Open menu
09 | 08 | 2022

ΙΚΑ 17/02/2006

Σ81/10/17.2.2006

 

ΘΕΜΑ: Άτοκη η επιστροφή των ποσών συντάξεων με σκοπό την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου κατά τον οποίο λαμβάνονταν παράλληλα σύνταξη και αποδοχές ενεργού υπηρεσίας από το Δημόσιο τομέα γενικά.

 

Σχετ.: Εγκ. 136/87.


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1694/87 ρυθμίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά κατά τον οποίο καταβάλλονταν συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές, με την επιστροφή εκ μέρους των ενδιαφερομένων των ποσών συντάξεων που έλαβαν στο χρονικό διάστημα που επιθυμούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο.

Επειδή κατά τη διατύπωση της διάταξης:

α) δεν προκύπτει υποχρέωση για έντοκη επιστροφή των ποσών συντάξεων που έχουν καταβληθεί και

β) τα επιστρεπτέα ποσά συντάξεων υπολογίζονται με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού ή του κλιμακίου ή της ασφαλιστικής κλάσης συνταξιοδότησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για επιστροφή των συντάξεων, συνυπολογιζομένων και των τυχόν προσαυξήσεων που αναγράφονται στην πράξη συνταξιοδότησης, δηλαδή όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί με τις εκάστοτε χορηγηθείσες αυξήσεις μέχρι το χρονικό σημείο της αίτησης, δεν είναι επιτρεπτό στις περιπτώσεις αυτές να υπολογίζεται τόκος επί του επιστρεπτέου ποσού.

Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1694/87, το ύψος του επιστρεπτέου ποσού, που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, δεν θα προσαυξάνεται με κανενός είδους τόκο (π.χ., τον τόκο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του ΑΝ 1846/51 ή τόκο εξόφλησης).
2. Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος.
Στην πράξη παρουσιάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση Διευθυντή. Το επιστρεπτέο ποσό που θα ορίζεται στην απόφαση δεν θα επιβαρυνθεί με τόκο.
β) Μετά την υποβολή αίτησης για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου επί της οποίας έχει εκδοθεί απόφαση Διευθυντή που προβλέπει επιβάρυνση του ποσού με τόκο, ο ασφαλισμένος έχει προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον της αρμόδιας ΤΔΕ.

Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση Διευθυντή και να προσδιοριστεί το ύψος του επιστρεπτέου ποσού σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 136/87.

3. Οι περιπτώσεις που έχουν οριστικοποιηθεί και έχει ήδη καταβληθεί τόκος από τους ασφαλισμένους, θα κριθούν εκ νέου μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων για επιστροφή των ποσών που αφορούν τον τόκο, η οποία θα έχει χαρακτήρα όχλησης. Δεδομένων δε των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 6 του ΑΝ. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 825/78, που προβλέπουν πενταετή παραγραφή των απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την υποβολή αυτής της αίτησης-όχλησης είναι δυνατό να ανατρέξουν στο διάστημα της προηγούμενης πενταετίας.
Συγκεκριμένα, εάν η αίτηση αυτή υποβληθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία κατά την οποία είχε κοινοποιηθεί η απόφαση Διευθυντή στον ασφαλισμένο, είναι δυνατόν αυτή η απόφαση να αναθεωρηθεί, να απαλειφθεί το συνολικό ποσό που αφορά τον τόκο και, είτε να συμψηφιστεί το ποσό αυτό με το υπόλοιπο του επιστρεπτέου ποσού που αφορά την αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου, αν δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, είτε να επιστραφεί, εάν έχει ήδη εξοφληθεί η οφειλή από τον ασφαλισμένο.
Στην περίπτωση όμως που η αίτηση-όχληση υποβληθεί μεταγενέστερα, με την έκδοση τροποποιητικής απόφασης Διευθυντή, θα επιστραφούν (με συμψηφισμό ή εφάπαξ καταβολή αντίστοιχα, ανάλογα με το εάν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς η οφειλή
του ασφαλισμένου) τα ποσά που αντιστοιχούν στους τόκους που έχουν ήδη καταβληθεί μόνο εντός της προηγούμενης της αίτησης πενταετίας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm