Open menu
15 | 08 | 2020

ΙΚΑ 29/12/2006

Αριθ. Πρωτ.: Γ.Ε.: Ε41/346/29-12-2006

 

Θέμα: Περί του Καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) Δημοσίων Έργων και γενικά έργων που διέπονται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

 

ΣΧΕΤ. ΕΓΚ. : 50/81, 7/93, 151/86, 55/86, 21/01.


Όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης της Γενικής Δ/νσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, τελευταία αποστέλλονται στην Δ/νση αυτή, για υπολογισμό ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ.) προϋπολογισμοί έργων, τελικοί λογ/σμοί, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, συμβάσεις κ.λ.π. χωρίς να φέρουν τις κατά νόμου υπογραφές ή χωρίς να είναι πλήρεις (λείπουν σελίδες κ.λ.π.).
Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στον ορθό υπολογισμό της εργατικής δαπάνης και πέραν αυτού δημιουργεί καθυστερήσεις, λόγου του ότι εξαναγκάζονται να επιστρέφουν τους σχετικούς φακέλους στα Υποκαταστήματα, να σχηματίζονται νέοι φάκελοι, να αποστέλλονται ξανά στην Τεχνική Υπηρεσία κ.λ.π..
Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα, θα πρέπει στο εξής να ζητάτε από τους Αναδόχους των έργων να προσκομίζουν προϋπολογισμούς προσφοράς ή προσφοράς μελέτης, Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τελικούς λογ/σμούς, τεχνικές προσφορές, συμβάσεις κ.λ.π., οι οποίοι θα φέρουν τις κατά νόμου υπογραφές και να αποτελούν επικυρωμένα κατά νόμου φωτοαντίγραφα των Πρωτοτύπων (όλων των σελίδων τους). Σχετικές οδηγίες σας έχουν δοθεί και με την εγκ. 21/01.
Επισημαίνουμε ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο επιλαμβάνονται του καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης για τα οικοδομοτεχνικά έργα προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλάσιου και 800πλασίου αντίστοιχα, του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών (εγκ. 50/81).
Κατά συνέπεια, για έργα που ο προϋπολογισμός ή η τελική δαπάνη, δεν υπερβαίνει τα κατά τα ανωτέρω όρια αποδοχών, το ποσοστό εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) πρέπει να υπολογίζεται από το Υποκ/μα με χρήση των πινάκων 4 έως 10 του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (εγκ. 52/02) και δεν πρέπει να αποστέλλονται στη Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης.
Ο Συντελεστής Εργατικής Δαπάνης καθορίζεται με Απόφαση Δ/ντού του Υποκαταστήματος απογραφής του έργου, μετά από έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου ή τεχνικής υπηρεσίας, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και δύναται να ασκηθεί κατ΄ αυτής το ενδικοφανές μέσο της ένστασης ενώπιον της Τ.Δ.Ε. και σε περίπτωση μη ικανοποίησής του προσφυγής αυτού στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Υπενθυμίζουμε ότι τα προαναφερόμενα ποσά (100πλάσιο και 800πλάσιο του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών) ανέρχονται σήμερα στο ύψος των (222.600,00) € και (1.780.800,00) € αντίστοιχα, σας έχουν γνωστοποιηθεί με την εγκ. 15/06 και κάθε φορά που αλλάζουν τα ποσά της Ανώτατης Ασφ/κής κλάσης (τεκμαρτό ημ/σθια) σας γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο.
Τέλος διευκρινίζουμε ότι τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα για τα οποία ανεξαρτήτως του ποσού ύψους προϋπολογισμού πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για τον καθορισμό Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης κατά την διαδικασία που αναφέρεται στην εγκ. 52/02 (Καθορισμός Συντελεστή από τριμελή επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης κ.λ.π.).

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm