Αθήνα 07/01/2020
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1000679


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση θέσης 34, 36 και 44.1 της διασάφησης, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου.

 

ΣΧΕΤ: Η υπ΄ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147126 ΕΞ2020/31 -12-2020 ανακοίνωση για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (ΑΔΑ : 6Ε6Ψ46ΜΠ3Ζ-ΛΞΞ).


Α) Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Προτιμησιακής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την πιστοποίηση της καταγωγής από τους κοινοτικούς εξαγωγείς θα εφαρμόζεται το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX).
Κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, να χορηγείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, θα πρέπει να συμπληρώνονται οι θέσεις 34, 36 και 44.1 του ΕΔΕ ως εξής:

Αποδεικτικό Καταγωγής Κωδ. Χώρας Καταγωγής Θέση 34 Κωδικός Προτίμησης Θέση 36 Αλφαριθμητικός Κωδικός Θέση 44.1
Βεβαίωση Καταγωγής GB 3xx U116
Γνώση του Εισαγωγέα GB 3xx U117
Βεβαίωση Καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων GB 3xx U118

Β) Οι επαγγελματικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.