Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 04/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1045

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 (Α΄94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Ν. 4557/2018 (Α΄139).

 

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία βάσει των οποίων παρέχεται νομική υπεράσπιση στο Διοικητή, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, στον Εμπειρογνώμονα και στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες, κατ΄ εφαρμογή της παραγρ. 7 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 , όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Ν. 4557/2018 , εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ΄ αφορμής αυτών, ως ακολούθως:

Α. Νομική εκπροσώπηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

1. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ή διωκόμενος ή εναγόμενος, επιλέξει να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), υποβάλλει γραπτώς σχετική αίτηση προς το Τμήμα Δ΄-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από θετική εισήγηση. Η εν λόγω θετική εισήγηση συντάσσεται από:

• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ο αιτών,
• Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου στις περιπτώσεις που ο αιτών υπηρετεί σε υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή,
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ.

2. Ακολούθως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ διαβιβάζει το σχετικό αίτημα με τη θετική εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εκδοθεί από τον Πρόεδρο αυτού η σχετική απόφαση περί χορήγησης νομικής υπεράσπισης στον αιτούντα.
3. Στην περίπτωση που το αίτημα για εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ αφορά τον Διοικητή, τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα, αρκεί η υποβολή του αιτήματός τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
4. Η εκπροσώπηση του αιτούντος από μέλος του ΝΣΚ, δεν αποκλείει την εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του σε οποιοδήποτε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση, όμως, που επιλέξει την εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, δε συνεχίζει η εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ.

Β. Νομική Εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο

Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους εκδίδεται οίκοθεν από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκεντρωτική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε περαιτέρω κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Β.1. Κάλυψη εξόδων κατόπιν θετικής εισήγησης

1. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή εφόσον είναι κατηγορούμενος, εναγόμενος ή πολιτικώς ενάγων από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήματος προς το Τμήμα Δ΄-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κάλυψη των εξόδων μέχρι του προβλεπομένου στο νόμο ανώτατου ορίου.
Η θετική εισήγηση συντάσσεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω Α παράγραφο.
Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα, όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016, καταβάλλονται με την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕ), ακόμα και πριν την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ), είναι τα εξής:

i. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (για την οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 80/2016 ).
ii. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη. Αρμόδιος διατάκτης για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης στον οποίο υπάγεται το τμήμα Δ΄ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
iii. Αντίγραφο Απόφασης Διοικητή για κάλυψη εξόδων.
iv. Αντίγραφο της θετικής εισήγησης.
v. Αίτηση της παρ. 3 της παρούσας απόφασης του δικαιούχου για την εξόφληση των εξόδων.
vi. Πρωτότυπο Τιμολόγιο - Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της νομικής υποστήριξης.
vii. Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα δικαστικά έξοδα.
viii. Πίνακας πραγματοποιηθεισών δαπανών από το δικηγόρο, που θα απεικονίζει και το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς, θα καταβάλλεται μόνο το τριπλάσιο.
ix. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνει ότι ο πίνακας δικηγόρου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται για πρώτη φορά, ότι δεν του έχουν καταβληθεί στο παρελθόν τα εν λόγω έξοδα και σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ.6 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 θα επιστρέψει στην Α.Α.Δ.Ε. τις δαπάνες αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
x. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, επικυρωμένο αντίγραφο αυτών.
xi. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της με αριθμ. 2/107929/0026/01-12-2013 υπουργικής απόφασης, για τις περιπτώσεις συνταξιούχων ή ιδιωτών.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητή περί κάλυψης των εξόδων, ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Δ΄-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εξόφληση των εξόδων του, συνοδευόμενο από τα με αριθμ. (vi) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2. Ακολούθως το Τμήμα Δ΄-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει την Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης και διαβιβάζει τα με αριθμ. (i) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ για έλεγχο, εκκαθάριση και εξόφληση της δαπάνης.
4. Τα ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης δεν είναι εν ενεργεία υπάλληλος.
5. Στην περίπτωση που δικαιούμενος νομικής υπεράσπισης είναι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή ο Εμπειρογνώμονας, εν ενεργεία και διατελέσαντες, δεν απαιτείται η προσκόμιση των με αριθμ. (iii) και (iv) δικαιολογητικών.
6. Σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος για την κάλυψη των εξόδων όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 , ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 επ. του Ν. 4270/2014 περί παραγραφής. Ειδικότερα, η διετής παραγραφή άρχεται από την υποβολή του αιτήματος για την εξόφληση των εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας.

Β.2. Κάλυψη εξόδων στην περίπτωση που δεν υπάρχει θετική εισήγηση

1. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεν υπάρχει η προβλεπόμενη θετική εισήγηση, τα έξοδα στα οποία έχει προβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταβάλλονται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ), εφόσον προσκομίζονται τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα:

i. Εφόσον ο αιτών φέρει την ιδιότητα είτε του εξεταζομένου στην προκαταρκτική διαδικασία είτε του κατηγορουμένου για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξ΄ αφορμής αυτών, θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί για αυτόν τελεσίδικη αθωωτική ή απαλλακτική ποινική απόφαση ή να έχει εκδοθεί τελεσίδικο βούλευμα με το οποίο παύει οριστικά η σε βάρος του ποινική δίωξη ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
ii. Εφόσον ο αιτών είναι πολιτικώς ενάγων, σε δίκες για τη διάπραξη σε βάρος του εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών, να έχει δημοσιευτεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος του εγκλήματος.
iii. Εφόσον ο αιτών είναι εναγόμενος, να έχει δημοσιευτεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος του ασκηθείσα αγωγή.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ), είναι τα εξής:

i. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (για την οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 80/2016).
ii. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη. Αρμόδιος διατάκτης για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης στον οποίο υπάγεται το τμήμα Δ΄ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
iii. Βεβαίωση από το Τμήμα Δ΄-Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016, προσδιορίζοντας σε ποια από τις περιπτώσεις της παρ. 1 της ενότητας Β.2. της απόφασης εμπίπτει ο δικαιούχος.
iv. Αίτηση της παρ. 3 της παρούσας απόφασης του δικαιούχου για την εξόφληση των εξόδων.
v. Επικυρωμένα αντίγραφα των κατά περίπτωση δικαστικών αποφάσεων.
vi. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων.
vii. Πρωτότυπο Τιμολόγιο - Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή της νομικής υποστήριξης.
viii. Νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα δικαστικά έξοδα.
ix. Πίνακας πραγματοποιηθεισών δαπανών από το δικηγόρο, που θα απεικονίζει και το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς, θα καταβάλλεται μόνο το τριπλάσιο.
x. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνει ότι ο πίνακας δικηγόρου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται για πρώτη φορά και ότι δεν του έχουν καταβληθεί στο παρελθόν τα εν λόγω έξοδα.
xi. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 3 της με αριθμ. 2/107929/0026/01-12-2013 υπουργικής απόφασης, για τις περιπτώσεις συνταξιούχων ή ιδιωτών.

3. Ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εξόφληση των εξόδων του, συνοδευόμενο από τα με αριθμ. (v) έως (xi) δικαιολογητικά της ως άνω παρ. 2. Ακολούθως το Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συντάσσει την Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης και διαβιβάζει τα με αριθμ. (i) έως (xi) δικαιολογητικά της παρ. 2 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ για έλεγχο, εκκαθάριση και εξόφληση της δαπάνης.
4. Τα ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης δεν είναι εν ενεργεία υπάλληλος.
5. Σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος για την κάλυψη των εξόδων όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 επ. του Ν. 4270/2014 περί παραγραφής. Ειδικότερα, η διετής παραγραφή άρχεται από την υποβολή του αιτήματος για την εξόφληση των εξόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας.

Γ. Επιστροφή καταβληθεισών δαπανών στην ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος της ως άνω νομικής υπεράσπισης, στον οποίο καταβλήθηκαν εκ των προτέρων οι δικαστικές δαπάνες και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, καταδικαστεί αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή η ασκηθείσα εναντίον του αγωγή ή στην ποινική δίκη που παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων εκδοθεί για τον καθ΄ ού αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα τα ως άνω ποσά στην ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ, αφού λάβει αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων από το Τμήμα Δ΄- Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έγγραφη βεβαίωση για το αμετάκλητο αυτών, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο να καταβάλει τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποστέλλοντάς τον αναλυτικό κατάλογο με τις διενεργηθείσες καταβολές. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δε συμμορφωθεί, το συνολικό ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Κάλυψη νομικών εξόδων στις εκκρεμείς υποθέσεις

Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά, εφόσον προσκομισθούν προς πληρωμή τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί ανωτέρω στις παραγράφους Β.1. και Β.2. της παρούσας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm