28 | 05 | 2020

ΙΚΑ 25/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2006.

 

Με την παρούσα Εγκύκλιο ακολουθεί η με αρ. πρωτ Φ. 11321/5532/427/21-3-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/98, για το έτος 2006 χορηγείται αύξηση στο συνολικό ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/05, σε ποσοστό 4% επί του ποσού. Έπειτα από τα ανωτέρω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2006 διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 2.

2. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί από 1/1/2006 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2005, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2006, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πριν από την 31/12/2005. Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αύξηση αφορά όλο το έτος 2006, δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β΄ εξάμηνο, δηλαδή από 1/7/2006.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2006 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 2.

β) Όπως είναι γνωστό , με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων με ανήλικα παιδιά, που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο. όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του Υ.Α.Κ.Π. δεν δικαιούνται το Κ.Ο. , αλλά μόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων (είτε αυξητική είτε μειωτική) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη οικογενείας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ.4 του β΄ εδαφίου του Ν.1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της Α.Τ.Α. από μία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 Ευρώ το μήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Μετά την αύξηση των ορίων μισθών ,καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2006, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3368,5 Ευρώ.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006

Βασικό: 445,37

Προσαύξηση για σύζυγο: 33,40

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 22,25

Αύξηση: 4% επί του συνολικού ποσού

 

Α. Με σύζυγο και παιδιά.

Κατηγορία Σύνταξης

Βασικό Κ.Ο.

(χωρίς προσαυξήσεις)

Κ.Ο.  με σύζυγο

Κ.Ο. με σύζυγο

και 1 παιδί

Κ.Ο. με σύζυγο

και 2 παιδιά

Κ.Ο. με σύζυγο και 3 παιδιά

Γήρατος

445,37

478,13

499,41

520,42

541,50

Αναπηρίας

445,37

478,13

499,41

520,42

541,50

Μελών Οικογενείας

400,82

-

-

-

-

 

 

 

Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.

Κατηγορία Σύνταξης

Κ.Ο. με 1 παιδί

Κ.Ο. με 2 παιδιά

Κ.Ο. 3 παιδιά

Γήρατος

467,37488,85509,91

Αναπηρίας

467,37488,85509,91
    

 

Γ. Απόλυτη αναπηρία.

Γήρατος: 222,69

Αναπηρίας: 222,69

Μελών Οικογένειας: 200,41

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2

ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Από 1/1 έως 31/12/06

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ

Τ.Η. ΕΥΡΩ

0-10,75

10,12

10,76-12,79

12,17

12,80-15,22

14,63

15,23-17,88

16,82

17,89-20,45

19,43

20,46-23,10

22,07

23,11-25,56

24,50

25,57-27,80

26,89

27,81-30,39

29,39

30,40-32,61

10η

31,75

32,62-35,84

11η

33,98

35,85-38,85

12η

37,02

38,86-42,26

13η

40,33

42,27-45,55

14η

43,76

45,56-48,65

15η

46,78

48,66-51,76

16η

49,97

51,77-54,67

17η

52,93

54,68-57,68

18η

55,92

57,69-60,81

19η

58,96

60,82-63,60

20η

61,81

63,61-66,30

21η

64,65

66,31-69,27

22η

67,37

69,28-72,54

23η

70,54

72,55-75,88

24η

73,89

75,89-79,18

25η

77,19

79,19-82,47

26η

80,48

82,48-85,63

27η

83,78

85,64-89,04

28η

86,89

0-7,35

1η ΕΙΔΙΚΗ

7,35

 

Ανώτατο όριο αποδοχών: 89,04 x 25= 2226,00 €

 


 

 

Υπ. Απόφαση

Φ.11321/οίκ. 5532/427/21-3-06 ΦΕΚ: 380 Β

 

Θέμα: Αύξηση συντάξεων για το 2006.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ……………………

Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του ν. 1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2006, κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2005. ……………………….

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm