Αθήνα 21/02/2018
Αρ. πρωτ.: 1025708


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

 

Καθορίζουμε για το έτος 2018, στόχους για τις οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως αυτοί τίθενται παρακάτω, ανά Στρατηγικό Στόχο και Άξονα Παρέμβασης.

Στρατηγικός Στόχος 1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης
Άξονας Παρέμβασης 1: Ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης

Οι ποσοτικοί στόχοι των περιφερειακών και ειδικά αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, επιμερίζονται ανά Οργανική Μονάδα σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται (Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Δ.Φ.Δ., Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Χ.Κ., Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
Οι ανωτέρω στόχοι δύνανται να αποτελέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο κριτήρια αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4389/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.