25 | 09 | 2018

Αθήνα 18/05/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1081

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1056/2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1325 Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Περίπτωση α) παραγράφου 2 άρθρου 15 Για εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη/ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία πρέπει να εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στην IOSCO (International Organization of Securities Commissions, Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς), βεβαίωση της αρχής αυτής, από την οποία να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη/ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1-1-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16