21 | 07 | 2019

ΚΑ 10/03/2006

Γ.Ε.: A11/45/10-3-2006

 

ΘΕΜΑ: « Ασφαλιστική ικανότητα ».

 

Σε συνέχεια του αρ.Α11/3/16/7-6-05 Γενικού Εγγράφου μας, με το οποίο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την σε ετήσια χορήγηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συνταξιούχων ( ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ειδικών Ταμείων, ΝΠΔΔ ) λόγω γήρατος ή αναπηρίας αόριστης διάρκειας, σας γνωρίζουμε ότι, στο εξής, στις ή στους συζύγους άνω των 65 χρόνων, που, κατά το άρθρο 33 του ΑΝ 1846/51, χαρακτηρίζονται ως μέλη οικογένειας των παραπάνω κατηγοριών συνταξιούχων, θα χορηγείται επ΄ αόριστο ασφαλιστική ικανότητα.

Επίσης σε συνέχεια του Γενικού Εγγράφου μας αρ.Α11/143/18-11-03 που αφορά παράταση ασφαλιστικής ικανότητας – οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων αποδεικνύεται με τις ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας που αποστέλλονται στους ασφαλισμένους και επικολλώνται στο Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας. Όσοι δεν παρέλαβαν την αυτοκόλλητη ετικέτα δόθηκε παράταση στους δικαιούχους μέχρι 31/3/2006 με το αρ.Α11/42/28-2-06 Γενικό Έγγραφό μας.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων δεν απαιτείται θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου για τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. ¶ραγε η χρονική διάρκεια ισχύος του οικογενειακού βιβλιαρίου είναι σύμφωνη με αυτή του ατομικού.

Κατά συνέπεια στους έμμεσα ασφαλισμένους (σύζυγοι, τέκνα κάτω των 18 ετών) θα παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες Υγείας με την προσκόμιση του οικογενειακού βιβλιαρίου αλλά και του βιβλιαρίου του άμεσα δικαιούχου.

Σχετικά άρθρα