Open menu
14 | 07 | 2020

Αθήνα 19/06/2018
Αρ. πρωτ.: 1210


ΘΕΜΑ: Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριοι,

Σας επισυνάπτουμε την παρακάτω ατομική απάντηση με σχόλια που ενδεχομένως οδηγήσουν στην επανεξέτασή της.

«Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017
Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
Αθήνα, 19.06.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1216 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 1216/2017

ΘΕΜΑ : Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014

ΕΡΩΤΗΜΑ
Θα ήθελα να διατυπώσω ένα ερώτημα σχετικά με ένα Δημοτικό Οργανισμό ΝΠΔΔ ΟΤΑ. Ο Δημοτικός Οργανισμός είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (εισπράττει τροφία για παιδικούς σταθμούς) και τηρεί βιβλία με το κλαδικό σχέδιο του Δημόσιου Τομέα (Π.Δ. 315/99). Θα ήθελα να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με το αν εντάσσονται στον Ν.4308/2014 και αν πρέπει να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2015 με βάση τις διατάξεις των ΕΛΠ.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον ο Οργανισμός αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω οντότητας πρέπει να συνταχθούν με τα ΕΛΠ, βάσει της περ. 2(γ) του άρθρου 1 του ν. 4308/14.


ΣΧΟΛΙΑ
Πριν την απάντηση στο ερώτημα, το οποίο υπεβλήθη προς το Σ.Λ.Ο.Τ. είχε γίνει νομοθετική ρύθμιση σχετική με την τήρηση του Π.Δ. 315 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού)» (ΦΕΚ 302/Α/1999) από τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών.
Η εφαρμογή αυτή προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 1 του 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14-04-2014)
«Στο κείμενο της διάταξης αναφέρεται:

«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.».

Εκτιμούμε λοιπόν ότι τα νομικά πρόσωπα των Δήμων έχουν θεσμοθετημένο λογιστικό πλαίσιο το ΠΔ 315/1999 που παραμένει σε ισχύ και μετά την νομοθέτηση του ν. 4308/2014. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 33 παρ 1 του 4257/2014 με το άρθρο 40 του 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017) που εντάσσει πλέον τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις στο λογιστικό πλαίσιο του Π.Δ.315/1999 από τα Ε.Λ.Π. που εντάσσονταν από 1/1/2015.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με βάση τις ανωτέρω περιγραφόμενες διατάξεις νόμου μήπως πρέπει να επανεξετασθεί αν ο όρος «επιχειρηματική δραστηριότητα» κατισχύει της νομοθετικής αυτής ρύθμισης, η οποία ορίζει ότι μια οντότητα υποχρεούται να τηρεί ένα από τα κλαδικά λογιστικά σχέδια που παραμένουν σε ισχύ παράλληλα με τα Ε.Λ.Π.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 του Ν.4257/14-4-2014 (όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4483/31-7-2017 άρθρο 40) προβλέπονται τα εξής:
«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Ά 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών ».
Κατά τη γνώμη μας μετά τη τροποποίηση του Ν. 4257/14-4-2014 (βλέπε ανωτέρω) που ισχύει από 31/7/2017 αποσαφηνίζεται περαιτέρω ότι το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο για τους ΟΤΑ, τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις καθώς και τα ΝΠΔΔ είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Ά Βαθμού)».

Κατά συνέπεια η απάντηση του ΣΛΟΤ με αριθμ.πρωτ:1216ΕΞ 19.6.2017, ανακαλείται.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm