Open menu
10 | 07 | 2020

Αθήνα 9/09/2003
IKA Σ40/374
 
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002.
 
Σχετ.: Η με αρ.
66/02 εγκύκλιος.
 
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τον
Ν. 3029/02 και σας δώσαμε οδηγίες, εκτός των άλλων και για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο θέμα διατάξεων, με την πρώτη των οποίων δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης στους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 65o έτος και έχουν πραγματοποιήσει 3.500 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31.12.07, και με τη δεύτερη επιμηκύνθηκε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται η πραγματοποίηση 1.000 ημερών εργασίας σε βαριά επαγγέλματα.

Μετά το με αρ. πρωτ.: Φ9/2008/18.12.02 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς το οποίο είχαμε απευθύνει σχετικό ερώτημα, δεδομένου ότι επιμέρους σημεία των εν λόγω διατάξεων απαιτούσαν διευκρινίσεις, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Α. Παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02

1. Καθοριστική προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος με αυτή τη διάταξη είναι οι ασφαλισμένοι να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται άλλη σύνταξη είτε από ίδιο δικαίωμα είτε από μεταβίβαση από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εκτός από τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει: διμερή σύμβαση, για τις οποίες θα σας δοθούν οδηγίες από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων).
Η εξέταση αυτής της βασικής προϋπόθεσης πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση αλλά και μεταγενέστερα.
Συνεπώς, η σύνταξη που χορηγείται με την ανωτέρω διάταξη θα διακόπτεται ακόμα και στην περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα χορηγηθεί στον ίδιο συνταξιούχο και άλλη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σύμφωνα με τα ανωτέρω).
Για τη γνωστοποίηση αυτής της προϋπόθεσης στους ασφαλισμένoυς που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη, θα πρέπει:

α. στη συνταξιοδοτική απόφαση να αναγράφεται ο όρος ότι η σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στον δικαιούχο εφόσον αυτός δεν αποκτήσει δικαίωμα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε στο μέλλον από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σύμφωνα με τα παραπάνω), και
β. στην υπεύθυνη δήλωση με την οποία αυτοί θα βεβαιώνουν ότι δεν παίρνουν άλλη σύνταξη, θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν και την υποχρέωση να ενημερώσουν το Ίδρυμα στην περίπτωση που αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ή λάβουν και άλλη κύρια σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σύμφωνα με τα ανωτέρω), διαφορετικά θα επιστρέφουν εντόκως στο ΙΚΑ τις αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις.

2. Μετά από προφορικά ερωτήματα Υποκ/των, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος πολιτικού πρόσφυγα, ο οποίος έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του Ν. 1539/85 λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των 3500 Η.Ε., δεδομένου ότι με την ένταξη των δικαιούχων (πολιτικών προσφύγων) στον αρμόδιο ασφ/κό φορέα ο χρόνος ασφάλισης μεταφέρεται σ' αυτόν και ταυτίζεται με χρόνο που έχει διανυθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση.
Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πλασματικές ημέρες ασφάλισης, που αναγνωρίζονται στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους με τις διατάξεις του Ν.629/77, οι οποίες εξομοιώνονται απόλυτα με πραγματικές ημέρες απασχόλησης, δεν προκύπτουν όμως από υποχρεωτική ασφάλιση.
3. Όσον αφορά το ποσό της σύνταξης διευκρινίζουμε ότι το βασικό ποσό σύνταξης θα προσαυξάνεται:

α) για τις ημέρες εργασίας από 3300 και άνω για τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές του ΚΒΑΕ.
β) με οικογενειακά βάρη για σύζυγο ή τέκνα, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται όμως ότι όταν το βασικό ποσό με τις τυχόν προσαυξήσεις: υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προβλέπεται από τη διάταξη θα πρέπει να καταβάλλονται τα 2/3 του βασικού κατωτάτου ορίου χωρίς προσαυξήσεις.
Έτσι σε ασφαλισμένο με σύζυγο που δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται και έχει πραγματοποιήσει 3500 ημέρες εργασίας στην 7η Α.Κ. το ποσό συντάξεως διαμορφώνεται ως εξής:

 

Βασικό ποσό:             221,09 €
Προσ. συζύγου:           
34,94 €

 

Σύνολο:                       256,03 €

Καταβλητέο:                 256,03 € (δεδομένου ότι δεν ξεπερνά το πλαφόν των 2/3 του βασικού κατωτάτου ορίου).

Αντίθετα σε ασφαλισμένο με σύζυγο που δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 3500 Η.Ε. στην 8η ασφ/κή κλάση το ποσό σύνταξης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Βασικό ποσό:                       230,98 €

Προσ. συζύγου:                      34,94 €

 

Σύνολο:                                 265,92 €

 

Καταβλητέο:                        261,44 € (2/3 του βασικού Κ.Ο. χωρίς προσαύξηση).

 

4. Η σύνταξη που απονέμεται με βάση την εν λόγω διάταξη μεταβιβάζεται στα μέλη της οικογένειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και την καθοριστική προϋπόθεση τα δικαιοδόχα μέλη να μην παίρνουν ή να μην δικαιούνται άλλη σύνταξη.
Η αιτιολογική βάση είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι ειδική - προβλέπει κατ' εξαίρεση χορήγηση σύνταξης με πολύ λιγότερες ημέρες ασφ/σης από τις ελάχιστες απαιτούμενες.

Επομένως, ο περιορισμός να μην λαμβάνουν οι συνταξιούχοι αυτής της διάταξης σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα καταλαμβάνει και τους δικαιοδόχους.
Ποσό σύνταξης μελών οικογένειας
Ο υπολογισμός των ποσοστών για τον επιζώντα και τα τυχόν άλλα προστατευόμενα μέλη θα γίνεται στο ποσό της σύνταξης που δικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή συνταξιούχος χωρίς να εφαρμόζονται οι σχετικές με τη χoρήγηση κατωτάτων ορίων λόγω θανάτου διατάξεις.
Η θεσμοθέτηση στην εν λόγω διάταξη κατώτατου ποσού (δεν μπορεί να υπολείπεται του 1/2 των κατωτάτων ορίων γήρατος) και ανώτατου ποσού σύνταξης (δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 του παραπάνω ποσού) σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συνδεθεί με τα κατώτατα όρια συντάξεων.
Για παράδειγμα, σε επιζώντα και 1 τέκνο θα χορηγηθεί το 90% του ποσού που έπαιρνε ο θανών μετά την τυχόν αναγωγή στο 1/2 ή στα 2/3 του κατωτάτου ορίου γήρατος.

 

Βασικό ποσό: Η.Ε. 3500, Α.Κ. 14η  287,14 €

Ανώτατο ποσό (377,08Χ2/3) = 251,39 €

Ποσό δικαιούχων 70%+20%=90% Χ 251,39 € = 226,24 €

Η.Ε. 3500, Α.Κ. 4η 181,56 €

Κατώτατο ποσό (1/2Χ377,08)= 188,54 €

Ποσό δικαιούχων: 70%+20%=90%Χ188,54 € = 169,68 €


5. Αν ο ασφαλισμένος που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω διάταξη δεν ασκήσει (λόγω θανάτου) το παρεχόμενο σ' αυτόν δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό μπορούν να το ασκήσουν οι δικαιοδόχοι (δικαίωμα κτηθέν και μη ασκηθέν) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ 2 του παρόντος.
6. Τέλος, οδηγίες για την μηχανογραφική αντιμετώπιση των συνταξιούχων στους οποίους θα χορηγηθεί σύνταξη με τη διάταξη αυτή, καθώς και για τη νομική βάση θα σας δοθούν από τη Δ/νση Πληροφορικής.
Β. Παρ. 6 του άρθρου 2 Ν. 3029/02
Η ανωτέρω διάταξη, με την οποία επιμηκύνεται από 10 σε 13 χρόνια το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της ειδικής προϋπόθεσης των 1000 ημερών ασφάλισης σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δεν εφαρμόζεται για τη συμπλήρωση των 1000 απαιτούμενων ημερών ασφάλισης σε οικοδομικές εργασίες καθώς και σε εργασίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Επίσης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν.1210/81 (ηθοποιοί θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών κ.λπ.) και το Π.Δ. 212/84 (μουσικοί πνευστών, χορευτές-τριες κλπ.).
Γ. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά την αλλαγή του ποσοστού της μείωσης από 200στά σε 267α, για την απεικόνιση αυτής της μείωσης στο ΔΑΝΣ ή ΔΑΜ απαιτούνται πεδία περισσότερα των τριών, που υπάρχουν, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από το ΚΗΥΚΥ αύξηση των πεδίων των μειώσεων.
 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm