραφό του αποστέλλεται στο κεντρικό εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα που αφορά και επί μηχανογραφικής τήρησης από την λήξη του μήνα της εκτύπωσης.
Εάν στο κεντρικό τηρείται βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται εις απλούν και η κίνηση της φορολογικής αποθήκης να παρακολουθείται οε ιδιαίτερες στήλες ή μερίδες του βιβλίου αποθήκης του κεντρικού.
6. Επί μη τήρησης ή επί πλημελλούς τήρησης του βιβλίου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 186/92.
 

 

Άρθρο 24
Ενέργειες της αρμόδιας ΔΟΥ

 

1. Η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η φορολογική αποθήκη, εποπτεύει, ελέγχει και γενικά παρακολουθεί μέσω των δειγματολογικών ελέγχων την καλή λειτουργία των εποπτευομένων αποθηκών. Στα θέματα που αφορούν εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της παρούσας αποφασίζει μετά από προηγούμενη συνεννόηση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με τη 14η Δ/νση ΦΠΑ.
2. Αποστέλλει συμπληρωμένη κατάσταση ανά δίμηνο στη 14η Δ/νση, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τον αριθμό των εν λειτουργία φορολογικών αποθηκών στη χωρική της αρμοδιότητα.
β) Τυχόν άλλες παρατηρήσεις που αφορούν την καλή λειτουργία των αποθηκών.

3. Σε περίπτωση που, από την εγκριτική απόφαση λειτουργίας της αποθήκης, έχει προβλεφθεί σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, «φύλακας - ελεγκτής» ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ αναθέτει τα καθήκοντα της επίβλεψης και ελέγχου σε φοροτεχνικό υπάλληλο της εν λόγω ΔΟΥ.

 

 
Άρθρο 25
Κυρώσεις - πρόστιμα - λοιπές ρυθμίσεις


1. Για τη διαδικασία και τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής του φόρου, τα πρόστιμα, τις κυρώσεις, διοικητική επίλυση της διαφοράς, απόρρητο κλπ. εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις από τον Ν. 1642/86, όπως ισχύει και του Κ.Β.Σ. προκειμένου για το βιβλίο της φορολογικής αποθήκης.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, όπου προβλέπεται, διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του N. 1642/86. Ποσό που βεβαιώνεται και δεν καταβάλλεται από τον υπόχρεο εκπίπτει από το ποσό της κατατεθημένης, κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύησης. To ποσό αυτό πρέπει να αναπληρωθεί από τον υπόχρεο σε περίπτωση που συνεχίζει η λειτουργία της φορολογικής αποθήκης.
3. Με νεώτερη απόφαση Υπ. Οικον. θα καθορισθεί η διαδικασία καταβολής και το ύψος του παραβόλου για την παρουσία φοροτεχνικού οργάνου.

 

 

Άρθρο 26

Κατάργηση διατάξεων. Έναρξη ισχύος της παρούσας


1. Δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφαοης παύουν να ισχύουν τυχόν υπάρχουσες αντίθετες σχετικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις των αριθμ. Τ 5370/43/86, Τ10980/111/Γ. 0019/93 και 10970/110/Γ 0019/93 Α.Υ.Ο. κατά το μέρος που ρυθμίζουν την αποθήκευση κοινοτικών και εγχωρίων αγαθών.
2. Μετά την 1.1.1997 δεν επιτρέπεται η παραμονή ή η είσοδος κοινοτικών ή εγχώριων αγαθών, σε καθεστώς της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1642/86, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 2 της παρούσας. Για τα τελωνειακά καθεστώτα της τελωνειακής επίβλεψης, τελωνειακών συγκροτημάτων και των ελευθέρων τελωνειακών, χώρων, εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που ορίζεται με την αριθμ. Π 8272/4880/ΠΟΛ. 364/87 Α.Υ.Ο..

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.97, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm