26 | 01 | 2020

ΙΚΑ Εγκύκλιος αρ. 73

Αθήνα, 7/6/2004

 

ΘΕΜΑ :  Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης βάσει του  άρθρου  25 του ν. 3242/2004.

 

ΣΧΕΤ.  :    Οι εγκ. 66/2003 & 84/2003

 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/24-5-2004 τ. Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Σκοπός των διατάξεων

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 10 του ν. 3169/2003(ΦΕΚ 189 Α΄), στους αλλοδαπούς, των οποίων οι άδειες διαμονής είχαν παραταθεί με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 και οι άδειες εργασίας τους έληγαν μέχρι 30/6/2003, δόθηκε η δυνατότητα να ανανεώσουν την άδεια  εργασίας τους αν είχαν τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας ή , αν δεν πληρούσαν την ανωτέρω προϋπόθεση, να εξαγοράσουν και να αναγνωρίσουν τόσες ημέρες ασφάλισης όσες χρειάζονταν για την συμπλήρωση των απαιτούμενων για την ανανέωση150 ημερών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η παράταση έως 30/6/2004 της ισχύος των αδειών διαμονής των αλλοδαπών κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί, των οποίων οι άδειες διαμονής είχαν παραταθεί με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 και οι άδειες εργασίας τους έληγαν μετά την 30/6/2003, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στην ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 3169/2003, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους και, κατ’ ακολουθία, την άδεια διαμονής τους και να περιέλθουν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους, σε παράνομη κατάσταση.

 

Καλυπτόμενα πρόσωπα

Σύμφωνα με την παρ. α΄ της νέας διάταξης, στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται κάτοχοι :

α) αδειών διαμονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 30/6/2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003, καθώς και β) αδειών διαμονής που έληξαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ή θα λήξουν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (24/5/2004), οι οποίες παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30/6/2004, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας (Δ/νση Απασχόλησης – Τμήμα ΙΙΙ), στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν αλλοδαποί οι οποίοι είναι κάτοχοι :

 

α)

Προσωρινών αδειών παραμονής (εξάμηνη) που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 2910/2001

β)

Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες) που έληγαν μέχρι την 31/12/2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά την λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 4 του ν. 2910/2001).

γ)

Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2910/2001 και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι την 30/6/2002 (άρθρο 65, παρ. 4 του ν. 2910/2001).

δ)

Αδειών παραμονής που έληγαν μέχρι την 31/12/2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά την λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 5 του ν.2910/2001).

ε)

Αδειών παραμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 25, παρ. 1α του ν. 3013/2002 .

 

 

 

 

Όλες οι ανωτέρω άδειες παραμονής, παρατάθηκαν  μέχρι 31/12/2002 (άρθρο 25, παρ. 8 του ν. 3013/2002) και στη συνέχεια μέχρι 30/6/2003 (άρθρο 23 του ν. 3103/2003).

Συνεπώς κάτοχοι α) κάποιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειών παραμονής καθώς και β) πάσης φύσεως αδειών παραμονής (για την έκδοση των οποίων προαπαιτείται άδεια εργασίας) που έχουν λήξει μέχρι την  έναρξη ισχύος του ν. 3242/2004, δηλαδή μέχρι 24/5/2004, μπορούν μέχρι 30/6/2004 να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας και, σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισής τους δεν επαρκεί, μπορούν να απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. για την συμπλήρωση αυτού και μέχρι 150 ημέρες.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίζουν στο Ι.Κ.Α. είναι :

 

α) ¶δειες διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την 30/6/2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003.

ή

β)   ¶δειες διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μετά την 30/6/2003.

ή

γ)  ¶δειες διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μέχρι την    δημοσίευση του παρόντος νόμου, δηλ. μέχρι 24/5/2004.

 

Απογραφή

Κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση στο Υποκ/μα, θα πρέπει να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν, εάν έχουν ήδη απογραφεί στο Ίδρυμα από άλλη αιτία και έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (ΑΜΑ), ο οποίος θα χρησιμεύσει για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

Στην περίπτωση αυτή, θα ζητείται να προσκομισθεί απαραίτητα το ΔΑΤΕ, ή η βεβαίωση απογραφής, ΑΑΛΑ κ.λ.π.

Εάν, όμως, πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο, θα γίνεται απογραφή από τις Υπηρεσίες Μητρώου, των αρμοδίων για την αναγνώριση Υποκ/των, χωρίς να δηλώνεται εργοδότης.

Στην ένδειξη της Αίτησης Απογραφής ¶μεσα Ασφαλισμένου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» θα αναγράφεται «Αναγνώριση άρθρου 25 του ν.3242/04».

Στην ένδειξη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.» θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Απογραφής.

 

Αναγνωριζόμενος χρόνος

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ρυθμίζονται από τον ν. 2910/2001, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη 150 ημερών για το διάστημα από 1/7/2003 – 30/6/2004, όσοι δε δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, μπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για μικτή ασφάλιση μέχρι την συμπλήρωση των 150 ημερών.

Όμως, όπως αναφέρεται στην με αριθ. Α.Π.οικ/9047/2-6-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), για το προηγούμενο της 1/7/2003 χρονικό διάστημα, το θέμα των ημερών ασφάλισης των αλλοδαπών θα αντιμετωπισθεί πάλι με βάση τις  150 ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3169/2003.

Επομένως, εκτός από τις 150 ημέρες ασφάλισης που ο αλλοδαπός θα πρέπει να έχει κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2003 – 30/6/2004, είναι ενδεχόμενο, σε μερικές περιπτώσεις προκειμένου να αποκτήσει άδεια εργασίας, να χρειασθεί χρόνο ασφάλισης και για προγενέστερα της 1/7/2003 διαστήματα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οσάκις οι ημέρες ασφάλισης είναι ελλιπείς και, εφ΄ όσον είναι δυνατή η υπαγωγή στις σχετικές διατάξεις, μπορούν να αναγνωρισθούν τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 150. 

Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα κατανεμηθεί στη χρονική περίοδο από 1/7/2003 - 30/6/2004 ή και προγενέστερα,  ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 84/2003.

 

Εισφορές

Σύμφωνα με την διάταξη, η αναγνώριση γίνεται στη μικτή ασφάλιση. Σύμφωνα δε με το Α.Π. Φ9/1271/30-5-2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών), το οποίο επίσης αφορούσε αναγνώριση σε αλλοδαπούς στην μικτή ασφάλιση με το άρθρο 66 του ν. 2910/2001, η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος, δηλαδή με ποσοστό 26,45%.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Τ.Η.  της κλάσης, στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

 

Αρμόδιο Υποκατάστημα

Αρμόδιο για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, στην περιφέρεια του οποίου έχει ο αλλοδαπός  την κατοικία του.

Επειδή μέλημα της Πολιτείας είναι η παροχή της δυνατότητας νομιμοποίησης των ευρισκόμενων στη χώρα μας αλλοδαπών, θα πρέπει, στα πλαίσια αυτά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών μας, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον σκοπό αυτό, με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων.

Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονική καθυστέρηση στην χορήγηση των αδειών με υπαιτιότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποφασίσθηκε, για συγκεκριμένες Νομαρχίες, ο καθορισμός ως αρμοδίου, ενός Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  του πλησιέστερου σε κάθε Νομαρχία. Το Υποκατάστημα αυτό θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, θα εξετάζει τα αιτήματα των αλλοδαπών κατά προτεραιότητα και αυθημερόν θα εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης (σχέδιο αποφάσεως υπάρχει στην εγκ. 84/2003, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ανάλογες τροποποιήσεις).

Η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων των αλλοδαπών και η αυθημερόν έκδοση των σχετικών αναγνωριστικών αποφάσεων ισχύει και για τα λοιπά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία, λόγω τοπικής αρμοδιότητας,  επιλαμβάνονται της εξέτασης των σχετικών αιτημάτων των αλλοδαπών που κατοικούν στην περιφέρειά τους.

Τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα πλησιέστερα στις Νομαρχίες, που κατ’ εξαίρεση ορίζονται ως αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης για τους αλλοδαπούς που υπάγονται στις ανωτέρω Νομαρχίες, βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα καταστήματα υποδοχής αλλοδαπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για έκδοση αδειών εργασίας και καθορίζονται ως εξής:

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

(Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών)

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομαρχία Αθηνών-Λιοσίων 93 (Σταθμός Λαρίσης)

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Πλ. Αττικής –Τσουδερού 61

Νομαρχία Αθηνών-Κατεχάκη 61 Α

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Αλεξάνδρας-Πανόρμου & Καρύστου 7

Νομαρχία Αθηνών-Εθν.Αντιστάσεως 158 (¶γιος Δημήτριος)

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Δάφνης- Λεωφ.Βουλιαγμένης & Έλλης 1

Νομαρχία Αθηνών-Θησέως 283 (Καλλιθέα)

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Καλλιθέας – Σκρά 45

Νομαρχία Αθηνών-Φειδιππίδου 31 & Μιχαλακοπούλου (Αθήνα)

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Ζωγράφου – Λ. Παπάγου 127α

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής-Εθν.Αντιστάσεως & Θράκης (Γέρακας)

Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Αγ.Παρασκευής – Μεσογείων 454

Νομαρχία Δυτικής Αττικής- Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη (Ελευσίνα)

Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Ελευσίνας- Κελεού & Μιαούλη

Νομαρχία Αχαΐας –Κορίνθου 327 & Γούναρη (Πάτρα)

Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Πάτρας – Γούναρη & Κορίνθου 331

Νομαρχία Ηρακλείου – Σουρμελή 2 & Τριφίτσου (Ηράκλειο Κρήτης)

Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Ηρακλείου – Αγ. Μηνά 11

Νομαρχία Θεσσαλονίκης- Πίπσου 7

Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Θεσσαλονίκης- Αριστοτέλους 15-17

Νομαρχία Πειραιά – Γρ. Λαμπράκη 12

Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Πειραιά-Αγ. Κων/νου 1

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm