29 | 03 | 2020

Αθήνα 26/3/2004

ΙΚΑ Εγκύκλιος αρ. 35

 

Θέμα: Συνταξιοδότηση ιπτάμενων χειριστών και συνοδών-φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας με τις διατάξεις του Ν.3185/03.

 

ΣΧΕΤ.: Οι 129/65 και 89/88 εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 6 - 9 του άρθρου 27 του Ν.3185/03 (ΦΕΚ 229/26.9.03) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α. ΠPOΪΣXYON ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Όπως είναι γνωστό, με την μεν πρώτη σχετική εγκύκλιο σας γνωστοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος των ιπτάμενων χειριστών, με τη δεύτερη δε οι προϋποθέσεις για υποχρεωτική αποχώρηση και χορήγηση σύνταξης γήρατος των ιπτάμενων συνοδών και φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας.

Συγκεκριμένα:

ί. Οι άνδρες ιπτάμενοι χειριστές που απασχολούνται στην Ο.Α. και Αεροπλοΐα, καθώς και στις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες δικαιούνται σύνταξης, εφόσον κατά το χρόνο αποχώρησης έχουν συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει 4.500 Η.Ε. και 3000 ώρες πτήσης, από τις οποίες 500 ώρες μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την αποχώρηση.
ίί. Εξάλλου, οι ιπτάμενοι φροντιστές-συνοδοί που απασχολούνται στην Ο.Α. και Αεροπλοΐα, αποχωρούν υποχρεωτικά και δικαιούνται πλήρη σύνταξη:

α. Ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο, εφόσον πραγματοποίησαν με την ειδικότητα αυτή 7.500 ημέρες ασφάλισης στην Ο.Α. και Αεροπλοΐα και 2000 ώρες πτήσης, από τις οποίες 500, τουλάχιστον, μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, ή
β. Με τη συμπλήρωση του 52ου έτους οι άνδρες και του 50ου οι γυναίκες, εφόσον πραγματοποίησαν με την ειδικότητα αυτή 5000 ημέρες ασφάλισης στην Ο.Α. και 2000 ώρες πτήσης, από τις οποίες 500, τουλάχιστον, μέσα στην τελευταία, πριν από την αποχώρησή τους, δεκαετία.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3185/03 (¶ρθρο 27)

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αφορμή την υποβολή σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, με το αρ. πρωτ. Φ/10621/5451/243 έγγραφο του μας διευκρίνισε ότι η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.3185/03 ρυθμίζει όχι μόνο τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής αποχώρησης των ιπτάμενων χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας αλλά και αυτές της συνταξιοδότησης τους. ΄Ετσι:

1. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 27 του Ν.3185/03 οι απασχολούμενοι ιπτάμενοι χειριστές της Ο.Α. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Β.Δ.7/65 – στις διατάξεις του οποίου εξακολουθούν να υπάγονται οι ιπτάμενοι χειριστές που απασχολούνται στις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης (26.9.03) είχαν σε ισχύ το πτυχίο τους, αποχωρούν υποχρεωτικά το 2003 με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης - και συνταξιοδοτούνται - εφόσον θα έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31.12.04 το 53ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 7.500 ημέρες ανεξαρτήτως ηλικίας.
2. Με τη διάταξη της παρ.7 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδ. γ΄ στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν.1759/88 . Έτσι ισχύει πλέον ότι εκτός από τις προαναφερθείσες (ίί, α, β) προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ιπτάμενων φροντιστών-συνοδών σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, οι ασφ/νοι που απασχολούνται στην Ο.Α. και την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα με αυτές τις ειδικότητες αποχωρούν υποχρεωτικά από την εταιρεία μέχρι τις 31.12.2003 – με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης - και συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον θα έχουν συμπληρώσει 5000 ημέρες εργασίας με αυτή την ειδικότητα μέχρι τις 26.9.04, δηλαδή ένα έτος μετά τη δημοσίευση της διάταξης.

Από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι είναι δυνατόν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης να συμπληρωθούν μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Στην περίπτωση αυτή αρκεί οι προϋποθέσεις να έχουν συμπληρωθεί για μεν τους ιπτάμενους χειριστές μέχρι 31.12.04 για δε τους ιπτάμενους συνοδούς ­φροντιστές μέχρι 26.9.04.

Γ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Με τη διάταξη της παρ.8 ορίζεται ότι για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων των παρ.6 και 7 θα προστίθεται χρόνος ασφάλισης, ο οποίος θα λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και θα λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Συγκεκριμένα:

α. Στην περίπτωση που οι οριζόμενες από το νόμο αυτό προϋποθέσεις συμπληρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιoδότησnς δεν θα προστίθεται επιπλέον χρόνος ασφάλισης.
β. Αν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις (χρόνος ασφάλισης) θα προστίθεται χρόνος ασφάλισης από την ημερομηνία υποχρεωτικής αποχώρησης του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του οριζόμενου από τις παρ.6 και 7 χρόνου ασφάλισης, ανεξάρτητα αν από την αποχώρηση μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης ή από την αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία λήξης ισχύος των διατάξεων δεν αντιστοιχεί τόσος χρόνος (βλ. παράδειγμα 1).
γ. Ο μέγιστος αριθμός προστιθέμενου χρόνου θα είναι για μεν τους ιπτάμενους χειριστές 379 ημέρες για δε τους ιπτάμενους φροντιστές 301 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και με το συνυπολογισμό του προστιθέμενου χρόνου, θα πρέπει οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις να συμπληρώνονται εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων δηλαδή μέχρι τις 31.12.04 για τους ιπτάμενους χειριστές και μέχρι τις 26.9.04 για τους ιπτάμενους συνοδούς φροντιστές.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ιπτάμενος χειριστής, ο οποίος γεννήθηκε τον 11/1951 και αποχώρησε από την Ο.Α. στις 31.12.03, έχοντας πραγματοποιήσει 4.200 ημέρες εργασίας, υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση τον 2/04: Ο ανωτέρω συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και θα του χορηγηθεί σύνταξη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 53 ετών τον 11/04, δηλαδή μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει ο νομοθέτης (μέχρι τις 31.12.04), καθώς και το χρόνο ασφάλισης των 4.500 ημερών με συνυπολογισμό 300 ημερών προστιθέμενου χρόνου.
2. Ιπτάμενος χειριστής της ίδιας ηλικίας υποβάλει την ίδια ημερομηνία αίτηση για συνταξιοδότηση, έχοντας πραγματοποιήσει 4.100 ημέρες εργασίας: Δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης, δεδομένου ότι οι χρονικές προϋποθέσεις των 4.500 ημερών εργασίας δεν συμπληρώνονται μετά τις 31.12.04. (βλ. Γγ.)
3. Ιπτάμενος συνοδός-φροντιστής υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση τον 3/04, έχοντας πραγματοποιήσει 7.000 ημέρες ασφάλισης με την ειδικότητα αυτή: Συμπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και θα του χορηγηθεί η σύνταξη χωρίς συνυπολογισμό προστιθέμενου χρόνου.

Δ. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης θα λαμβάνεται αυτή της υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν συμπληρώνονται σ΄ αυτό το χρονικό σημείο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι σκοπός της θέσπισης των εν λόγω διατάξεων ήταν να μη μεσολαβεί χρονικό διάστημα χωρίς καταβολή σύνταξης μεταξύ του χρόνου υποχρεωτικής αποχώρησης και του χρόνου έναρξης της συνταξιοδότησης.

Ε. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Ο προστιθέμενος χρόνος, θα λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1759/88 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης των ιπτάμενων συνοδών-φροντιστών κατά 50% για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης θα χορηγείται και στον προστιθέμενο χρόνο.

ΣΤ. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 προβλέπεται ότι η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών φορέων που προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις θα καλύπτεται από τον συσταθέντα Ειδικό Λογαριασμό με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Αποκρατικοποίησης του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας» .
Το ύψος της επιβάρυνσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - ύστερα από οικονομική μελέτη της Υπηρεσίας Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας.
Για το λόγο αυτό, σας εφιστούμε την προσοχή να κοινοποιείτε τις αποφάσεις συνταξιοδότησης που θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3185/03 στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Δ/νση Παροχών -Τμήμα Κύριας Σύνταξης, προκειμένου να υπολογιστεί η επιβάρυνση.

Ζ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Με την παρ. 9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1759/88 θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στους Ιπτάμενους Συνοδούς - Φροντιστές που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος (26.9.03) στην Ολυμπιακή Αεροπορία και Αεροπλοΐα.
Καταργούνται όμως για όσους θα προσληφθούν μετά τη δημοσίευση της διάταξης, οι οποίοι πλέον θα υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στις διατάξεις του Β.Δ. 7/65.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm