27 | 05 | 2020

Αθήνα 16/03/2004

ΥΠΑΠΚΠ. 80000/5608/222/2004

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3232/2004 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεών του.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004, τ. Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16, 17 και 18, του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει τόσο τους μέχρι 31/12/1992 όσο και τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 16, παρ.6 και 17 για την εφαρμογή των οποίων επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

¶ρθρο 16

Παράγραφος 6
Με τη διάταξη της παρ. 6, του άρθρου αυτού καθορίζεται ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ως ο ασφαλιστικός φορέας των Κυβερνητών Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. (skippers)


Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.4, του ν.2743/1999 οι κυβερνήτες των επαγγελματικών πλοίων (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ), που δεν είναι επιβάτες οφείλουν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς όμως να ορίζεται με σαφήνεια ο φορέας ασφάλισής τους.
Από την όλη έρευνα του θέματος προέκυψε ότι:
- τα ανωτέρω πρόσωπα δεν απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του ναυτικού (απογραμμένοι ναυτικοί) και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ.
- η εργασία που παρέχουν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εξαρτημένη, δεδομένου ότι, λόγω της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση εποπτεία από το ναυλωτή του σκάφούς, παρά μόνο γενικές κατευθύνσεις και συνεπώς δεν μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
Έτσι με την ως άνω διάταξη επιλύεται οριστικά το ασφαλιστικό καθεστώς των κυβερνητών πλοίων αναψυχής (skippers) και καθορίζεται από 12.2.2004 ως φορέας ασφάλισης τους ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.


¶ρθρο 17
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 ρυθμίζονται θέματα ΟΑΕΕ, τα οποία κατά παράγραφο έχουν ως εξής:

Παράγραφος 1
Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και ΟΑΕΕ για τον καθορισμό των όρων και του τρόπου απόδοσης της οφειλής από την τριμερή χρηματοδότηση.


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 35 του ν. 2084/92, το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς εισφορά για τη συμμετοχή του στην ασφάλιση όσων ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993.
Το σύνολο των οφειλών του Δημοσίου προς τον ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.12.2001 ανέρχεται, σύμφωνα με τη διάταξη, στο ποσό των 235.195.890,00 €.
Με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δημοσίου και του ΟΑΕΕ θα καθοριστούν οι όροι και ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο του ανωτέρω ποσού, το οποίο αντιστοιχεί σε 207.096.110,00 € για τον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και σε 28.099.780,00 για τον ΟΑΕΕ-ΤΑΕ.
 

Παράγραφος 2
Με την παρ. 2 επεκτείνεται το εισοδηματικό κριτήριο και στα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων.

 

Με σκοπό τη βελτίωση των διατάξεων της περίπτωσης δ, της παρ.1, του άρθρου 9, του ν. 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. δ, της παρ.7, του άρθ. 18, του ν. 4144/2003, προκειμένου να λειτουργήσουν περισσότερο αντικειμενικά για όλους τους μικροεπαγγελματίες και κυρίως για λόγους αναπτυξιακούς, τα μέλη των Ο.Ε και Ε.Ε. με έδρα περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ , εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνουν το 500πλασιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά,άλλως υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ, κατατασσόμενοι από 1.1.05 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4, του ν. 2458/1997 όπως ισχύει κάθε φορά .

Προς υλοποίηση της διάταξης αυτής διευκρινίζουμε ότι για :

- Την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων των τριών τελευταίων από την έναρξη της δραστηριότητας ετών.
- Την ακολουθούμενη διαδικασία στις περιπτώσεις μελών εταιρειών, τα οποία παράλληλα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα
- Τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων συμμετοχής στην εταιρεία, με έναρξη της δραστηριότητας από 1.1.2003 και μετά,
εφαρμόζονται τα εδάφια β και γ της παρ.1, του άρθρου 9, του ν.3050/02, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7, του άρθρου 18, του ν. 3144/03, καθώς και οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ.Φ7/οικ.994/3.10.02 και Φ80000/οικ 11556/479/19.5.03 εγκυκλίους μας.

Στις περιπτώσεις μελών των ανωτέρω εταιρειών, που διατηρούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση, προκειμένου να εξεταστεί η υποχρέωση υπαγωγής ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (ατομική επιχείρηση και εμπορική), σύμφωνα με το ως άνω εισοδηματικό κριτήριο, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται στο διπλάσιο .

Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με τις παραπάνω ρυθμίσεις το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο δεν ισχύει για τα μέλη των ΕΠΕ των παραπάνω περιοχών, καθώς και για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με ποσοστό μετοχών 5% τουλάχιστον , τα οποία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

Παράγραφος 3
Με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου αυτού, ρυθμίζεται το θέμα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ περιοχής Σητείας Κρήτης, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές τους παρακρατήθηκαν και υπεξαιρέθηκαν από αρμόδια όργανα του εκεί Γραφείου.

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 71, του ν.2676/99 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ της παραπάνω περιοχής, που έχουν υποβάλει μήνυση κατά οργάνων του Ταμείου μέχρι 30.11.1998 ή το έχουν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωσή τους στο αρμόδιο Γραφείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, να καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές με το ασφάλιστρο του χρόνου στον οποίο ανάγονται , χωρίς πρόσθετα τέλη.
Επειδή όμως υπάρχουν θέματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί , με τη διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 17, του παρόντος νόμου, προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι , οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 71, του ν. 2676/99, απαλλάσσονται της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για την κρίσιμη περίοδο μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1995, εφόσον έχουν υποβάλλει μήνυση μέχρι τις 30.11.1998 ή και μεταγενέστερα με δήλωσή τους, κατά οργάνων του Ταμείου για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών εισφορών τους και έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου.
Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται με διαπιστωτική πράξη του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71, του ν. 2676/99 θεωρούνται , μετά την έκδοση των αμετακλήτων καταδικαστικών αποφάσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται.
Όσοι από τους παραπάνω ασφαλισμένους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις, δικαιούνται αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξης τους βάσει του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές της παραπάνω χρονικής περιόδου, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 71, του ν. 2676/99, δηλ. με το ασφάλιστρο που ίσχυε στο χρόνο που ανάγονται, χωρίς πρόσθετα τέλη.
Τέλος προβλέπεται ότι ο ΟΑΕΕ –ΤΕΒΕ μπορεί να αξιώσει το σύνολο των παραπάνω εισφορών μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις από
τα καταδικασθέντα όργανα του Ταμείου, κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης εισφορών του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm