Open menu
25 | 07 | 2024

Αθήνα 08/11/2022
Αρ. πρωτ.: 1111685


ΘΕΜΑ:
Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022.


 

1. Αναθεωρούνται 29 στόχοι του ΕΣ 2022 ως εξής:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1 ΣΠ.1.2.8 Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. € εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων 1,45 δισ. € από την ΕΜΕΙΣ. ΓΔΦΔ ΕΜΕΙΣ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΦΑΕ, ΔΘΥ ΚΕΜΕΕΠ & ΚΕΦΟΜΕΠ/Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, ΦΑΕ & ΔΟΥ/ Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, ΕΜΕΙΣ/Τμήμα Γ 6
2 ΣΑ.2.1.42 Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022.
* Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.
ΓΔΦΔ ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΘΥ, ΦΑΕ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, Ελέγχων & Εσόδων 8
3 ΣΠ.1.1.30 Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την επικράτεια. ΓΔΦΔ ΔΟΥ Όλα τα Τμήματα 6
4 ΣΠ.1.2.32 Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών. ΓΔΦΔ ΔΟΥ Τμήματα Ελέγχων 6
5 ΣΠ.1.2.27 Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτ. ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17). ΓΔΦΔ ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΕΛΚΕ Τμήματα Ελέγχων 6
6 ΣΠ.1.2.240 Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΣΤΕΠ, ΔΕΦΚ & ΦΠΑ, ΔΔΘΕΚΑ ΔΣΤΕΠ/Τμήμα Δ, ΔΕΦΚ&ΦΠΑ/Τμήματα Α, Β, Γ, ΔΔΘΕΚΑ/Τμήματα Γ, Δ 8
7 σπ.2.2.384 Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία. ΓΔΓΧΚ Χημικές Υπηρεσίες   6
8 σπ.3.1.536 Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (Ερευνες, Προκαταρκτικές εξετάσεις, Ε.Δ.Ε., Εισαννελικές Παραγγελίες). αυτοτελείς δεσυπ Τμήματα Α, Ε 6
9 σπ.2.1.510 Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους. αυτοτελείς ΔΕΔ Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 6
10 ΣΜ.2.1.137 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των αποτελεσμάτων ελέγχου στο οπσ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης προσδιορισμού διορθωτικού μετά από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α 3
11 ΣΜ.2.1.138 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α 3
12 ΣΜ.2.1.129 Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους (αρ.79 ν.4819/2021), μέχρι 31/07/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΕΦ Τμήμα Β 1
13 ΣΜ.1.2.75 Εισήγηση για τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων των ΕΛΠ για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Α 8
14 ΣΜ.2.1.89 Έκδοση κωδικοποιημένης απόφασης για όλες τις διαδικασίες του μητρώου, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα ΙΑ 4
15 ΣΠ.1.2.34 Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019 , 2020 και 2021. ΓΔΦΔ ΔΘΥ Τμήμα Ελέγχου, Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους 3
16 ΣΜ.1.2.217 Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Δ 4
17 ΣΜ.1.2.432 Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση Υπόχρεων προσώπων, μέχρι 30/11/2022. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ Τμήμα Γ 4
18 ΣΜ.3.2.342 Κατάρτιση της Κανονιστικής Μετακινήσεων σε Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Ε 6
19 ΣΠ.1.2.33 Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ ΔΘΥ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους 6
20 ΣΜ.2.1.245 Σύνταξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων για το έργο ψηφιοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την υπαγωγή μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, μέχρι 31/07/2022. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΕΦΚ&ΦΠΑ Τμήμα Ε 2
21 ΣΜ.2.2.269 Υποβολή σχεδίου απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), μέχρι

31/07/2022.

ΓΔΤ&ΕΦΚ/ΓΔΓΧΚ ΔΕΦΚ&ΦΠΑ/ΔΑΤ ΔΕΦΚ&ΦΠΑ/Τμήμα Β ΔΑΤ/Τμήμα Α 3
22 ΣΜ.1.2.442 Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση πληροφοριών (DAC1) εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ Τμήμα Β 2
23 ΣΜ.1.2.443 Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση στοιχείων βάσει DAC2/CRS έτους 2016 εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ Τμήματα Β, Ε 6
24 ΣΜ.1.1.476 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκστρατείας εξερχόμενης επικοινωνίας για την ενημέρωση επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση ΚΑΔ, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΗΛΕΔ/ΓΔΦΔ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΙΣΤΕΠΛ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ ΔΕΛ ΔΙΕΠΙΔΙ/ Τμήμα Δ, ΔΙΣΤΕΠΛ/ Τμήμα Ε, ΔΑΦΕ/Τμήμα Γ, ΔΥΠΗΔΕΔ/ Τμήμα Β ΔΕΛ/ Τμήμα ΙΑ 4
25 ΣΜ.3.2.341 Διαχείριση Ενστάσεων Κατάταξης έως και (40) σαράντα ημέρες από την κοινοποίηση των ενστάσεων στο Τμήμα Ε, έως και την αποστολή τους αρμοδίως. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Ε 4
26 ΣΑ.3.2.369 Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ*. *στο σύνολο του προσωπικού την 01/01/2022 και για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) ωρών/υπάλληλο ΓΔΑΔΟ ΦΟΤΑ Τμήματα Α, Β, Γ 6
27 ΣΜ.3.2.371 Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών επόμενου έτους, όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 30/11/2022. ΓΔΑΔΟ ΦΟΤΑ Τμήμα Α 3
28 ΣΠ.2.2.388 Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων τροφίμων & υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα εξαιρουμένων των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης ομοιογένειας & πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων. ΓΔΓΧΚ Χημικές Υπηρεσίες   6
29 ΣΜ.2.2.407 Κατάρτιση, παρακολούθηση διεξαγωγής και αξιολόγηση προγράμματος 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούν αυτά , στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας (EE) 802/2016, για την οποία η ΔΕΒΧΠ του Γ.Χ.Κ. είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΓΧΚ ΔΕΒΧΠ Τμήμα Α 3
                   

 

 

2. Αναθεωρούνται 3 στόχοι του ΕΣ 2022 (ΣΠ.3.1.152, ΣΠ.3.1.153, ΣΠ.2.2396) και μετατρέπονται σε 2 επιμέρους στόχους έκαστος:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1 ΣΠ.3.1.152.α Διενέργεια τουλάχιστον 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς Τμήμα Α 6
2 ΣΠ.3.1.152.β Διενέργεια τουλάχιστον 1 διαχειριστικού ελέγχου για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ Φορολογική Περιφέρεια Πατρών Τμήμα Α 6
3 ΣΠ.3.1.153.α Διενέργεια τουλάχιστον 3 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς Τμήμα Α 6
4 ΣΠ.3.1.153.β Διενέργεια τουλάχιστον 1 δειγματοληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022. ΓΔΦΔ Φορολογική Περιφέρεια Πατρών Τμήμα Α 6
5 ΣΠ.2.2.396.α Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τετραμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος) ΓΔΓΧΚ Β ΧΥ Αθηνών Τμήμα Γ 6
6 ΣΠ.2.2.396.β Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος). ΓΔΓΧΚ ΧΥ Κεντρ. Μακεδονίας Τμήμα Β 6

 

3. Οι στόχοι ΣΠ.3.5.492, ΣΠ.3.1.493, ΣΜ.3.1.494, ΣΜ.3.1.495, ΣΜ.3.1.496, ΣΥ.3.1.497, ΣΥ.3.1.498, ΣΜ.3.1.499, καθώς και τα έργα 21Ε.2.45, 21Ε.2.47, 21Ε.1.25, 22Δ.1.01, 22Δ.1.11 που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας παραμένουν και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115405ΕΞ2021/24-12-2021, όπως ισχύει).
4. Προστίθενται 6 νέοι στόχοι στο ΕΣ 2022, ως κάτωθι:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1 ΣΜ.3.1.616 Παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, του KPI 7 "Ποσοστό αιτημάτων επιστροφής Φ.ΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών" και υποβολή μηνιαίας αναφοράς στη ΔΣΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. γδφδ ατυγδφδ ατυγδφδ 2
2 ΣΜ.3.1.617 Υποβολή μηνιαίας ΄Εκθεσης Πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στο ατυγδφδ , εντός 25 ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς. γδφδ ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης Όλα τα Τμήματα 2
3 ΣΠ.1.2.618 Εντοπισμός 2 πλωτών μέσων για στοχευμένο έλεγχο, κατόπιν παρακολούθησης εφαρμογής θέσεων γεωγραφικού εντοπισμού. γδτ & ΕΦΚ ΕΥΤΕ Τμήμα γ 3
4 ΣΜ.3.2.619 Διαμόρφωση πλαισίου - πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας του προσωπικού της ααδε, μέχρι

31/12/2022.

γδαδο φοτα Τμήμα Δ 3
5 ΣΜ.3.4.620 Σύνταξη μελέτης, με θέμα "Σεβασμός στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ααδε", μέχρι 31/12/2022. αυτοτελείς δεσελ Τμήμα α 3
6 ΣΜ.2.1.621 Υποβολή πρότασης για ενέργειες βελτίωσης της εξυπηρέτησης στις δου, μέχρι 31/12/2022. αυτοτελείς δεξυ Όλα τα τμήματα 3

 

5. Απαλείφονται 8 στόχοι από το ΕΣ 2022, λόγω εξωγενών παραγόντων ή ζητημάτων που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση τους, ως κάτωθι:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΣΜ.2.1.123 Τροποποίηση της Α.1100/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013, μέχρι 30/06/2022. ΓΔΦΔ ΔΕΑΦ Τμήματα Α,Β
2 ΣΠ.2.1.212 Έκδοση 14 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Α
3 ΣΜ.3.4.311 Παρακολούθηση (α) της έκδοσης των απαιτούμενων πρωτοκόλλων ή βεβαιώσεων παραλαβής των αγαθών ή υπηρεσιών, κατά περίπτωση, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου και (β) της τήρησης των τιθέμενων από το άρθρο 221 Α του ν. 4412/2016 προθεσμιών για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήματα Α1, Α2
4 ΣΜ.3.4.312 Παρακολούθηση της απόδοσης του κτιρίου στον εκμισθωτή, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ορίζει η σχετική απόφαση, στις περιπτώσεις ένωσης ή κατάρνησης Υπηρεσιών. ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήμα γ
5 ΣΜ.3.4.313 Παρακολούθηση της καταγραφής του προς καταστροφή μη λειτουργικού εξοπλισμού και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταστροφής του, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου κάθε έτους. γδου ΔΠΚΥ Τμήμα Β
6 ΣΜ.3.4.314 Παρακολούθηση της αποστολής του προγράμματος προμηθειών του επόμενου οικονομικού έτους προς την Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΠΚΥ), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής εγκυκλίου της ως άνω υπηρεσίας. γδου ΔΠΚΥ Τμήμα Β
7 ΣΥ.3.1.324 Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη δσσ για την παρακολούθηση επίτευξης των έργων/δράσεων του εσ, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα. γδου ΑΤΥΕ ΑΤΥΕ
8 ΣΜ.3.1.535 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ (Αριθμ. Δ.οργ.Α 1074205 ΕΞ 2019), μέχρι 30/11/2022. αυτοτελείς δεσελ Τμήμα Α

 

6. Απαλείφονται από το ΕΣ 2022 και μεταφέρονται στο ΕΣ 2023 οι εξής 5 στόχοι:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ
1 σμ.3.1.100 Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022. γδφδ ΔΕΕ Τμήματα Β,γ 3
2 σμ.3.1.101 Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα σε θέματα επιβολής κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022. γδφδ ΔΕΕ Τμήματα Β,γ 3
3 σμ.3.1.102 Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε λοιπά θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022. γδφδ ΔΕΕ Τμήματα Β,γ 3
4 σπ.1.2.26 Διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών, κλπ.) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων σπ.1.2.12, σπ.1.2.15, σπ.1.2.17). γδφδ κεμεεπ, κεφομεπ, δου, φαε, ελκε Τμήματα Ελέγχων 6
5 σμ.3.4.605 Δημοσίευση της στρατηγικής για την κοινωνική υπευθυνότητα της ααδε, μέχρι 31/12/2022. αυτοτελείς Δ/νση Επικοινωνίας   6

 

7. Αναθεωρούνται έργα του Ε.Σ. 2022 ως εξής:


ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022

Α/Α ΣΤΟ ΕΣ 2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΡΑΣΗΣ Ε.Σ.2022 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟ­ΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
6 18Ε.2.3.09 Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών ΔΙΠΑΕΕ, ΔΕΛ, ΔΣΤΕΠ, ΔΕΣΥΠ ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ 3 09/2022 Νέο Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
3 20Ε.3.04 Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ α) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ και β) ενσωμάτωση της διαχείρισης Δικαστικών Προσφυγών ΔΕΔ ΔΑΤΕ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ, ΔΙΕΠΙΔΙ 3 α)03/2022 β)12/2022 Νέες Ημερομηνίες Ολοκλήρωσης: α) 12/2022 β) 12/2023
26 21Ε.1.28 Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας ΔΕΛ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ 2 10/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
34 21Ε.2.26 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής ΔΕΦΚ&Π ΛΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ 3 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
35 21Ε.2.27 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια ΔΕΦΚ&Π ΛΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ 3 09/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
17 20Ε.1.01 Προσαρμογή στην Οδηγία EE 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών από απόσταση ( e-commerce) ΔΕΕΦ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΕΕ, ΔΕΛ,ΔΕΦΚ&Π, ΥΠΟΙΚ 2 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
8 22Δ.2.03 Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου καταβαλλόμενων τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων ΑΤΥΓΔΦΔ ΓΔΦΔ, ΔΝΥ, ΓΔΟΥ 3 04/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
14 22Δ.1.05 Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια ΔΕΛ ΟΔΕ, ΔΙΔΥΠΟΔ 2 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
20 22Δ.3.03 Επικαιροποίηση SLA με ΓΓΠΣΔΔ ΔΙΔΥΠΟΔ, ΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΔΣΣ, ΓΔΟΥ, ΓΓΠΣΔΔ 3 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2022
50 22Ε.3.19 Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους ΔΙΕΠΙΔΙ ΓΔΟΥ, ΓΔΦΔ 2 12/2022 Νέος Τίτλος: "Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φορολ. κεφαλαίου, μεταβολές στοιχείων Μητρώου μέσω MyAADE, Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας και timologio με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητας τους" Αντικατάσταση εμπλεκομένων υπηρεσιών: ΔΑΦΕ, ΔΙΣΤΕΠΛ

 

ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2023
Α/Α ΣΤΟ εσ 2022 κωδικοσ εργου -δρασησ Ε.Σ.2022 ΤΙΤΛΟΣ εργου - δρασησ αρμοδια υπηρεσια εμπλεκόμενες υπηρεσιεσ ΒΑΘΜΟ­νομηση ΑΡΧΙΚΗ ημερομηνια ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εγκεκριμένες τροποποιησεισ για αναθεωρηση
1 21Ε.2.45 Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ΔΕΠΙΚ ΔΙΣΤΕΠΛ, ΓΔΟΥ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023
2 21E.2.47 Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ ΔΕΠΙΚ ΔΙΣΤΕΠΛ, ΓΔΟΥ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
5 21Ε.1.29 Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους ΔΙΠΑΕΕ ΔΕΛ, ΔΦΣ, ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΥΕΔΔΕ, ΔΠΔΥΚΥ 3 09/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
7 20Ε.1.13 Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων ΑΤΥΓΔΦΔ ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΕΛ,ΔΝΥ 2 04/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 3/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΙΠΑΕΕ
11 20Ε.3.01 Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας •Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων ΔΕΕ ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΥΠΗΔΕΔ 2 10/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, διασ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ιδρυματα
12 21Ε.2.41 Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων ΔΕΕ ΔΠΔΑ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΠ&ΚΥ, ΔΤΔ, ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΓΓΠΣΔΔ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
13 22Ε.2.55 Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις (03/2022) -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση. ΔΕΕ ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ 3 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
10 21Ε.2.39 Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών ΔΕΕ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ 3 09/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΕΦΚ&ΦΠΑ, ΕΦΚΑ νεοσ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση
18 21Ε.2.44 Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα ΔΕΕΦ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
22 21Ε.2.30 Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΔΕΛ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ 2 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία  
24 21Ε.2.31 Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ΔΕΛ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΥΠΗΔΕΔ 2 09/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΕΜΗ  
30 18Ε.2.3.01 Επικαιροποίηση του αρχείου χρη ματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρη ματοπιστωτικών συναλλαγών ΔΕΛ ΓΔΗΛΕΔ, ΓΓΠΣ & ΔΥ, ΤτΕ, ΕΕΤ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023  
37 22Ε.2.58 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις - πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) ΔΕΦΚ&Π ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ 3 11/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 9/2023  
68 20Ε.1.18 Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis ΔΤΔ ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023 Τροποποίηση εμπλεκομένων: δεε αντί για ΔΕΛ  
54 21Ε.2.51 Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους μέσω διασύνδεσης με τον ΕΦΚΑ ΔΔΘΕΚΑ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023  
59 18Ε.2.2.02 Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων ΔΕΦΚ&ΦΠ Α Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ΑΑΔΕ : ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΣΤΕΠ Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023  
64 20Ε.1.20 Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία ΔΣΤΕΠ ΔΠ&ΚΥ, ΔΣΣ 3 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023  
58 19.E.4.1.27 Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων, μέσω της μηχανογραφικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΔΕΦΚ&ΦΠ Α ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ // ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10/2023  
6 22δ.1.03 Κατάρτιση μελέτης συμπεριφορικής ανάλυσης σε μια κατηνορία οφειλετών ΔΣΣ ΔΕΕ, ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΙΕΠΙΔΙ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023  
7 22δ.3.02 Διενέργεια δράσεων εθελοντισμού από την ΑΑΔΕ ΔΣΣ ΑΑΔΕ 1 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12/2023  
25 22δ.2.10 Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ ΔΑΦΕ ΔΕΑΦ, ΔΙΕΠΙΔΙ 2 12/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11/2023  
26 22δ.3.06 Δημιουργία Δικτυακού Τόπου Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών στο Intranet ΔΙΣΤΕΠΛ ΔΣΣ 1 06/2022 Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023  

 

ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ
Α/Α ΣΤΟ εσ 2022 κωδικοσ δρασησ ε.Σ.2022 ΤΙΤΛΟΣ δρασησ αρμοδια υπηρεσια εμπλεκόμενες υπηρεσιεσ ΒΑΘΜΟ­ΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ημερομηνια ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εγκεκριμένες τροποποιησεισ για αναθεωρηση
57 22Ε.2.66 Ψηφιοποίηση διαδικασίας για επιστροφές ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (tax free shop) ΔΕΦΚ&ΦΠ Α ΔΕΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΑΤΕ 2 07/2022 Απαλοιφή καθώς ήδη συμπεριλαμβάνεται στο έργο ΤΑ.2 του Ταμείου Ανάκαμψης
79 20ε.2.19 Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχα spirit, λικέρ μαστίχα Χίου ΓΔ ΓΧΚ ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 12/2022 Απαλοιφή λόγω τεχνικών και μεθοδολογικών ζητημάτων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm