17 | 02 | 2020

IΚΑ 24/12/2008
Γ99/1/329

 

Θέμα: Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων των επιχ/σεων που υπέστησαν ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008.

 

Από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας γνωστοποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. Φ80000/οικ./2490/2487/19-12-2008 έγγραφό της ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει στις επιχ/σεις διαφόρων περιοχών της χώρας, που έχουν αποδεδειγμένα και με βάση βεβαίωση αρμόδιας αρχής υποστεί υλικές ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008 προωθείται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται επί τρίμηνο :
Α) Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 30/11/08 προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς , Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, μαζί με τα αναλογούντα σ΄ αυτές Πρόσθετα Τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Τα Πρόσθετα Τέλη και όλες οι λοιπές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές μειώνονται κατά 50% και μαζί με την Κύρια Εισφορά, κεφαλαιοποιούνται την 30/11/08 και η έναρξη της τρίμηνης αναστολής αρχίζει από την 1/12/08.
Β) Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω επιχ/σεων χρονικών περιόδων απασχόλησης, από 1/12/2008 μέχρι 27/2/2009 συμπεριλαμβανομένου του Δώρου Χριστουγέννων 2008, χωρίς να υπολογιστούν κατά το χρονικό αυτό διάστημα Πρόσθετα Τέλη, Προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, τόσο οι καθυστερούμενες εισφορές της περίπτωσης Α΄ όσο και οι τρέχουσες της περίπτωσης Β΄, ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Κατά το διάστημα της αναστολής χορηγείται στις ανωτέρω επιχ/σεις Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας χωρίς παρακράτηση και για οποιαδήποτε χρήση.
Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση απαιτείται :

  • Υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τελευταίου μήνα της αναστολής

  • Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν τις περιόδους απασχόλησης για τις οποίες χωρεί αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης, στην ίδια προωθούμενη διάταξη γίνεται ρητή πρόβλεψη για χορήγηση τρίμηνης αναστολής (δηλαδή μέχρι 31/3/2009) των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών των εργοδοτών που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3518/06, όπως τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 3607/07 και είναι ενήμεροι με την ρύθμιση αυτή.
Μέχρι την θέσπιση της σχετικής διάταξης και την έκδοση ενδεχομένως απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τα Υποκ/τα και Παρ/τά μας θα εφαρμόζουν την ανωτέρω ρύθμιση, δεδομένου ότι θα κληθούν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν αιτήματα άμεσης χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας επιχ/σεων της κατηγορίας αυτής.
Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση και εφαρμογής των ανωτέρω είναι η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι η επιχ/ση έχει υποστεί λόγω των γεγονότων του 2008 υλικές ζημιές και ότι εντάσσεται στην κατηγορία αυτών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πληγείσες επιχ/σεις.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας αμέσως μετά την θέσπιση των σχετικών νομοθετημάτων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm