Τέλη - Εισφορές

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1068/2024. Καθορισμός των τρόπων κοινοποίησης των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτών με ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5104/2024 (Α΄ 58), της έκτασης εφαρμογής εκάστου τρόπου, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος. 30 Απριλίου 2024
Ε. 2007/2024. Διευκρινίσεις αναφορικά με τον χρόνο απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου. 02 Φεβρουαρίου 2024
Α. 1041/2023. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201). 31 Μαρτίου 2023
ΚΥΑ. 124302/2022. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2235/2022 (Β΄ 26) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας, για την ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας. 13 Σεπτεμβρίου 2022
Α. 1061/2022. Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4819/2021 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού. 23 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ..: 221577/2022 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Φλώρινας και β) Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 221693/2022. Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ..: 325/2022 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 44597/2022 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 16 Μαϊος 2022
ΥΠΕΡΓ.: 44623/2022 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 16 Μαϊος 2022
Α. 1049/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία A.1001/24.12.2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β΄ 102). 29 Απριλίου 2022
ΥΠΕΡΓ. 38535/2022. Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» 27 Απριλίου 2022
ΚΥΑ. 25538/2022. Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 09 Μαϊος 2022
ΚΥΑ. 2235/2022. Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας. 09 Ιανουαρίου 2022
Α. 1002/2022. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). 21 Ιανουαρίου 2022
Ε. 2002/2022. Απαλλαγή από δασμούς και φόρους του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ – IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α’174) και 4834/2021, (Α’ 175)). 09 Ιανουαρίου 2022
Α. 1260/2021. Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181). Καθορισμός διαδικασίας επιστ 01 Ιανουαρίου 2022
Ε. 2189/2021. Παροχή οδηγιών αναφορικά με την φορολόγηση κοινοπραξιών από πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών πλοίων μετά και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201) περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών 07 Οκτωβρίου 2021
Α. 1143/2021. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. 30 Ιουνίου 2021
Α. 1069/2021. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 30 Απριλίου 2021
Α. 1102/2021. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 30 Απριλίου 2021
Α. 1081/2021. Χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή. 26 Απριλίου 2021
Ε. 2066/2021. Διευκρινίσεις για λήψη των εκπτώσεων ΤΕ.Π.Α.Η., λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής του και λόγω ετήσιας παραμονής πλοίου σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας. 30 Μαρτίου 2021
Ε. 2037/2021. Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)). 11 Φεβρουαρίου 2021
Ε. 2030/2021. Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του Ν.4759/2020 (Α΄ 245). 05 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1303/2020. Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 07 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2193/2020. Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου Ε.2175/2020, που αναφέρεται σε αναστολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. 07 Δεκεμβρίου 2020
NOMOΣ 4758/2020. Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, δια τάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξι νόμησης, κίνητρα για τ 07 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1220/2020. Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 02 Οκτωβρίου 2020
Α. 1201/2020. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας 14 Σεπτεμβρίου 2020
Α. 1165/2020. Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς 23 Ιουλίου 2020
Ε. 2114/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 26 Ιουλίου 2020
Ε. 2096/2020. Κοινοποίηση της αρ. Α.1145/12-6-2020, Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, περί τροποποίησης της αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 (B΄ 1933/29-05.2019) Απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας 01 Ιουλίου 2020
Α. 1145/2020. Tροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους 22 Ιουνίου 2020
Α. 1125/2020. Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013. 21 Ιουνίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 16159/4422020. Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 23 του Ν. 4670/2020. 11 Μαϊος 2020
Α. 1001/2020. Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών. 28 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2203/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4627/2019 (ΦΕΚ 143 Α’/25-9-2019) 27 Δεκεμβρίου 2019
Α. 1446/2019. Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμηση 17 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2187/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του Ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.» 11 Νοεμβρίου 2019
Ε. 2161/2019. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν. 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2160/2019. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 139/Α΄) 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2151/2019. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος. 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2149/2019. Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ. 07 Αυγούστου 2019
Ε. 2101/2019. Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης, Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσι 08 Ιουνίου 2019
Α. 1203/2019. Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. 30 Μαϊος 2019
Ε. 2074/2019. Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735B΄ & ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΥΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά. 15 Μαϊος 2019
Ε. 2073/2019. Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09-04-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329B΄ & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της 15 Μαϊος 2019
Ε. 2069/2019. Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) 14 Μαϊος 2019
Α. 1119/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, 03 Απριλίου 2019