02 | 04 | 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Τήρηση Αρχείου Κατόχων Κάρτας και στατιστικών στοιχείων

τους και εκτύπωση Κάρτας Ή ΠΠΑ

 

1. Η εφαρμογή του ΚΗΥΚΥ: Πληροφοριακό σύστημα Κάρτας και ΠΠΑ

 

Για τους σκοπούς αφενός μεν της τήρησης Αρχείου Κατόχων Κάρτας και της εξαγωγής των ανά πάσα στιγμή ζητουμένων σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο στατιστικών δεδομένων (βάσει των συλλεγομένων στο Αρχείο αυτό στοιχείων), αφετέρου δε της εκτύπωσης τόσο της Κάρτας όσο και του ΠΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση, το ΚΗΥΚΥ δημιούργησε για λογαριασμό των ελληνικών φορέων ασφάλισης ασθένειας, οι οποίοι την επιθυμούν, μία εφαρμογή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις ως άνω ανάγκες τους.

 

Η εν λόγω εφαρμογή περιλαμβάνει:

 • την τήρηση των στοιχείων “ασφαλισμένων” και “συνταξιούχων” για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας), για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί ή εκδόθηκε Κάρτα ή/και αντίστοιχο ΠΠΑ,

 • την τήρηση των στοιχείων των υπό έκδοση – εκδοθεισών Καρτών και ΠΠΑ,

 • την δημιουργία ascii αρχείων ή/και Πίνακα της Βάσης Δεδομένων με τα στοιχεία των υπό έκδοση Καρτών, προκειμένου να τροφοδοτηθεί ο εκτυπωτής πλαστικών καρτών και να εκτυπωθούν αυτές,

 • την δημιουργία και εκτύπωση των ΠΠΑ,

 • την εκτύπωση στατιστικών στοιχείων για τις εκδοθείσες Κάρτες και τα ΠΠΑ καθώς και

 • βοηθητικά προγράμματα.

Επίσης, για τους σκοπούς της συμπληρωματικής πληροφόρησης και της διαμόρφωσης, έτσι, ολοκληρωμένης εικόνας της εκάστοτε συγκεκριμένης μετακίνησης κάθε κατόχου Κάρτας (μάλλον παρά ΠΠΑ), η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει παράλληλα:

 • την καταγραφή ορισμένων βασικών στοιχείων:

 • από τα κοινοτικά έντυπα Ε 101, Ε 102 και Ε 112, όταν αυτά εκδίδονται κατά την διάρκεια ισχύος μιάς Κάρτας, ή/και

 • από το ή τα έντυπα Ε 125, τα οποία αποστέλλουν οι φορείς των τόπων διαμονής του ασφαλισμένου στα άλλα κράτη μέλη με την χρέωση δαπανών για χορηγηθείσες από αυτούς παροχές ασθένειας σε είδος,

 • καθώς και την τήρηση των εν λόγω στοιχείων, χωρίς όμως, δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας τους, δηλαδή τον συνδυασμό τους με τα στοιχεία της Κάρτας, η οποία έχει εκδοθεί για τον ίδιο ασφαλισμένο (π.χ. για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων).

Επισήμανση:

Φαίνεται πολύπλοκο να τηρούνται – ενημερώνονται τα αρχεία των ανωτέρω κοινοτικών εντύπων, εφόσον τις περισσότερτες φορές δεν εκδίδονται ταυτόχρονα με την Κάρτα ή το ΠΠΑ, ιδίως το Ε 125, το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα από τον φορέα του τόπου διαμονής του κατόχου Κάρτας τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την έκδοσή της.

Έτσι, ο φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται για την τήρηση αυτών ή ορισμένων από αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να οργανώσει κατά τέτοιον τρόπο τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για την έκδοση – παραλαβή των εντύπων αυτών (ενημέρωση της αρμόδιας για την έκδοση Καρτών Υπηρεσίας για κάθε έκδοση – παραλαβή τέτοιου εντύπου), ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί ολοκληρωμένα την εκάστοτε διακίνηση – διαμονή του κατόχου Κάρτας.

 

Η εφαρμογή αναπτύσσεται σε , με τον Oracle Developer 2000 και εγκαθίσταται λειτουργεί σε Stand Alone PC και όχι σε δίκτυο. Επομένως:

 • εάν ένας φορέας διαθέτει Υποκαταστήματα και έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή σ’ αυτά, τότε το κάθε Υποκ/μα τηρεί τα δικά του στοιχεία Μητρώου και (κατόχων) Κάρτας στο PC, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, ανεξάρτητα από τα άλλα Υποκ/ματα,

 • ενώ, εάν ο ίδιος φορέας έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή μόνον στην κεντρική του Υπηρεσία εφόσον οι αιτήσεις για έκδοση Κάρτας προωθούνται από κάθε Υποκ/μα προς αυτήν, τότε μπορεί να τηρεί συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία.

 

Επισήμανση:

Σε περίπτωση εγκατάστασης της εφαρμογής μόνον στην κεντρική Υπηρεσία κάποιου φορέα, μία ορθή διοικητική διαδικασία, κατά την άποψή μας, τόσο για λόγους εξυπηρέτησης (εκτύπωσης καρτών), όσο επίσης για την ασφαλέστερη τήρηση Αρχείου κατόχων Κάρτας, την ηλεκτρονική, αλλά και για την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, είναι η ακόλουθη:

 • Κάθε Υποκ/μα του φορέα αυτού ή κάθε άλλος φορέας, ο οποίος εξυπηρετείται από αυτόν (ο οποίος, δηλαδή, εκτυπώνει τις κάρτες του σ’ αυτόν), θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες προς την κεντρική Υπηρεσία του πρώτου φορέα:

 • προωθεί, κατά το δυνατόν αυθημερόν (με φαξ), την αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση Κάρτας,

 • εάν εκδώσει χειρόγραφο ΠΠΑ, εξαιτίας της αναχώρησης του ενδιαφερόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα (ΠΠΑ με μικρή περίοδο ισχύος, λόγω της επικείμενης έκδοσης της Κάρτας) και, φυσικά, γνωρίζοντας από την εν λόγω κεντρική Υπηρεσία (του φορέα – εκδότη) τον χρόνο, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση μιάς Κάρτας,

 • ή ακόμη και αν εκδώσει χειρόγραφο ΠΠΑ, χωρίς να χρειάζεται έκδοση Κάρτας κατά την κρίση του (για οποιονδήποτε λόγο, π.χ. αναδρομική περίοδος ισχύος του ΠΠΑ),

 • αποστέλλει, κατά το δυνατόν αυθημερόν (με φαξ), το ΠΠΑ αυτό μαζί με την αίτηση για την έκδοση Κάρτας (μόνον η αίτηση εμπεριέχει τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου) και

 • σε κάθε περίπτωση, τηρεί ειδικό αρχείο των ως άνω αιτήσεων και χειρόγραφων ΠΠΑ, έτσι ώστε, εάν λάβει χρεωστικό Ε 125 από τον φορέα του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου σε άλλο κράτος μέλος, να είναι σε θέση να διασταυρώσει τα στοιχεία του εντύπου αυτού με τα δικά του, τηρούμενα στο ειδικό αρχείο, στοιχεία και να προβεί κατόπιν στην απόδοση των δαπανών.

Η κεντρική Υπηρεσία εν συνεχεία:

 • καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούντα στο Αρχείο Κατόχων Κάρτας, εκδίδει την Κάρτα και την αποστέλλει είτε στην διεύθυνση κατοικίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, είτε πίσω στο Υποκ/μα ή τον άλλο φορέα, ο οποίος με την σειρά του την παραδίδει – αποστέλλει σ’ αυτόν,

 • ακόμη και αν δεν χρειάζεται να εκδώσει Κάρτα, σε συνέχεια χειρόγραφου ΠΠΑ, καταχωρεί τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου για τους ως άνω λόγους ασφαλούς τήρησης Αρχείου και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων,

 • σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκτυπώνει, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων του ενδιαφερόμενου, ένα ΠΠΑ, το οποίο αποστέλλει (με φαξ) στο συγκεκριμένο Υποκ/μα ή τον εξυπηρετούμενο άλλο φορέα και το οποίο χρησιμεύει στους τελευταίους αποκλειστικά και μόνον ως αποδεικτικό έγγραφο των ενεργειών της (έκδοσης Κάρτας ή απλής τήρησης αρχείου) και ως τέτοιο θα πρέπει να ενσωματωθεί στον φάκελλο του ενδιαφερόμενου, ο οποίος τηρείται στο προαναφερθέν ειδικό αρχείο.

Σημειωτέον, ότι το Υποκ/μα ή ο άλλος φορέας δεν έχει πρόβλημα να εκλάβει το αποδεικτικό αυτό ΠΠΑ ως γνήσιο ΠΠΑ και να το μπερδέψει με το δικό του (ήδη χειρόγραφα εκδοθέν) γνήσιο ΠΠΑ, εφόσον το αποδεικτικό ΠΠΑ θα έχει διαφορετική ημερομηνία έκδοσης από αυτήν του χειρόγραφου ΠΠΑ, ιδίως, όμως, στην περίπτωση απόδειξης, ότι έχει εκδοθεί Κάρτα, θα έχει διαφορετική περίοδο ισχύος ή λήξης της.

 

2. Οι αρχές λειτουργίας της εφαρμογής

 

1η: Στην εφαρμογή καταχωρούνται:

 • αφενός μεν τα στοιχεία των αιτούντων την έκδοση Κάρτας ή ΠΠΑ “ασφαλισμένων” και “συνταξιούχων” για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας) στον κλάδο ασφάλισης ασθένειας,

 • αφετέρου δε τα στοιχεία των ασφαλισμένων, για τους οποίους καταχωρούνται στοιχεία από τα κοινοτικά έντυπα Ε 101, Ε 102, Ε 112 και Ε 125.

 

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορέων, μπορεί ο ένας εξ αυτών να τηρεί τα στοιχεία των αιτούντων την έκδοση Κάρτας του άλλου ή των άλλων φορέων και να την εκδίδει για λογαριασμό του (τους), υπό την προϋπόθεση πάντοτε να μην συμπίπτουν οι αριθμοί μητρώου (ΑΜ) των φορέων αυτών.

 

Εάν συμπίπτουν οι ΑΜ των φορέων, τότε:

 • είτε στους ΑΜ του ενός ή περισσοτέρων φορέων θα πρέπει να τίθεται ένα συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο πρόθεμα

 • είτε θα πρέπει η εφαρμογή να εγκαταστηθεί σε δύο (ή περισσότερα) PC, καθένα από τα οποία θα εκδίδει Κάρτα και ΠΠΑ μόνον για τους ασφαλισμένους ενός φορέα.

 

2η: Για την καταχώρηση ενός ασφαλισμένου και την έκδοση της Κάρτας, απαιτείται να δίδονται και να είναι απολύτως ορθές κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες – στοιχεία, τα οποία καλούνται στο εξής υποχρεωτικά.

 

Επισήμανση:

Τούτο σημαίνει, ότι θα πρέπει οι φορείς:

 • αφενός μεν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα έντυπα αιτήσεων του ΚΗΥΚΥ ή της Υπηρεσίας μας ή να εξελίξουν, βάσει αυτών, δικά τους έντυπα αιτήσεων, κατάλληλα προσαρμοσμένα, όμως, στις ανάγκες τους,

 • αφετέρου δε να μεριμνήσουν, ώστε τα έντυπα αυτά των αιτήσεων να συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους σωστά και πλήρως, εφιστώντας την προσοχή σε κάθε αιτούντα Κάρτα, ότι, εάν επιθυμεί Κάρτες για τα μέλη της οικογένειάς του, πρέπει να συμπληρώσει, ξεχωριστά, μία αίτηση για καθένα μέλος.

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει οι αιτήσεις:

 • είτε να παραλαμβάνονται από τους αρμόδιους για την έκδοση της Κάρτας υπαλλήλους του φορέα, ξεχωριστά, και όχι από τους υπαλλήλους του Πρωτοκόλλου μαζί με τα άλλα έγγραφα του φορέα, ανεξαρτήτως της ανάγκης πρωτοκόλλησής τους,

 • είτε, εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου, για να συμπληρώνεται εκ των υστέρων η αίτηση τηλεφωνικά. Η δι’ αλληλογραφίας εκ των υστέρων συμπλήρωση ή η νέα υποβολή (συμπληρωματικής) αίτησης αντίκειται στο πνεύμα της λειτουργίας της Κάρτας (και κυρίως του ΠΠΑ), δηλαδή στην κατά το δυνατόν ταχύτερη έκδοσή της (του).

 

3η: Οι έλληνες υπήκοοι καταχωρούνται με τα ελληνικά αλφαβητικά στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα κ.λ.π.), ενώ οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών με τα λατινικά τους στοιχεία.

 

Επισημάνσεις:

1. Η παρούσα εφαρμογή μετατρέπει αυτόματα τους ελληνικούς χαρακτήρες σε λατινικούς σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 843 (για την Ελλάδα ΕΛΟΤ 743).

2. Υπενθυμίζουμε εδώ την αναφερόμενη σε άλλο σημείο επισήμανσή μας, ότι σε περίπτωση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος για σημαντικούς προσωπικούς του λόγους έχει διατηρήσει στο διαβατήριο τον μεταγραμματισμό του ονοματεπωνύμου του στα λατινικά καθοιονδήποτε άλλο τρόπο και απαιτεί την ίδια αντιστοίχηση και στην Κάρτα, δεν πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση αυτή, εφόσον το ονοματεπώνυμο αναγράφεται (επαναλαμβάνεται) στο διαβατήριο, στο κάτω μέρος της σελίδας της φωτογραφίας και των στοιχείων κατόχου, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

3. Αναφορικά με τους υπηκόους άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών θα λαμβάνονται τα λατινικά στοιχεία από το διαβατήριό τους, διότι η εκάστοτε εθνική Υπηρεσία, η οποία το εκδίδει, έχει προβεί στην εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 843 και το “λατινικό” όνομα του ενδιαφερόμενου αναγράφεται πάντοτε στο διαβατήριο.

4. Επίσης υπενθυμίζουμε, ότι όλα τα αλφαβητικά στοιχεία (γράμματα) στην Κάρτα και στο ΠΠΑ είναι στα λατινικά. Για την μετατροπή τους πρέπει να χρησιμοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, το διεθνές πρότυπο ISO 843 (ΕΛΟΤ 743).

 

4η: Για κανέναν ενδιαφερόμενο δεν μπορεί να εκδοθεί Κάρτα ή ΠΠΑ, εάν δεν υπάρχουν τα στοιχεία του στο Μητρώο της εν λόγω εφαρμογής.

 

5η: Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην αίτησή του την ύπαρξη άλλης Κάρτας σε ισχύ. Εάν υπάρχει τέτοια Κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί από τον ίδιον ή οποιονδήποτε άλλον φορέα, δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη (ειδική ένδειξη στην εφαρμογή προειδοποιεί γι’ αυτό), εκτός εάν:

 • ο κάτοχός της επιστρέψει την ισχύουσα Κάρτα, οπότε εκδίδεται άλλη με νέο λογικό αριθμό και, φυσικά, με νέα ημερομηνία λήξης ισχύος της, ή

 • η ισχύς της ήδη υπάρχουσας Κάρτας λήγει μέσα σε λίγες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης (η εφαρμογή προβλέπει στην περίπτωση αυτή ένα 20ήμερο επικάλυψης των δύο Καρτών).

 

6η: Επανέκδοση της Κάρτας γίνεται μόνον σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής κ.λ.π. της εκδοθείσας Κάρτας (πέραν της αυτονόητης επανέκδοσης σε περίπτωση εκτύπωσης λανθασμένων στοιχείων), αλλά με νέον λογικό αριθμό και, πιθανώς, με νέα ημερομηνία λήξης ισχύος της.

7η: Η Κάρτα και το ΠΠΑ είναι ατομικά έγγραφα και εκδίδονται στο όνομα του κατόχου, δηλαδή στην περίπτωση των μελών οικογένειας ασφαλισμένου εκδίδεται Κάρτα ή ΠΠΑ για το καθένα ξεχωριστά, ακόμη και αν ένα μέλος είναι ανήλικο.

8η: Στην Κάρτα ή το ΠΠΑ αναγράφεται είτε ο ΑΜ του ασφαλισμένου στον φορέα είτε ο ΑΜΚΑ του. Η επιλογή του ενός ή του άλλου αριθμού συνιστά αρμοδιότητα του φορέα και, αφού γίνει ευθύς εξαρχής, παραμένει σταθερή, δηλαδή είτε για όλους τους ασφαλισμένους αναγράφεται ο ΑΜ είτε για όλους ο ΑΜΚΑ.

 

Επισημάνσεις:

1. Υπενθυμίζεται, ότι η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνεται από τον φορέα με κριτήρια την ασφαλέστερη, συμφερότερη και απλούστερη γι’ αυτόν διοικητική διαδικασία και γενικότερα λειτουργία των Υπηρεσιών του.

2. Επίσης, επαναλαμβάνουμε την επισήμανση, ότι οι φορείς, οι οποίοι δεν προβλέπουν για τα μέλη οικογένειας διαφορετικό αριθμό μητρώου, πρέπει να προσθέσουν κάποιον ειδικό ξεχωριστό αριθμό στο τέλος του αναγραφόμενου ΑΜ του άμεσα ασφαλισμένου και, ο οποίος πρέπει να διαχωρίζεται από τον βασικό ΑΜ με παύλα και όχι με κενό ή τελεία.

9η: Η Κάρτα έχει συγκεκριμένη λήξη ισχύος, η οποία καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την νομοθεσία του διάρκει ισχύος του δικαιώματος του αιτούντα την Κάρτα ασφαλισμένου. Θα πρέπει δε, όπως έχει επισημανθεί σε άλλο σημείο, να είναι η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα.

 

10η: Το ΠΠΑ, αντίθετα, έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος, την οποία επίσης καθορίζει ο αρμόδιος φορέας και αναγράφεται ολόκληρη στο έντυπο αυτό (από... έως...).

 

Επισημαίνεται και πάλι, ότι:

      σε ορισμένες περιπτώσεις (έχουν περιγραφεί σε άλλο σημείο ανωτέρω), η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΠΠΑ μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσής του (έκδοση εκ των υστέρων) και

      γενικότερα, μπορεί να εκδοθεί ΠΠΑ με συνολικό διάστημα ισχύος προγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσής του (αναδρομική ισχύς του ΠΠΑ).

 

11η: Όταν εκδίδεται ένα ΠΠΑ, σε περίπτωση ανέφικτης έκδοσης Κάρτας λόγω αναχώρησης του ενδιαφερόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ακολουθεί η έκδοση της Κάρτας, τα “Στοιχεία της κάρτας”, τα οποία συμπληρώνονται στο ΠΠΑ (“Λογικός αριθμός” και “Ημερομηνία λήξης”, σημεία 8 και 9 του εντύπου αυτού), αναφέρονται στην εν λόγω υπό έκδοση Κάρτα.

 

Επίσης, οσάκις πρόκειται, για οιονδήποτε λόγο, να εκδοθεί ΠΠΑ με περίοδο ισχύος, η οποία περιλαμβάνεται πλήρως στο διάστημα ισχύος μιάς Κάρτας, η οποία έχει εκδοθεί για τον ίδιο ασφαλισμένο, τα ως άνω “Στοιχεία της κάρτας”, τα οποία συμπληρώνονται στο ΠΠΑ, είναι αυτά της συγκεκριμένης Κάρτας. ¶λλως, ο χώρος αναγραφής των εν λόγω στοιχείων (στα σημεία 8 και 9 του ΠΠΑ) παραμένει κενός.

 

12η: Ο κωδικός (αριθμός) και η συντομογραφία (ακρωνύμιο) του φορέα ασφάλισης ασθένειας, τα οποία αναγράφονται στην Κάρτα και το ΠΠΑ, αναφέρεται στον φορέα (ή το Υποκ/μά του), στην ασφάλιση του οποίου υπάγεται ο κάτοχος της Κάρτας (αρμόδιος φορέας) και ο οποίος χρεώνεται από τον φορέα του τόπου διαμονής άλλου κράτους μέλους για την απόδοση των δαπανών σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας (χορήγησης στον κάτοχό της παροχών περίθαλψης).

 

Δηλαδή, για παράδειγμα:

      εάν ο αιτών Κάρτα υπάγεται στο Υποκ/μα ΤΕΒΕ Καλαμάτας ή σε άλλον φορέα (ΤΑΕ) αλλά η αίτησή του προωθείται και εκδίδεται η Κάρτα στην κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΒΕ στην Αθήνα, στην Κάρτα αναγράφεται ο κωδικός και το ακρωνύμιο του Υποκ/ματος Καλαμάτας ή του φορέα ΤΑΕ και

      το Υποκ/μα ΤΕΒΕ Καλαμάτας ή το ΤΑΕ είναι στην προκειμένη περίπτωση ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος, σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας και χρέωσης δαπανών (με Ε 125) από τον φορέα του τόπου διαμονής του κατόχου Κάρτας, οφείλει να διασταυρώσει τα στοιχεία του Ε 125, (τα οποία έχουν ληφθεί από την Κάρτα του κατόχου αυτού), με τα δικά του στοιχεία από το ειδικό Αρχείο του (βάσει της αίτησης του κατόχου της Κάρτας ή/και του αποδεικτικού (μη γνήσιου) ΠΠΑ της κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΒΕ) και να αποδώσει εν συνεχεία τις εν λόγω δαπάνες.

 

13η: Αντίθετα, ο κωδικός (αριθμός) του “εκδότη φορέα”, ο οποίος αποτελεί συνθετικό στοιχείο του Λογικού αριθμού της Κάρτας, αναφέρεται πάντοτε στον φορέα, ο οποίος εκδίδει – εκτυπώνει την Κάρτα, εξυπηρετώντας τα Υποκ/ματά του ή άλλον (-ους) φορέα (-είς) και ο οποίος, επομένως, δεν είναι ο αρμόδιος φορέας.

 

Δηλαδή, στο ανωτέρω παράδειγμα:

      εάν ο αιτών Κάρτα υπάγεται στο Υποκ/μα ΤΕΒΕ Καλαμάτας ή σε άλλον φορέα (ΤΑΕ) αλλά η αίτησή του προωθείται και εκδίδεται η Κάρτα στην κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΒΕ στην Αθήνα, ως κωδικός του “εκδότη φορέα” στον Λογικό αριθμό της Κάρτας αυτής αναγράφεται ο κωδικός της κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΒΕ στην Αθήνα,

οπότε ο “Κωδικός φορέα”, στο σημείο 7 της Κάρτας, και ο κωδικός του εκδότη φορέα στον “Λογικό αριθμό κάρτας”, σημείο 8 της Κάρτας, διαφέρουν,

      ενώ, εάν ο αιτών Κάρτα υπάγεται στην κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΒΕ, συμπίπτουν ο αρμόδιος φορέας με τον “εκδότη φορέα”,

οπότε ο “Κωδικός φορέα”, στο σημείο 7 της Κάρτας, και ο κωδικός του εκδότη φορέα στον “Λογικό αριθμό κάρτας”, σημείο 8 της Κάρτας, είναι ίδιοι,

      σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο κωδικός του “εκδότη φορέα” υποδηλώνει το PC – το σημείο – την Υπηρεσία, στην οποία βρίσκονται καταχωρημένα τα στοιχεία του κατόχου της Κάρτας, όπου, δηλαδή, τηρείται το ηλεκτρονικό Αρχείο των κατόχων Κάρτας, (ενώ, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, ο αρμόδιος φορέας, όταν διαφέρει από τον “εκδότη φορέα”, τηρεί το προαναφερθέν ειδικό Αρχείο).

 

14η: Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων της Κάρτας και του ΠΠΑ καθορίζονται, όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί, από την Απόφαση αριθμ. 190, της 18ης Ιουνίου 2003, της Διοικητικής Επιτροπής.

 

15η: Πρόσβαση στην παρούσα εφαρμογή έχουν μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

 

3. Η περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής

 

      Ο ενδιαφερόμενος:

- συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση έκδοσης Κάρτας στον (αρμόδιο υπάλληλο του) φορέα

- ή, σε συνεννόηση με τον φορέα του τόπου διαμονής του, αποστέλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο το κοινοτικό έντυπο Ε 107, με το οποίο ζητείται η έκδοση του ΠΠΑ.

 

      Ο αρμόδιος υπάλληλος:

- ελέγχει την ορθή συμπλήρωση της αίτησης (ή του Ε 107), άλλως, σε επαφή με τον αιτούντα, προβαίνει στην συμπλήρωσή της,

- διαπιστώνει το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου για παροχές περίθαλψης,

- εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης αρχικά του ΠΠΑ και εν συνεχεία της Κάρτας, σε περίπτωση αναχώρησης του αιτούντα σε σύντομο χρονικό διάστημα,

- διακριβώνει, κατά πόσον χρειάζεται ή όχι η έκδοση Κάρτας (κατά πόσον αρκεί η έκδοση του ΠΠΑ),

- συμπληρώνει στην αίτηση την ημερομηνία, μέχρι την οποία δικαιούται παροχών περίθαλψης ο ενδιαφερόμενος και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο αφορά στην Υπηρεσία του και για το οποίο είναι αρμόδιος (κωδικός και ακρωνύμιο φορέα ή Υποκ/ματος κ.λ.π.),

- εκδίδει (με την βοήθεια του ΕΛΟΤ 743) χειρόγραφο ΠΠΑ, όταν απαιτείται (και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα), με βάση, κατ’ αρχήν, την ήδη αναγραφόμενη στο διαβατήριο του ενδιαφερόμενου (στο τέλος της οικείας σελίδας) μετατροπή στα λατινικά του ονοματεπωνύμου του (κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743), άλλως, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα του προτύπου αυτού για την μετατροπή κάθε ελληνικού χαρακτήρα σε λατινικό:

 

      ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ελληνικός

χαρακτήρας

και συνδυαμός χαρακτήρων

Μετατροπή

στο λατινικό αλφάβητο

Παρατηρήσεις

 

 

 

Α, α

a

 

(ΑΙ, αι) (6)

ai

 

(ΑΙ, άι)

áï

 

(ΑΙ, αϊ)

 

ΑΥ, αυ (7)

av

af

(1)

(2)

Β, β

v

 

Γ, γ

g

 

ΓΓ, γγ

ng

 

(ΓΚ, γκ)

gk

 

ΓΞ, γξ

nx

 

ΓΧ, γχ

nch

 

Δ, δ

d

 

Ε, ε

e

 

(ΕΙ, ει)

ei

 

(ΕΙ, έι)

éï

 

(ΕΙ, εϊ)

 

ΕΥ, ευ (7)

ev

ef

(1)

(2)

Ζ, ζ

z

 

Η, η

i

 

ΗΥ, ηυ (7)

iv

if

(1)

(2)

Θ, θ

th

 

Ι, ι

i

 

Κ, κ

k

 

Λ, λ

l

 

Μ, μ

m

 

ΜΠ, μπ

b

mp

(3)  (5)

(4)

Ν, ν

n

 

(ΝΤ, ντ)

nt

 

Ξ, ξ

x

 

Ο, ο

o

 

(ΟΙ, οι)

oi

 

(ΟΙ, όι)

óï

 

(ΟΙ, οϊ)

 

ΟΥ, ου (7)

ou

 

Π, π

p

 

Ρ, ρ

r

 

Σ, σ, ς

s

 

Τ, τα

t

 

Υ, υ

y

 

(ΥΙ, υι)

yi

 

Φ, φ

f

 

Χ, χ

ch

 

Ψ, ψ

ps

 

Ω, ω

o

 

Πίνακας επεξηγήσεων

(1) Πριν από τα σύμφωνα β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ και όλα τα φωνήεντα.

(2) Πριν από τα σύμφωνα θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ και στο τέλος της λέξης.

(3) Στην αρχή της λέξης.

(4) Στο μέσο της λέξης.

(5) Στο τέλος της λέξης.

(6) Οι συνδυασμοί σε παρένθεση περιλαμβάνονται στον Πίνακα για σαφήνεια και μόνον, διότι μετατρέπονται σύμφωνα με τον κανόνα μετατροπής κάθε ανεξάρτητου χαρακτήρα, από τον οποίο απαρτίζονται.

 (7) Μετατρέπονται σύμφωνα με τον κανόνα μετατροπής κάθε ανεξάρτητου χαρακτήρα, όταν το φωνήεν πριν από το υ ή όταν το υ έχει διαλυτικά.

 

- προωθεί την αίτηση (και το χειρόγραφο ΠΠΑ, αν έχει εκδοθεί) στον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, στην οποία έχει εγκατασταθεί η παρούσα εφαρμογή (εκτός και αν αυτός ο ίδιος έχει και αυτήν την αρμοδιότητα),

- ή, σε περίπτωση φορέα ή Υποκ/ματος, το οποίο εξυπηρετείται από την κεντρική Υπηρεσία του (άλλου) φορέα, στην οποία και μόνον έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, προωθεί με φαξ, κατά το δυνατόν αυθημερόν, την αίτηση (και το χειρόγραφο ΠΠΑ, αν έχει εκδοθεί) στην κεντρική αυτή Υπηρεσία και

- εάν ανήκει σε τέτοιο Υποκ/μα ή φορέα, τοποθετεί την αίτηση (και το χειρόγραφο ΠΠΑ, αν έχει εκδοθεί) στο ειδικό Αρχείο.

 

      Ο υπάλληλος – χρήστης της εφαρμογής:

- με βάση είτε τον ΑΜ ή τον ΑΜΚΑ είτε το Επώνυμο και το Όνομα του αιτούντα, ελέγχει, εάν αυτός έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της εφαρμογής,

- εάν έχει ήδη καταχωρηθεί, ελέγχει τα στοιχεία και, αν χρειασθεί, διορθώνει ή συμπληρώνει τα στοιχεία του στο Μητρώο,

- εάν διαπιστώσει, ότι ο αιτών δεν έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο, προβαίνει στην καταχώρηση των στοιχείων του,

- εδώ δε πρέπει να διευκρινισθεί, ότι ένα πρόσωπο προσδιορίζεται και μοναδικοποιείται στο Μητρώο της εφαρμογής με βάση το κλειδί του, το οποίο αποτελείται από 3 στοιχεία: τον ΑΜ, τον κωδικό “ασφαλισμένου” ή “συνταξιούχου” και τον κωδικό “κατηγορίας σύνταξης”,

- [όχι μόνον με τον ΑΜ, διότι σε μερικούς φορείς ο ΑΜ ενός ασφαλισμένου αλλάζει, όταν αυτός γίνεται συνταξιούχος],

- τούτο δε σημαίνει, ότι, εάν ένα πρόσωπο έχει καταχωρηθεί ως ασφαλισμένος και στην συνέχεια γίνει συνταξιούχος (και ως τέτοιος ζητήσει την έκδοση Κάρτας), πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στο Μητρώο, εφόσον τα στοιχεία κατόχου Κάρτας, τα οποία τηρούνται για κάθε πρόσωπο, είναι συνδεδεμένα και αναφέρονται μόνον σε εκείνο το πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προσδιορισθεί από τα ως άνω 3 στοιχεία,

- έχοντας στην οθόνη την μερίδα του ενδιαφερόμενου, μπορεί να επιλέξει την έκδοση, (δηλαδή την καταγραφή των στοιχείων εκείνων, βάσει των οποίων θα τροφοδοτηθούν οι εκτυπωτές για την εκτύπωση της Κάρτας –θερμικός– ή του ΠΠΑ –κοινός),

- μόνον Κάρτας,

- μόνον ΠΠΑ ή

- Κάρτας και ΠΠΑ

- και εκτυπώνει την Κάρτα ή/και το ΠΠΑ,

- σημειωτέον, η εκτύπωση του ΠΠΑ γίνεται από απλόν εκτυπωτή σελίδων Α4, το δε ΠΠΑ αυτό, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω δεν έχει κουτάκια.

 

Η εφαρμογή παρέχει επίσης στον χρήστη τις ακόλουθες επιλογές:

 

Μέσα από την μερίδα ενός προσώπου στο Μητρώο, υπάρχει η δυνατότητα (επιλογή):

της εμφάνισης των εκδοθεισών (είτε έχουν εκτυπωθεί είτε όχι) Καρτών και των αντιστοίχων ΠΠΑ για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να προβεί:

 • είτε στην ακύρωση της τελευταίας εκδοθείσας Κάρτας (εξαιτίας π.χ. απώλειας ή καταστροφής της), δηλαδή στην καταχώρηση στο PC της σχετικής ένδειξης,

 • είτε στην εκτύπωση ή επανεκτύπωση συγκεκριμένου ΠΠΑ (π.χ. στην περίπτωση, κατά την οποία τυπώθηκε ένα ΠΠΑ αλλά μουτζουρωμένο)

 • είτε στην έκδοση ενός ΠΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη Κάρτα (π.χ. στην περίπτωση, κατά την οποία έχει εκδοθεί μία Κάρτα αλλά δεν την πήρε μαζί του ο κάτοχός της κατά την μετακίνησή του σε άλλο κράτος μέλος, δηλαδή συνήθως στην περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής του ΠΠΑ),

 • της δημιουργίας – διαμόρφωσης των απαραίτητων στοιχείων προς τροφοδότηση του εκτυπωτή Καρτών:

 • είτε για τις εκκρεμείς (μη εκτυπωθείσες) Κάρτες, δηλαδή σε περίπτωση εκτύπωσης πολλών Καρτών μαζί,

 • είτε για Κάρτες, οι οποίες έχουν εκτυπωθεί με βάση συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ. σε περίπτωση επαναδιαμόρφωσης προς επανεκτύπωση Κάρτας),

 • της επανεκτύπωσης ενός συνόλου ΠΠΑ, με βάση κάποιο κριτήριο,

 • της αναζήτησης και εκτύπωσης στοιχείων από τους βασικούς πίνακες της εφαρμογής (π.χ. νομών, χωρών κ.λ.π.) και

 • της έκδοσης στατιστικών στοιχείων από τις εκδοθείσες Κάρτες και τα ΠΠΑ. Ωστόσο, για να εκδοθούν στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Μητρώο της εφαρμογής όλα τα στοιχεία και όχι μόνον τα “υποχρεωτικά”.

 

Επισημάνσεις:

1. Το έντυπο του (μηχανογραφικά συμπληρούμενου) ΠΠΑ δεν είναι προτυπωμένο αλλά τόσο η μορφή του όσο και τα στοιχεία του κατόχου τυπώνονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα της εκτύπωσης.

Επαναλαμβάνουμε εδώ, ότι το ΠΠΑ αυτό δεν έχει κουτάκια, δηλαδή η εκτύπωση του κάθε χαρακτήρα των στοιχείων του δεν θα γίνεται μέσα σε κουτάκι.

2. Στις περιπτώσεις έκδοσης χειρόγραφου ΠΠΑ, το ΚΗΥΚΥ έχει σχεδιάσει το σχετικό ΠΠΑ με τα μεγαλύτερα κουτάκια, τα οποία επέτρεπε (βάσει της Απόφασης αριθμ. 190) η συγκεκριμένη μορφή του εντύπου, για να διευκολύνονται στην συμπλήρωσή του οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

3. Το χειρόγραφο ΠΠΑ μπορεί να καταχωρηθεί στην παρούσα εφαρμογή για λόγους ηλεκτρονικής τήρησης των στοιχείων του (στο Αρχείο Κατόχων Κάρτας) και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Για την καταχώρησή του, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης ΠΠΑ (πληκτρολογώντας την περίοδο ισχύος του χειρόγραφου ΠΠΑ), με την μόνη διαφορά (προς το χειρόγραφο), ότι ως ημερομηνία έκδοσής του θα είναι αυτή της ημέρας καταχώρησής του στην εφαρμογή.

Το μηχανογραφημένο πλέον αυτό ΠΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, και ως αποδεικτικό έγγραφο έκδοσης, εκτύπωσης αλλά και παραλαβής της Κάρτας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί σχετικό σχόλιο στην οικεία θέση – πεδίο της οθόνης.

 

4. Τα υποχρεωτικά στοιχεία και ο τρόπος συμπλήρωσής του

Κατ’ αρχάς, πρέπει να τονισθεί και πάλι ιδιαίτερα, ότι, προκειμένου να πραγματοποιείται σωστός έλεγχος, ώστε να μην καταχωρείται στο Μητρώο της εφαρμογής το ίδιο πρόσωπο δύο φορές αλλά και για να είναι δυνατή η έκδοση εγκύρων στατιστικών στοιχείων, πρέπει να καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και όχι μόνον τα “υποχρεωτικά”, όπως τα ζητούν τα σχέδια αίτησης τόσο του ΚΗΥΚΥ όσο και της Υπηρεσίας μας ή άλλης μορφής αίτησης, την οποία μπορεί να εξελίξει βάσει αυτών των σχεδίων κάποιος φορέας.

 

Υποχρεωτικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) στον φορέα:

- Για έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας), για τους οποίους ο φορέας διατηρεί τον ΑΜ του άμεσα “ασφαλισμένου” ή “συνταξιούχου”, ο ΑΜ του μέλους οικογένειας δημιουργείται με την προσθήκη ενός επιθέματος, π.χ. 01, για το πρώτο μέλος, 02, για το δεύτερο κ.λ.π.

- Επισημαίνεται και πάλι, ότι, εάν ο φορέας αποφασίσει να διαχωρίσει το επίθεμα αυτό από τον ΑΜ του άμεσα ασφαλισμένου, ο διαχωρισμός πρέπει να γίνει με παύλα και όχι με τελεία ή κενό.

- Έτσι, ο ΑΜ, ο οποίος θα καταχωρείται στην εφαρμογή, είναι ο ΑΜ του άμεσα + επίθεμα, π.χ. για το 3ο μέλος του άμεσα ασφαλισμένου με ΑΜ 1234567, ο ΑΜ του μέλους είναι: 123456703 ή 1234567-03.

 

Ένδειξη “ασφαλισμένου” ή “συνταξιούχου” (Α ή Σ):

- Για έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας), η ένδειξη αυτή δηλώνει, εάν πρόκειται για μέλος άμεσα “ασφαλισμένου” ή “συνταξιούχου”.

 

      Κωδικός Κατηγορίας Σύνταξης:

- Για “ασφαλισμένους” και τα μέλη της οικογένειάς τους μπαίνει η ένδειξη: “–” (παύλα).

 

      ΑΜΚΑ:

- Σε περίπτωση, κατά την οποία ο φορέας προτιμήσει τον ΑΜΚΑ από τον ΑΜ.

- Ωστόσο, επισηναίνεται και πάλι, ότι η χρήση του ΑΜΚΑ ή του ΑΜ αποφασίζεται από τον φορέα ευθύς εξαρχής και για το σύνολο των ασφαλισμένων του. Έτσι, ο φορέας δεν μπορεί στο μέλλον να αλλάξει την απόφασή του αυτή. ¶λλως, χάνει την αναγκαιότητα χρήσης της η παρούσα εφαρμογή.

 

      Επώνυμο σημερινό:

- Είναι το επώνυμο, το οποίο αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

- Σε περίπτωση δύο επωνύμων, αυτά θα χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα.

- Για τους έλληνες υπηκόους, τα αλφαβητικά τους στοιχεία (Επώνυμο και Όνομα) καταχωρούνται στα ελληνικά, εφόσον η παρούσα εφαρμογή μετατρέπει αυτόματα τα ελληνικά στοιχεία σε λατινικά με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

- Για τους υπηκόους άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΖΕΣ και Ελβετίας τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στα λατινικά από το διαβατήριο (εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 843).

 

      Όνομα:

- Καταχωρείται στο Μητρώο, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

- Σε περίπτωση δύο επωνύμων, αυτά θα χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα.

- Το όνομα πρέπει να καταχωρείται στην εφαρμογή πλήρες και όχι συντετμημένο, π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος ή Κων.

- Εάν το μέλος της οικογένειας είναι αβάπτιστο και δεν έχει δοθεί σ’ αυτό ακόμη όνομα, τότε το μέλος καταχωρείται:

- σε περίπτωση αγοριού ως “ΑΡΡΕΝ” (ΕΛΟΤ 743: “ARREN”) και

- σε περίπτωση κοριτσιού ως “ΘΗΛΥ” (ΕΛΟΤ 743: “THILY”).

 

      Ημερομηνία Γέννησης:

- Καταχωρείται υπό την μορφή: ημέρα/μήνας/έτος.

- Η ημέρα και ο μήνας αναγράφονται πάντοτε με 2, ενώ το έτος με 4 χαρακτήρες – αριθμούς. Εάν ο αριθμός της ημέρας ή του μήνα είναι μονοψήφιος, η ημερομηνία είναι 04/09/1985 και όχι 4/9/1985 ή 4/9/85.

- Ομοίως, εάν, αποδεδειγμένα, δεν είναι γνωστή η ημέρα ή ο μήνας, ο διψήφιος αριθμός τους καλύπτεται με το “0”, δηλαδή 00/09/1985 ή, έστω, 00/09/1985 και όχι μόνον (ο μήνας και) το έτος, 09/1985 ή 1985.

 

      Ημερομηνία λήξης δικαιώματος περίθαλψης:

- Καταχωρείται υπό την ως άνω μορφή: ημέρα/μήνας/έτος.

- Πέραν των προαναφερθεισών σχετικών επισημάνσεων, η ημερομηνία αυτή συνιστά μία σημαντική ένδειξη στην παρούσα εφαρμογή, εφόσον σε περίπτωση λήξης του δικαιώματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. για μέλος οικογένειας, η καταχώρηση της ημερομηνίας λήξης του (δηλαδή η εφαρμογή) δεν επιτρέπει την έκδοση Κάρτας με μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

 

      Διεύθυνση, Τηλέφωνο κ.λ.π.:

- Η καταχώρηση των στοιχείων αυτών είναι πολύτιμη, διότι πρόκειται ακριβώς για στοιχεία, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στην Κάρτα ούτε στο ΠΠΑ και τα οποία συμβάλλουν στην επικοινωνία με τον κάτοχο Κάρτας, π.χ. για την αποστολή της Κάρτας ταχυδρομικά, όταν δεν την παραλαμβάνει ο ίδιος από τον φορέα.

- Στην περίπτωση μέλους οικογένειας και επειδή η αίτηση, όπως προαναφέρθηκε συμπληρώνεται από το ίδιο το μέλος ή για λογαριασμό του και υποβάλλεται από το ίδιο ή τον άμεσα ασφαλισμένο (ιδίωςεάν πρόκειται για ανήλικο μέλος), ο οποίος το ασφαλίζει, η “κύρια” διεύθυνση (και τα λοιπά στοιχεία της αίτησης) είναι αυτά του μέλους. Η αίτηση (τόσο του ΚΗΥΚΥ όσο και της Υπηρεσίας μας προβλέπει, όμως, και την διεύθυνση (και λοιπά στοιχεία) του άμεσα ασφαλισμένου, τα οποία, ανεξαρτήτως εάν είναι ίδια με του μέλους οικογένειας, πρέπει επίσης υποχρεωτικά και πάντοτε  να συμπληρώνονται.

- Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή στον χρήστη της παρούσας εφαρμογής, ότι δεν υπάρχει σ’ αυτήν (στο Μητρώο Κατόχων Κάρτας ή ΠΠΑ) ειδικό πεδίο ή πεδία για την καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων. Έτσι, η μόνη λύση για τον χρήστη είναι να χρησιμοποιήσει για την καταχώρησή τους το πεδίο, το οποίο προβλέπει η εφαρμογή για τα “Σχόλια”.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm