Open menu
25 | 07 | 2024

ΙΚΑ 24/04/2007

Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007

Θέμα: Διορθώσεις λαθών Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις περιόδους 01/2002 – 02/2007 (Εικοστή Τρίτη Αποστολή) .


Σας αποστέλλουμε Δοκίμια Λαθών των ΑΠΔ που αφορούν σε οικοδομοτεχνικά έργα και αναφέρονται στις χρονικές περιόδους Ιανουαρίου 2002 – Οκτωβρίου 2006. Συγκεκριμένα σας αποστέλλουμε λάθη των κατηγοριών 1-12, όπως αυτές είχαν οριστεί στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/190 – 20-12-2002.
Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος λαθών για τις περιόδους 01/2002 – 10/2006 σας είχε κοινοποιηθεί με τις προηγούμενες αποστολές δοκιμίων, στις συνημμένες καταστάσεις οι περισσότερες εγγραφές αφορούν το χρονικό διάστημα 11/2006 – 02/2007.
Οι διορθώσεις των λαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το υπ’ Αριθμό Πρωτοκόλλου Γ99/1/190 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων, το οποίο φέρει ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2002. Συνιστάται η διόρθωση να ακολουθήσει την ακόλουθη σειρά: Λάθη κατηγορίας1, Λάθη κατηγορίας 8, Λάθη κατηγορίας 9, Λάθη κατηγορίας 11, Λάθη κατηγορίας 3, Λάθη κατηγορίας 4, Λάθη κατηγορίας 6, Λάθη κατηγορίας 7, Λάθη κατηγορίας 10, Λάθη κατηγορίας 12 και λάθη κατηγορίας 2. Διευκρινίζεται ότι η τήρηση της προτεινόμενης σειράς διόρθωσης εξασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διόρθωση λαθών που «σώζουν» όλη την ΑΠΔ και άρα το σύνολο των εγγραφών που αυτή περιλαμβάνει.
Στην κατηγορία 12 και ειδικά στις περιπτώσεις που μία εγγραφή παρουσιάζει τόσο πρόβλημα ταυτοποίησης ασφαλισμένου, όσο και λάθη των κατηγοριών 3-7, εσείς θα πρέπει να αποστείλετε στο ΚΕπ τις διορθώσεις επί των λαθών των κατηγοριών 3-7 ακόμη και αν δεν καταφέρετε να ταυτοποιήσετε τον ασφαλισμένο.
Επισημάνσεις στον τρόπο συμπλήρωσης των Εντύπων Διόρθωσης ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων.
Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώθηκαν τα Έντυπα Διόρθωσης ΑΠΔ κατά τη φάση των προηγούμενων αποστολών δοκιμίων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την μη πιστή τήρηση των οδηγιών μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  • Στο Έντυπο συμπληρώνετε ΠΑΝΤΑ τα πεδία «Α/Α συστήματος», «Μέσο υποβολής» και «Α/Α αποστολής». Οι τιμές των πεδίων αντιγράφονται από το δοκίμιο ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί προσδιορίζουν την ΑΠΔ επί της οποίας γίνονται οι διορθώσεις.

  • Στην περίπτωση που ένας εργοδότης υπέβαλε ΑΠΔ με ΑΜΟΕ, Επωνυμία και ΑΦΜ που δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικά τηρούμενο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων, και εσείς διαπιστώσετε μετά από έλεγχο στο φάκελο του έργου, ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία του έργου στην ΑΠΔ είναι ορθά, δε χρειάζεται να τα ξαναγράψετε στο Έντυπο Διόρθωσης
    ΑΠΔ. Αρκεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία: «Α/Α Συστήματος», «Μέσο υποβολής», «Α/Α αποστολής», «Κωδικός και Ονομασία Υποκαταστήματος» και να γράψετε «Χ» στην ένδειξη «Ταυτοποίηση».
    Προσοχή: Όταν συμπληρώνετε την ένδειξη «Ταυτοποίηση» δεν πρέπει να αναγράφετε στο Έντυπο Διόρθωσης ΑΠΔ τον ΑΜΟΕ του έργου ή τον ΑΦΜ του εργοδότη.

  • Ο Α/Α του ασφαλισμένου, η εγγραφή του οποίου διορθώνεται θα πρέπει να αντιγράφεται με μεγάλη προσοχή από το δοκίμιο λαθών γιατί σε περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς του αριθμού προσδιορίζεται μία άλλη εγγραφή που όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει λάθος.

  • Η διαγραφή ΑΠΔ που κάποιες εγγραφές της έχουν ενημερώσει Ασφαλιστική Ιστορία δεν είναι επιτρεπτή μέσω του Εντύπου Διόρθωσης ΑΠΔ και επομένως θα πρέπει να περιορίσετε την συμπλήρωση αυτής της ένδειξης μόνο στις περιπτώσεις των λαθών που αυτό επιτρέπεται βάσει των Οδηγιών που σας έχουν δοθεί

  • Η ένδειξη «Προσθήκη» συμπληρώνεται κυρίως στην περίπτωση που μία στήλη της ΑΠΔ πρέπει στο πλαίσιο της διόρθωσης να σπάσει σε περισσότερες Προσοχή: Στις περιπτώσεις που προσθέτετε μία ή περισσότερες νέες εγγραφές, δεν θα τους αποδώσετε αύξοντες αριθμούς. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι σε όλες τις στήλες που προστίθενται θα πρέπει να αναγράφετε τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου («Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου», «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα πατρός», «Όνομα μητρός», «Ημερομηνία γέννησης», «ΑΦΜ»), παρά το γεγονός ότι είναι τα ίδια για όλες τις στήλες.

  • Ο αριθμός 696969696 δεν χρησιμοποιείται στις αταυτοποίητες εγγραφές οικοδόμων ούτε στην περίπτωση που η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή με τη βοήθεια του εργοδότη. Η ταυτοποίηση των εγγραφών αυτών είναι δυνατή μέσω των Καταστάσεων Ειδικών Περιπτώσεων Πληρωμής Δωροσήμου, που σας αποστέλλονται κάθε φορά κατά την περίοδο πληρωμής του Δωροσήμου.

Προσθήκη Νέων Κωδικών Λαθών
Προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εγγραφών των Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων και να αποφευχθούν προβλήματα κατά την έκδοση του δωροσήμου και την χρέωση των εργοδοτών, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν νέα λάθη που αναφέρονται στα πεδία της Α.Π.Δ, ημερομίσθιο, αποδοχές και συνολικές εισφορές. Για την διόρθωση των λαθών αυτών θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με τους εργοδότες επειδή είναι πιθανή η αλλαγή της χρέωσης της Α.Π.Δ.

1. Κωδικός λάθους 170. Το πεδίο ημερομίσθιο είναι κενό για τύπο αποδοχών 01. Με τον κωδικό λάθους θα επισημαίνονται οι εγγραφές στις οποίες δεν είναι
συμπληρωμένο το πεδίο του ημερομισθίου εάν ο τύπος αποδοχών είναι 01.
2. Κωδικός λάθους 171. Οι αποδοχές δεν συμφωνούν με το γινόμενο ημέρες επί ημερομίσθιο.
Με τον κωδικό λάθους 171 θα επισημαίνονται οι εγγραφές στις οποίες για τύπο αποδοχών 01 το γινόμενο ημέρες ασφάλισης επί το ημερομίσθιο, διαφέρει από τις αποδοχές που έχουν συμπληρωθεί στην Α.Π.Δ. κατά ± 1 ΕΥΡΩ. Για τον σχηματισμό του γινομένου έχει ληφθεί υπόψη η προσαύξηση που προκύπτει εφόσον είναι συμπληρωμένο το πεδίο των Κυριακών (0,75 επί του ημερομισθίου). Το λάθος 171 μπορεί να προέλθει επειδή ο εργοδότης είτε έχει συμπληρώσει λανθασμένα το πεδίο των ημερών εργασίας, είτε στο πεδίο των αποδοχών έχει συμπεριλάβει και άλλες αποδοχές (π.χ πρόσθετες αποδοχές για απασχόληση Σάββατο) πλην των τακτικών.
Για την διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον εργοδότη προκειμένου να σας διευκρινίσει που βρίσκεται το λάθος. Εάν το λάθος βρίσκεται στο πεδίο των ημερών εργασίας θα διορθώσετε τις ημέρες εργασίας της εγγραφής. Εάν έχουν συμπεριληφθεί στην εγγραφή και αποδοχές πέραν των τακτικών θα πρέπει να διορθώσετε το πεδίο των αποδοχών συμπληρώνοντάς το με το γινόμενο ημερομίσθιο επί ημέρες εργασίας και τις πρόσθετες αποδοχές θα τις μεταφέρετε σε άλλη στήλη (προσθήκη εγγραφής) ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί για την περίπτωση αυτή.
3. Κωδικός λάθους 70. Οι συνολικές εισφορές δεν συμφωνούν με το γινόμενο αποδοχές επί % του Πακέτου Κάλυψης.
Το λάθος 70 αφορά παλαιούς ασφαλισμένους που αμείβονται με αποδοχές κατώτερες από το πλαφόν της Ανωτάτης Ασφαλιστικής Κλάσης (όπως αυτό ισχύει για τον μήνα που αφορά η εγγραφή της Α.Π.Δ.) και δηλώνει ότι το πεδίο των συνολικών εισφορών μιας εγγραφής της Α.Π.Δ. διαφέρει από το γινόμενο αποδοχές επί % ποσοστό του Π.Κ. κατά τουλάχιστον ± 1 ΕΥΡΩ.
4. Κωδικός λάθους 79. Οι συνολικές εισφορές παλαιού ασφαλισμένου που υπερβαίνει το πλαφόν δεν είναι σωστός.
Το λάθος 79 αφορά παλαιούς ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993) που αμείβονται με αποδοχές υψηλότερες από το πλαφόν της Ανώτατης Ασφαλιστικής Κλάσης και δηλώνει ότι το άθροισμα των «συνολικών εισφορών» των εγγραφών ενός μήνα διαφέρει από το γινόμενο «αποδοχές πλαφόν Χ % ποσοστό του Πακέτου Κάλυψης» τουλάχιστον κατά ± 1 ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι για την εξέταση του αν ένας παλαιός ασφαλισμένος έχει αποδοχές που ξεπερνούν το πλαφόν της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης αθροίζονται οι αποδοχές με τύπους αποδοχών 01, 08, 11, 14 και οι αποδοχές με τύπους 09, 10, 17 εφόσον τα πεδία από – έως της εγγραφής ορίζουν τον ίδιο μήνα με τον μήνα στα Γενικά Στοιχεία της Α.Π.Δ.
5. Κωδικός λάθους 140. Οι συνολικές εισφορές δεν συμφωνούν με το γινόμενο αποδοχές επί % του Πακέτου Κάλυψης (Νέος Ασφ/νος πάνω από το Όριο).
Το λάθος 140 αφορά νέους ασφαλισμένους που αμείβονται με αποδοχές μεγαλύτερες του ανωτάτου ορίου και δηλώνει ότι το άθροισμα των «συνολικών εισφορών» των εγγραφών ενός μήνα διαφέρει από το γινόμενο «Αποδοχές Ανωτάτου Ορίου Χ % ποσοστό του Πακέτου Κάλυψης» τουλάχιστον κατά ± 1 ΕΥΡΩ.
Στο πλαίσιο του ελέγχου 140 λαμβάνονται υπόψη οι τύποι αποδοχών που αθροίζονται και κατά τον έλεγχο 79.
6. Κωδικός λάθους 141. Οι συνολικές εισφορές δεν συμφωνούν με το γινόμενο Αποδοχές επί % του Πακέτου Κάλυψης (Νέος Ασφαλισμένος κάτω από το όριο).
Το λάθος 141 αφορά νέους ασφαλισμένους που αμείβονται με αποδοχές μικρότερες από το Ανώτατο Όριο και δηλώνει ότι οι «συνολικές εισφορές» μιας εγγραφής διαφέρουν από το γινόμενο «Αποδοχές Χ % ποσοστό του Πακέτου Κάλυψης τουλάχιστον κατά ± 1 ΕΥΡΩ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Κωδικός λάθους είναι ένας εκ των 79, 140, 170, 171 θεωρούνται ως λανθασμένες όλες οι εγγραφές του ασφαλισμένου στην ίδια Α.Π.Δ. ανεξαρτήτως του εάν φέρουν το λάθος, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σωστός υπολογισμός των εισφορών.


Χρόνος στον οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των λαθών που περιέχονται στα δοκίμια.
Η διόρθωση των λαθών των κατηγοριών 1-12 που σας αποστάλθηκαν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 25 Μαίου 2007 (τελευταία αποστολή μέσω ACS), ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους για τον υπολογισμό του Δωροσήμου Β΄τετραμήνου 2007.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα που σχετίζονται τόσο με τον όγκο των διορθώσεων που έχετε πραγματοποιήσει, όσο και με τη συχνότητα αποστολής εντύπων στο Κέντρο Επεξεργασίας θα πρέπει να συγκεντρώνετε τα Έντυπα Διόρθωσης ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού Έργου, να μετράτε τις ΑΠΔ που διορθώσατε, να συμπληρώνετε την Κατάσταση Αποστελλομένων Εντύπων πλην ΑΠΔ, και να τα αποστέλλετε στο Κέντρο Επεξεργασίας.
Το Κέντρο Επεξεργασίας θα καταχωρήσει τα δεδομένα των Εντύπων Διόρθωσης και μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του Συστήματος θα ξανατρέξει όλους τους Ελέγχους που έτρεξαν και κατά την αρχική επεξεργασία των ΑΠΔ. Όσα λάθη διορθώθηκαν πραγματικά θα ενημερώσουν την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων και όσα παρέμειναν λάθος ή διορθώθηκαν δημιουργώντας νέα λάθη, θα περιληφθούν σε νέα Δοκίμια που θα σας αποσταλούν εκ νέου για διόρθωση. Αυτό σημαίνει ότι στην εξαιρετική περίπτωση που δεν έχετε προλάβει να διορθώσετε όλα τα λάθη μέχρι την 25η Μαίου 2007, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εργοδότες ή να βρίσκετε την ορθή τιμή τους αλλά δεν θα συμπληρώνετε Έντυπο Διόρθωσης ΑΠΔ παρά μόνο όταν σας αποσταλούν τα νέα Δοκίμια.


Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΠΣ – ΙΚΑ
1. Διορθώσεις λαθών ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων περιόδου 01/2002 – 03/2007.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προετοιμασίας για τον υπολογισμό και την έκδοση του Δωροσήμου Β΄ τετραμήνου 2007, δρομολογούνται τακτικά προς διόρθωση τα λάθη των χειρόγραφων ΑΠΔ αμέσως μετά την καταχώρησή τους στο ΚΕΠ.
Η διόρθωση των λαθών των ΑΠΔ, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, αφού θα επιτρέψει την ασφαλιστική τακτοποίηση χιλιάδων ασφαλισμένων και τον υπολογισμό του Δωροσήμου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από εσάς κατά προτεραιότητα πάντα με τη δέουσα προσοχή.
Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε στη διαδικασία διόρθωσης λαθών αλλά και για την επίλυση τυχόν αποριών σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο HELP DESK που λειτουργεί στο κτίριο της οδού Πατησίων, τηλέφωνο 210 3891280.


Γ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΟΠΣ – ΙΚΑ ΣΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Ειδικά για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Αρναίας, Μήλου, Νάξου, Σιδηροκάστρου και Σύρου, στα οποία θα εγκατασταθεί το ΟΠΣ στις 7 Μαϊου 2007 αποφασίστηκε να μην αποσταλούν δοκίμια αλλά η διόρθωση των λαθών να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των οθονών του ΟΠΣ την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του, οπότε θα υπάρχει και τοπική στήριξη από εκπαιδευτές.


Γενικές επισημάνσεις
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Διαδικασίας διόρθωσης λαθών και σε ότι αφορά τα στοιχεία και μέσα που είναι διαθέσιμα και αξιοποιήσιμα για την διόρθωση λαθών καθώς και τις Βασικές αρχές επικοινωνίας με τον Εργοδότη, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Γ99/1/190/ 20 – 12 – 2002 (παράγραφοι 5,6 και υποπαράγραφοι 7.1 και 7.2 ).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm