Αθήνα 09/12/2019
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1141459


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τις Δηλώσεις Προμηθευτή, στο πλαίσιο της Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σχετ.: 1) Η υπ΄ αριθμ. Ο ΔΔΘΕΚΑ 1138082 ΕΞ 2020/1-12-2020 αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα (ΑΔΑ: ΨΡΞΟ46ΜΠ3Ζ-Τ84). Το από 14-07-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD). Η υπ΄ αριθμ. Ο ΔΔΘΕΚΑ Β1045150 ΕΞ2019/22-3-2019 αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα (ΑΔΑ: 7ΜΔΣ46ΜΠ3Ζ-ΙΓΝ).

Όπως έχει διευκρινιστεί στις ανωτέρω σχετικές οδηγίες, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) και αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα».

Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020..
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και όσον αφορά τα Προτιμησιακά Καθεστώτα συνιστάται στους οικονομικούς φορείς να προσαρμόσουν τις αλυσίδες εισροών και εφοδιασμού και να λάβουν υπόψη ότι οι εισροές (ύλες, επεξεργασίες) από το ΗΒ θα θεωρούνται μη καταγόμενες για τους σκοπούς των δασμολογικών προτιμήσεων με τρίτες χώρες.
Συνιστάται στους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ και παρέχουν στους εξαγωγείς ή τους εμπόρους τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων μέσω Δηλώσεων Προμηθευτή, να ενημερώνουν τους εξαγωγείς ή τους εμπόρους για τις αλλαγές στον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των εμπορευμάτων των οποίων η προμήθεια γίνεται πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και για τα οποία παρέχονται οι εν λόγω δηλώσεις προμηθευτή. Ειδικότερα:
Οι δηλώσεις προμηθευτή είναι υποστηρικτικά έγγραφα βάσει των οποίων είναι δυνατό να εκδίδονται ή να συντάσσονται τα αποδεικτικά καταγωγής.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής με την προϋπόθεση ότι δεν εκδίδονται για προϊόντα που περιέχουν ύλες Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι εξαγωγείς και τα αρμόδια Τελωνεία ή άλλες αρχές που εκδίδουν ή συντάσσουν αποδεικτικά καταγωγής μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου υποχρεούνται να εξακριβώσουν εάν οι δηλώσεις προμηθευτή πληρούν τις προϋποθέσεις κατά τον χρόνο έκδοσης / σύνταξης των αποδεικτικών καταγωγής και πραγματοποίησης της εξαγωγής.
Από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι δηλώσεις προμηθευτή που έχουν συνταχθεί από προμηθευτές του ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της έκδοσης ή σύνταξης αποδεικτικών καταγωγής σε κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ και παρέχουν στους εξαγωγείς ή τους εμπόρους τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων μέσω δηλώσεων προμηθευτή, θα πρέπει να ενημερώνουν τους εξαγωγείς ή τους εμπόρους για τις αλλαγές στον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των εμπορευμάτων των οποίων η προμήθεια γίνεται πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και για τα οποία παρέχονται οι εν λόγω δηλώσεις προμηθευτή.
Στην περίπτωση δήλωσης τακτικού προμηθευτή (ή μακροπρόθεσμη δήλωση προμηθευτή), οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώνουν τους εξαγωγείς ή τους εμπόρους αν η δήλωση τακτικού προμηθευτή δεν ισχύει πλέον μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις αποστολές των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τη δήλωση τακτικού προμηθευτή.