Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 15/6/2004
IKA Αριθμ.Πρωτ.: Ε33/198


ΘΕΜΑ: Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο β’ του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/24.5.04τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο β’ του Ν.3242/2004 παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, Κοινότητες και στα ΝΠΔΔ αυτών να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τις από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης
 μέχρι και 29.2.2004, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, εφόσον ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα ή το ΝΠΔΔ των ΟΤΑ καταβάλλει εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι 31.3.2005.
 Στις προαναφερθείσες διατάξεις υπάγονται οι υποχρεώσεις των Δήμων, των Κοινοτήτων και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ (π.χ. ΚΑΠΗ, πνευματικά κέντρα, βιβλιοθήκες κ.λπ.) από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 29.2.2004, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής είναιη προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δηλαδή από 1.3.2004 και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του ποσού για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.
 Τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της οφειλής, μετά την εφάπαξ εξόφληση αυτής, θα διαγραφούν με απόφαση του αρμόδιου διευθυντή.
 Επισημαίνουμε ότι, εφόσον δεν εξοφληθεί εφάπαξ η κύρια οφειλή μέχρι 31.3.2005, καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νόμιμων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
 Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν.3232/2004, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη διάταξη για το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.
 Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να αποστείλουν ειδοποίηση στους Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που οφείλουν, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των οφειλών τους, ώστε να προβούν στην εξόφληση αυτών σύμφωνα με την προαναφερθείσα ευνοϊκή διάταξη.
 Εξυπακούεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 33, παρ. 3 του Ν.3232/2004 (σχετική εγκύκλιος 33/2004 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm