Open menu
16 | 01 | 2022

Αθήνα 03/04/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1096


ΘΕΜΑ: Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάσταση τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α' 249).

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Άρθρο 1
Εφαρμογή Διατάξεων

 

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων Β2 των άρθρων 43 και 44, καθώς και του άρθρου 59 του ν. 4030/2011 (Α' 249) ορίζεται η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως από επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να εγκατασταθούν από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά, στην περιοχή Γεράνι, που οριοθετείται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου και Αθηνάς και στην περιοχή Μεταξουργείο, που οριοθετείται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς και Ιερά Οδός, αντίστοιχα, του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. Η έκπτωση αυτή διενεργείται κάθε χρόνο και κατ ανώτατο όριο για μια πενταετία από το χρόνο πρώτης εγκατάστασης.
2. Δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ατομικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και κοινοπραξίες), καθώς και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) που λειτουργούν με τη μορφή επιχείρησης τριτογενούς τομέα. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφισταμένους στους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ/των της 2/13.7.1994 (Δ' 704) και της 23.7/19.8.1998 (Δ' 616) και ειδικότερα αφορούν χρήσεις ξενώνων, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εμπορικών καταστημάτων (αγορά, πώληση εμπορευμάτων), γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, πολιτιστικών κέντρων, κτιρίων εκπαίδευσης, εμπορικών εκθέσεων και μισθώνουν την εγκατάσταση τους σε ακίνητο που βρίσκεται στις πιο πάνω οριοθετημένες περιοχές.
Με τις προϋποθέσεις αυτές, σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ολόκληρου του ακινήτου, δικαίωμα έκπτωσης ολόκληρου του ποσού του καταβληθέντος μισθώματος έχει μόνο ο υπομισθωτής (τελικός μισθωτής), που κάνει εξ ολοκλήρου χρήση του μισθίου.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου, δικαίωμα έκπτωσης έχει ο υπεκμισθωτής (αρχικός μισθωτής) για το ποσό του μισθώματος που καταβάλει για το τμήμα του ακινήτου που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο ίδιος, καθώς και ο υπομισθωτής (τελικός μισθωτής) για το ποσό του μισθώματος που καταβάλει αντίστοιχα για το τμήμα του ακινήτου που υπομισθώνει.
3. Στην έννοια της εγκατάστασης των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα περιλαμβάνεται η έδρα ή οι λοιποί εκτός της έδρας χώροι των επιχειρήσεων αυτών, όπως π.χ. υποκατάστημα, έκθεση κ.λπ., εφόσον η δραστηριότητα τους προβλέπεται από τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές ως ακολούθως: ξενώνες, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις εν γένει, εμπορικά καταστήματα (αγορά − πώληση), γραφεία, ιατρεία, τράπεζες, ασφάλειες, πολιτιστικά κέντρα, κτίρια εκπαίδευσης, εμπορικές εκθέσεις.
4. Η έκπτωση αυτή διενεργείται ετησίως, εφόσον η επιχείρηση εγκαθίσταται στις εν λόγω περιοχές από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά και για όσο χρόνο η επιχείρηση παραμένει εκεί. Επίσης ορίζεται ότι η έκπτωση αυτή διενεργείται κατ ανώτατο όριο για πέντε έτη.
Αν η επιχείρηση παραμείνει στην περιοχή για χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας, π.χ. για τρία έτη, η έκπτωση του διπλάσιου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης θα διενεργείται μόνο για τα τρία έτη αυτά.
Η έκπτωση του ποσού του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως, διενεργείται αποκλειστικά από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει κατά την υποβολή της δήλωσης και ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Σε περίπτωση που κατά το οικείο οικονομικό έτος προκύπτει πιστωτικό ποσό φόρου ή προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου που δεν επαρκεί για να καλύψει το ποσό της διπλάσιας δαπάνης του μισθώματος, η διαφορά που θα προκύψει δεν μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με τυχόν χρεωστικό ποσό φόρου, που θα προκύψει σε επόμενη χρήση.
Το ετήσιο ποσό των μισθωμάτων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και προστίθεται ως λογιστική διαφορά λόγω του ειδικού καθεστώτος που καθιερώνεται με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011.
Η μη αναγνώριση της δαπάνης ισχύει και για την περίπτωση της υπομίσθωσης.
5. Εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της έκπτωσης αυτής είναι και η καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος.


Άρθρο 2
Δικαιολογητικά


Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάσταση της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμφωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
3. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος ετησίως.
4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ/των της 2/13.7.1994 (Δ' 704) και 23.7/19.8.1998 (Δ' 616) και είναι μεταξύ των περιλαμβανομένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4030/2011 από τη δημοσίευση αυτού στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (25η Νοεμβρίου 2011) και καταλαμβάνει την εγκατάσταση επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα με τη μίσθωση ακινήτου στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά, σύμφωνα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις και τους πιο πάνω περιορισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm