feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
22 | 07 | 2024

Οντότητες

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΤΕ: 208/1/2022. Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση του Αναγνωριστικού Κωδικού Νομικής Οντότητας (Legal Entity Identifier-LEI) (EIOPA-BoS-2021/456) - Κατάργηση Απόφαση 12 Ιουλίου 2022
ΣΛΟΤ. 1386/2021. Ερώτημα για ένταξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε κατηγορία μεγέθους. 03 Δεκεμβρίου 2021
ΚΥΑ. 46685/2021. Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece". 27 Απριλίου 2021
ΣΛΟΤ. 108/2021. Προσδιορισμός της έννοιας του κύκλου εργασιών, ως κριτηρίου μεγέθους κατηγορίας οντότητας, όταν υπάρχουν έσοδα επόμενης χρήσης. 12 Απριλίου 2021
ΣΛΟΤ. 2754/2021. Μέγεθος οντότητας μετά από μετατροπή από ΕΕ σε ΑΕ. 17 Μαρτίου 2021
ΣΛΟΤ. 2641/2021. Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές. 15 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1270/2019. Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του N . 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος. 06 Ιουλίου 2019
ΣΛΟΤ. 358/2019. Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 336/2019. Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 186/2019. Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 2971/2019. Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) 22 Ιανουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1244/2018. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167). 17 Ιανουαρίου 2019
ΣΛΟΤ. 2205/2018. Τήρηση Βιβλίων. 17 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1005/2018. Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 24 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 710/2018. Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού. 19 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 1210/2018. Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014 13 Αυγούστου 2018
ΣΛΟΤ. 2364/2018. Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος. 27 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2313/2018. ΠΟΛ. 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1674/2017. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1129/2017. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους. 22 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 31637/2017. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.. 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 25976/2017.Ερώτημα σχετικά με την είσοδο μονοπρόσωπης ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη Ο.Ε.. 16 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ. 2375/2016. Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του N . 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας. 05 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ. 258/2017. Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. 26 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2275/2016. Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό. 12 Ιανουαρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2238/2016. Εφαρμογή ΕΛΠ. 12 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 08 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1363/2016. Τήρηση Βιβλίων 11 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ. 1389/2016. Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων. 07 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ 1078/2016. Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; 06 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 914/2016. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο. 09 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 822/2016. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους. 30 Μαϊος 2016
Οικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων 15 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 799/2016. Λογιστική απεικόνιση εσόδων - εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.. 14 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 597/2016. Υπαγωγή ΑΕ και ΕΠΕ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014. 11 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 2701/2016. Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες αποτελέσματα εις νέον. 07 Μαρτίου 2016
ΠΟΛ. 1003/2015. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 31 Δεκεμβρίου 2014
ΙΚΑ. 82/2008. Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Α.. 21 Οκτωβρίου 2008
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm