Open menu
28 | 05 | 2022

Αθήνα 13/04/2021
Αρ. πρωτ.: 6301


ΘΕΜΑ: Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης


Με την παρούσα θεσπίζεται για την τουριστική περίοδο 2021 διαδικασία επιλογής τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. αα΄ της περ. α ΄και της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων/ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 και των στενών επαφών τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών καθώς και διαδικασία μίσθωσης και αποζημίωσης των επιλεγέντων καταλυμάτων.

 

 

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς μίσθωσης (καταλύματα «για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19»)


1. Προκειμένου να υπαχθούν τα ως άνω τουριστικά καταλύματα σε καθεστώς μίσθωσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων/ Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
β. Να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών ανάλογα με τη μορφή του τουριστικού καταλύματος.
γ. Να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.
δ. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 1881/29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2084) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Σήμα Πιστοποίησης "HealthFirst".
ε. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/ κυλικεία/ σνακ μπαρ) του καταλύματος, εφόσον υφίστανται, δύνανται να λειτουργούν μόνο ως παρασκευαστήρια γευμάτων.

Η παροχή γευμάτων είναι υποχρεωτική, τα γεύματα διανέμονται από το προσωπικό του τουριστικού καταλύματος στους διαμένοντες, με δίσκο ο οποίος τοποθετείται έξω από την πόρτα του δωματίου.
στ. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και των στενών επαφών τους.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου.
ζ. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
η. Απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 7888/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1654).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
θ. Τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19


1. Προκειμένου να διατίθενται προς μίσθωση τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 2 οποιασδήποτε δυναμικότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr).

Ο μέγιστος αριθμός δωματίων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
3. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών.

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
4. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
5. Δύναται να εγκριθεί η απόκλιση από τον μέγιστο αριθμό δωματίων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, κατά 5 δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι έως 50 δωμάτια και κατά 10 δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι 51 δωμάτια και άνω.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Όροι μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων


1. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.
2. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.
3. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021.Εφόσον την 31η Οκτωβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.
4. Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5, προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, ήτοι 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω παραβίασης των όρων της σύμβασης, η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρον.

 

 

 

 

 

Άρθρο 5
Τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων - διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων


1. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος θα ενισχυθεί με πιστώσεις που θα μεταφερθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.
2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή της αποζημίωσης της παρ. 4 του άρθρου 4, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.

3. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την υπόλοιπη αποζημίωση, θα πρέπει μετά από τη λήξη της σύμβασης να αποστείλουν επιπλέον τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.
γ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.

4. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm