Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 26/03/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1065

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β΄ 4241).

 

Άρθρο 1


Η υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 5, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης


1. Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη.

Η εν λόγω άδεια, δύναται να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός, προς τούτο, λόγος.
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης του παρόντος άρθρου ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής. Για τον Νομό Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός Τελωνεία, αρμόδια Τελωνεία για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών ορίζονται το Α΄ Τελωνείο Πειραιά και το Γ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης.
Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στη χώρα και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει ή εξάγει, στο πλαίσιο της άσκησης του επιτηδεύματος του, τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,
β) να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών ή παράλληλα και έτερα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, σε παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,
γ) να τηρεί τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικά στοιχεία και αρχεία,
δ) να παρέχει τις, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες από το άρθρο 15 της παρούσας εγγυήσεις.

4. Για τη χορήγηση της άδειας, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ως προς την εγκατάσταση της φορολογικής αποθήκης:

αα) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κυριότητα ή την νόμιμη κατοχή και χρήση του ακινήτου, όπως τίτλος ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης κ.ά.
αβ) Επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου, οι είσοδοι και έξοδοι της αποθήκης και προσδιορίζεται με σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου και η διαρρύθμισης αυτής, ιδίως στις περιπτώσεις πραγματοποίησης διαφορετικών εργασιών (φρύξη, άλεση, συσκευασία, αποθήκευση, άλλους είδους παρασκευή - μεταποίηση).

Ειδικότερα, απεικονίζονται οι χώροι παραγωγής, οι χώροι και τα μέσα αποθήκευσης κατά είδος προϊόντος, όπως και η θέση και το είδος των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας.
αγ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους, σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή.

Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης - έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

β) Ως προς το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (εγκεκριμένος αποθηκευτής):

βα) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου.
ββ) Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως αυτό ισχύει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή άλλα στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
βγ) Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα: εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., δήλωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ. - τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων κ.ά.
βδ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
βε) Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας και που σχετίζεται με την οικονομική του δραστηριότητα. Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνεται ότι, αυτό δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης.
βστ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις περί ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
βζ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
βη) Σχετική εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

5. Επιπλέον, προσκομίζεται κατάλογος των προϊόντων που αποθηκεύονται, στον οποίο αναφέρονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά: το είδος (κωδικός ΣΟ), η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, συνήθεις συσκευασίες, ως προς τις ποσότητες κ.ά.

Ειδικά στην περίπτωση κατοχής των προϊόντων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), υποβάλλονται επιπλέον Δηλώσεις Σύστασης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, στις οποίες αναφέρεται η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος.

Δηλώσεις Σύστασης υποβάλλονται και για τις υποκατηγορίες προϊόντων των περ. β) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 53 A του ανωτέρω νόμου, τα οποία δεν έχουν 100% περιεκτικότητα καφέ.
6. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, προβαίνει

α) σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί για τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα,

β) στον έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και

γ) σε αυτοψία του χώρου, με σκοπό να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η καταλληλότητα αυτού και ειδικότερα αν:

γα) ο χώρος αντιστοιχεί σε αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα,
γβ) διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων, ανάλογα με το είδος αυτών,
γγ) είναι επαρκή τα μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί, αναφορικά με τη διασφάλιση καταβολής του φόρου.

7. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, υποδεικνύονται τυχόν βελτιώσεις και τροποποιήσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της εποπτείας του καθεστώτος αναστολής και του ελέγχου.
8. Μετά τη λήψη, τυχόν, πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής, συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας, στην οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της αποθήκης και αναφέρονται τα λοιπά στοιχεία ελέγχου, όπως διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία.
9. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο - εγκεκριμένο αποθηκευτή, το δεύτερο παραμένει στο τελωνείο έκδοσης, το τρίτο υποβάλλεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια και το τέταρτο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..
10. Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής, κατ΄ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Αδειών Φορολογικών Αποθηκών».

2. Τροποποιείται η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 9, προστίθεται σε αυτό νέα παρ. 4 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Παραγωγή Προϊόντων Καφέ


1. Η παραγωγή προϊόντων καφέ πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραγωγή καβουρντισμένου καφέ, εκτός καθεστώτος αναστολής, με βάση, όσον αφορά στις πρώτες ύλες, άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά.

Τα πρόσωπα που παράγουν, εκτός φορολογικής αποθήκης, οφείλουν να αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ότι ο φόρος για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, έχει καταβληθεί.
2. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές που παράγουν προϊόντα καφέ, εντός καθεστώτος αναστολής, σε φορολογική αποθήκη οφείλουν να καταθέτουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 5 της παρούσας, έναν κατάλογο των προϊόντων που παράγουν, ο οποίος περιέχει για κάθε προϊόν ξεχωριστά:

α) τον αριθμό του ειδικού λογαριασμού που τηρείται λογιστικά για το προϊόν,
β) την ποσότητα και το είδος των α΄ υλών που απαιτούνται για την παραγωγή εκατό (100) κιλών, του προϊόντος αυτού, οι συντελεστές απόδοσης και, όπου απαιτείται, οι Δηλώσεις Σύστασης.

3. Ο κατάλογος θεωρείται από το αρμόδιο Τελωνείο και φυλάσσεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

Σε κάθε αλλαγή που επέρχεται στα δεδομένα παραγωγής ενός προϊόντος ή στην περίπτωση προσθήκης νέων προϊόντων, υποβάλλεται νέος κατάλογος στο αρμόδιο Τελωνείο.
4. Οι συντελεστές απόδοσης της παρ. 2, δύναται να δηλώνονται με απόκλιση της τάξης του ±3%, ως κατωτέρω:

α) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή καβουρδισμένου από μη καβουρδισμένο καφέ: 84%
β) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από μη καβουρδισμένο καφέ: 38,46%.
γ) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από καβουρδισμένο καφέ: 45,77%».

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm