Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 13/03/2015
Αρ. πρωτ.: 5006055

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ/27-10-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ19Α 5030435/23-7-2012 Απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ/27-10-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3075/ Β΄/14-11-2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΒΛΠΗ-ΠΒ3.
Με την εν λόγω Απόφαση τροποποιείται η αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ2012/23-7-2012 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο» και συγκεκριμένα ορισμένα εδάφια των άρθρων 4, 12, 13 και 14 αυτής.
Τι ρυθμίζεται με την κοινοποιούμενη Απόφαση:

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση καθορίζονται τα ακόλουθα:

α) Συμπερίληψη των τελωνειακών αντιπροσώπων στους οικονομικούς φορείς που μπορούν να αιτηθούν απλουστευμένες διαδικασίες (άρθρα 1 και 2 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ).
Στους οικονομικούς φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών συμπεριλαμβάνονται και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (άμεσοι-έμμεσοι) προκειμένου να χρησιμοποιήσουν απλουστευμένες διαδικασίες για τις εξαγωγές των πελατών τους.
Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων για να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους.
β) `Αρση της εξαίρεσης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. από τις απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγής (άρθρο 3 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ)
Η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση του πεδίου χρήσης απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών και από εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων ΕΦΚ και αυτοκινήτων οχημάτων, έτσι ώστε περισσότεροι φορείς να έχουν τη δυνατότητα χρήσης αυτών με τα γνωστά οφέλη που προκύπτουν ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών, το κόστος και τους ελέγχους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου μέσω ενός ευνοϊκότερου προς την επιχειρηματικότητα κανονιστικού πλαισίου.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ καταργείται το σημείο ζ της παρ. 1 του άρθρου 12 της αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5030435/23.07.2013 ΑΥΟ, με το οποίο είχαν εξαιρεθεί τα προϊόντα Ε.Φ.Κ. και τα αυτοκίνητα οχήματα από την απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 3, με την οποία προβλέπεται η χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής από εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων Ε.Φ.Κ. και αυτοκινήτων οχημάτων. Η χορήγηση της δυνατότητας αυτής σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση της πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος ελέγχου εξαγωγών-ECS και του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου προϊόντων Ε.Φ.Κ-EMCS, η οποία έλαβε χώρα με τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του ICISnet.
Αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία από το στάδιο υποβολής της διασάφησης / γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής μέχρι το στάδιο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, εκτύπωσης του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής και οριστικοποίησης των απλουστευμένων διατυπώσεων έχουν δοθεί με την αριθμ. Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο». Επιπλέον, λεπτομερείς οδηγίες δόθηκαν με την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων κατανάλωσης στο ICISnet» και ειδικότερα στο σημείο ΙΙ.1., αναφορικά με την υποβολή των σχετικών μηνυμάτων τόσο στο EMCS όσο και στο ECS, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων αυτών καθώς και τους διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργούνται αυτόματα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ.
Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία εξαγωγής προϊόντων ΕΦ.Κ. όπου το τελωνείο αποστολής των προϊόντων Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής, κατά τη διαδικασία χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής κατόπιν άδειας στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, το τελωνείο αποστολής είναι σε κάθε περίπτωση το ίδιο με το τελωνείο εξαγωγής.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm