19 | 09 | 2018

Αθήνα 19/06/2017
Αρ. πρωτ.: 1129


ΘΕΜΑ: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Βάσει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ή / και επιβεβαιώσετε σε ποια κατηγορία μεγέθους εντάσσονται οι οντότητες που λειτουργούν με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ενώ συγχρόνως, από 1/1/2016 περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ένταξη των εταιρειών που υπάγονται στο Ν.4308/2014, σε κατηγορίες μεγέθους, καθορίζεται από το άρθρο 2 του νόμου, από το οποίο δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.

Σχετικά άρθρα