23 | 01 | 2020

Αθήνα 20/03/2017
Εγκύκλιος: 31637


ΘΕΜΑ: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε..

 

Τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II και III της παρούσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου και το οποίο είτε χρησιμοποιείται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε κατατίθεται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:

 

Άρθρο πρώτο
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.


[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016) και στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37/30.03.1963)].
 

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ


Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «................................................» και το διακριτικό τίτλο «...... »
 

 

 

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ


Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος.................................
 

 

 

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της εταιρείας είναι:.......................................
 

 

 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε................. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την.............
 

 

 

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ


Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ............... (00.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής:

καταβεβλημένο ποσό .......... (00,0000 ευρώ) με μετρητά και/ή ποσό...................... (00,000 ευρώ) με εισφορά σε είδος, διαιρούμενο σε .................. χιλιάδες (00.000) ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ........................ ευρώ εκάστης.
 

 

 

Άρθρο 6
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
 

 

 

Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ............... (..............) έως .................... (.............) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ...................... ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
 

 

 

Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την ............... /............ /20............ του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την.........................

 

 

 

 

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.


Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, υπηκοότητα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Πρόεδρο.

2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή Πρόεδρο.

3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Μέλος.

4) ...............................
 

 


Άρθρο 10


Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

α) ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

β) ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

γ) ...................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

δ) ........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ............, σήμερα ..............

 

 

 

 

 

 

Άρθρο τρίτο


(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (227 Α΄) και στο άρθρο 50 του Ν. 4072/2012 (86 Α΄)).

 

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ


Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «.......................... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «............... »
 

 

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ


Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................
 

 

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της εταιρείας είναι:..................................
 

 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ........................ έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την .................................
 

 

 

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ


Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ και σχηματίζεται από (χ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο.
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (σ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε (ψ) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (ζ) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ..................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος..................... επί της οδού................... αρ...., κάτοχος Δ.Α.Τ. ................ Και Α.Φ.Μ. ..............., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................., υπηκοότητας.............................) κατέβαλε ποσό χ1 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος..............................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.............επί της οδού............... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ.................και Α.Φ.Μ. ..............., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........., υπηκοότητας......................... ) κατέβαλε ποσό χ2 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά μερίδια.

3. Ο εταίρος............................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος....... επί της οδού............... αρ... , κάτοχος Δ.Α.Τ..............και Α.Φ.Μ.................. .................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)..................., υπηκοότητας................) εισέφερε..................... αξίας χ3 ευρώ στην εταιρεία και έλαβε α3 εταιρικά μερίδια.β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η συνολική αξία αποτιμήθηκε σε Ψ ευρώ, αντιστοιχούν σε (ψ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ............(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.......................... επί της οδού..... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ....................... και Α.Φ.Μ. ......................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................., υπηκοότητας.........................) θα παρέχει.....................στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχεί σε α4 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ............ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος............................. επί της οδού.......... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ. ..................... και Α.Φ.Μ. ............., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................., υπηκοότητας .....................) θα παρέχει .................... στην εταιρεία, για χρονική περίοδο...................... από τη νόμιμη σύστασή της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχεί σε α5 εταιρικά μερίδια.γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ζ ευρώ συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του συνολικού ποσού των Ε ευρώ, αντιστοιχούν σε (ζ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο και καλύφθηκαν ως ακολούθως:

 

1. Ο εταίρος ............... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος............................ επί της οδού......... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ.......................... και Α.Φ.Μ. ................, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)........................,. Υπηκοότητας ...................) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ΕΙ ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά ύψους z1 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α6 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος............. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος................................ επί της οδού............. .αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ......................... και Α.Φ.Μ. ............., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)....................., υπηκοότητας........................) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους Ε2 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά, ύψους z2 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α7 εταιρικά μερίδια.
 

 

 

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ


Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους ως εξής:

Διαχειριστής διά του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια/για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε....................

1. Ο ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ......................... επί της Οδού ............ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ. ........................ και Α.Φ.Μ. ........................., υπηκοότητας..............................

2. Ο .................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.........................επί της Οδού..................... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ.................... και Α.Φ.Μ........................... ....................., υπηκοότητας............................

 

 

 

Άρθρο 7

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

1 ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 ....................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 ...................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

4 ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ.................,

 

 

 

 

Άρθρο τέταρτο
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ O.E.


(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στα άρθρα 249 επ. του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

 

 

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ


Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «......................... Ομόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «.......................... »

 

 

 

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ


Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .............................
 

 

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της εταιρείας είναι ..........................
 

 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .............. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την............................

 

 

Άρθρο 5
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

1. Ο εταίρος.............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.............. επί της Οδού............................ αρ............., κάτοχος Δ.Α.Τ........................ και Α.Φ.Μ. ....................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........., υπηκοότητας ......................), με ποσοστό ....................%.

2. Ο εταίρος ................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος....................... επί της Οδού .......................... αρ................., κάτοχος Δ.Α.Τ.. ..................... και Α.Φ.Μ. .............................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........., υπηκοότητας.....................................), με ποσοστο...............%.

3. Ο εταίρος ................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος................................. επί της Οδού ..................... αρ........., κάτοχος Δ.Α.Τ..................... και Α.Φ.Μ..................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ............., υπηκοότητας.................................), με ποσοστο ................... %. κ.ο.κ.

Τα άνωθεν ποσοστά αντιστοιχούν στην αξία της εισφοράς του κάθε εταίρου. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.
 

 

 

Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι εταίροι:

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

 

 

 

Άρθρο 7


Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ..................., σήμερα,....................

 

 

 

 


Άρθρο πέμπτο
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε.


(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στα άρθρα 271 επ. του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

 

 

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ


Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «................................ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «................ »

 

 

 

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ


Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ............................

 

 

 

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της εταιρείας είναι .........................

 

 

 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε............................ έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την....................

 

 

 

Άρθρο 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ


Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

 

1. Ο ομόρρυθμος εταίρος........................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος.................... επί της οδού ............... αρ.................................., κάτοχος Δ.Α.Τ. ................και Α.Φ.Μ.................................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ........................, υπηκοότητας .........), με ποσοστό ........................%.

2. Ο ομόρρυθμος εταίρος .................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ........................ επί της οδού ..................................... αρ............., κάτοχος Δ.Α.Τ. ................. και Α.Φ.Μ. ......................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ............................., υπηκοότητας .....), με ποσοστό........................................ κ.ο.κ.

3. Ο ετερόρρυθμος εταίρος..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................ επί της οδού ..................... αρ................., κάτοχος Δ.Α.Τ. .................. και Α.Φ.Μ. ................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)......................, υπηκοότητας ..................), με ποσοστό.................... %.

4. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος........................ επί της οδού......................... αρ..................., κάτοχος Δ.Α.Τ. ........... και Α.Φ.Μ. .............................., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................., υπηκοότητας .................), με ποσοστό.................... % κ.ο.κ.

Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ............... ευρώ και καλύφθηκε με .................

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ................ ευρώ και καλύφθηκε με.......................... κ.ο.κ.
 

 

 

Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ


Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι:

1 ..................................................

2 ..................................................

3 .................................................. κ.ο.κ.

 

 

 

Άρθρο 7


Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι

1 .................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 .................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 .................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

4 .................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ........................... σήμερα,...................

 

 

 

Άρθρο
ΕΚΤΟ


1. Η παρούσα συνοδεύεται από Παραρτήματα Ι, ΙΙ και III, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η Κ2-828/2013 «Προτυποποιημένα καταστατικά» (Β΄216) υπουργική απόφαση.

 

 

 

Παράρτημα I

Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΆρθρο 1


1. Η Ανώνυμη Εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 και μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμιά παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού, καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4441).
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Στην επωνυμία πρέπει απαραιτήτως να περιέχονται αι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».
4. Στην επωνυμία είναι προαιρετική η προσθήκη του Διακριτικού Τίτλου καθόσον δεν απαιτείται στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

 

 

 

Άρθρο 2


1. Έδρα της εταιρείας δύναται να ορίζεται και οποιαδήποτε δημοτική ή τοπική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ( άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 )
2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

 

 

 

Άρθρο 3


Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Α.Ε.

 

 

 

Άρθρο 5


1. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ
2. Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών άρθρο 11α του κ.ν. 2190/1920
3. Στην περίπτωση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος εάν η εισφορά αυτή απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο) το πρότυπο καταστατικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

 

 

Άρθρο 6


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη, ενώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Η θητεία και ο αριθμός μελών του Δ.Σ. ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.
4. Τα καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας το διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.

 

 

 

Άρθρο 8


Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΑΕ γίνει 30/6 η λήξη της Α΄ εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).
Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού

Εάν η Α.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής:

«Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής.........................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ..........................σήμερα................ ».

 

 

 

 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


  Άρθρο 1


Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να περιέχει τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή είναι φανταστική. Επίσης η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Πάντα πρέπει στην επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

Όταν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.»
Η προσθήκη διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική καθόσον αυτός δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού μίας Ι.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄) και του άρθρου 50 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄).
Σε κάθε περίπτωση η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Ι.Κ.Ε. υπόκεινται σε προέλεγχο, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

 

 

 

Άρθρο 2


Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται ή Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ( άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄).

 

 

Άρθρο 3


Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της IKE.

Απαγορεύεται στην Ι.Κ.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

 

 

Άρθρο 4


Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας, συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής.

Εάν οι εταίροι δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ του νόμου δώδεκα έτη.

 

 

Άρθρο 5


1. Στην Ι.Κ.Ε. η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια έχουν αποσυνδεθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας.

Η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολο όλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές), συνεπώς η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων δεν ισούται πάντα με το κεφάλαιο της εταιρείας.

Αντίθετα, το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με τη συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών μόνο.
2. Η ονομαστική αξία των μεριδίων είναι η ίδια για όλα τα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
3. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών.

Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 0 ευρώ.»,

η δε περ. α της παρ. 2 παραλείπεται.
4. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίμησης δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόμενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Η εισφορά σε είδος λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο καταστατικό.
5. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών.

Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κ.λπ.).

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ή εργασίας μπορεί να είναι αόριστη ή συγκεκριμένη.

Για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.
6. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσμεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που ορίζεται στο καταστατικό.

Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό.

Με άλλα λόγια, η σχέση αναληφθείσας ευθύνης Ε και συνολικής αξίας εγγυητικών εισφορών Ζ του προτύπου καταστατικού εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο Ζ < 0,75*Ε, ενώ η σχέση συνολικής αξίας των εγγυητικών μεριδίων εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο α6*(Α)+α7*(Α) = Ζ < 0,75*Ε.

Παραδείγματος χάριν, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε ευρώ.
7. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συστήνεται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ..

 

 

Άρθρο 6


Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε εκ του νόμου (νόμιμη διαχείριση) είτε καταστατική.

Εάν επιλεγεί η νόμιμη διαχείριση, το άρθρο αυτό παραλείπεται και το επόμενο άρθρο 7 αναριθμείται σε 6.

Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο.

Εάν ένας εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής, ωστόσο η ευθύνη της διαχείρισης παραμένει εις ολόκληρο στο νομικό πρόσωπο εταίρο.
Εάν επιλεγεί η καταστατική διαχείριση, διαχειριστής μπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη.

Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής πράγμα που σημαίνει ότι αν στο καταστατικό υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αυτή είναι άκυρη.

Η καταστατική διαχείριση μπορεί να είναι ορισμένης ή αόριστης διάρκειας.

Εάν επιλεγεί η ορισμένη διάρκεια, τότε το καταστατικό μπορεί να ορίζει και συγκεκριμένους λόγους ανάκλησης. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης εξουσιών από το διαχειριστή σε τρίτους μπορεί να παραληφθεί.


Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού

Εάν η Ι.Κ.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής:

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ.................., σήμερα,...........................

 

 

 

Δ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 


Άρθρο 1


Η επωνυμία της O.E. σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή/ και από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «Ομόρρυθμη Εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «O.E.».

Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της O.E. υπόκεινται σε προέλεγχο, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

 

 

Άρθρο 2


Έδρα ορίζεται οποιοσδήποτε Δήμος ή τοπική/δημοτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας ( άρθρο 2, Ν. 3852/2010 (Α΄87)).

 

 

Άρθρο 3


Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της O.E. Απαγορεύεται στην O.E. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

 

 

Άρθρο 4


Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον δε συμπληρωθούν τα πεδία του άρθρου 4.

 

 

Άρθρο 5


Οι εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε σε χρήμα, είτε σε είδος.

Σε περίπτωση ύπαρξης εισφοράς σε είδος, η οποία απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

 

 

Άρθρο 6


Όλοι οι εταίροι είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς η διαχείριση συνιστά ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση όλων των εταίρων.

Η εταιρική σύμβαση μπορεί να ορίζει διαφορετικά, π.χ. να ορίζει διαχειριστή κάποιον/ους από τους εταίρους, όμως σε κάθε περίπτωση διαχειριστής ορίζεται αποκλειστικά εταίρος. Στην περίπτωση αυτή δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.
Τρίτοι μπορούν να ενεργήσουν διαχειριστικές πράξεις μόνο ως απλοί εργολάβοι και κατά πληρεξουσιότητα ή με εξουσιοδότηση των διαχειριστών εταίρων.

 

 

 

Ε. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Άρθρο 1


Η επωνυμία της Ε.Ε. σχηματίζεται από τα ονόματα των ομόρρυθμων εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή/και από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «Ετερόρρυθμη Εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ε.Ε».

Αντίθετα το/α όνομα/τα του/ των ετερόρρυθμου/ων εταίρου/ων απαγορεύεται να αποτελέσει/σουν την εταιρική επωνυμία ή να συμπεριληφθεί/φθούν σε αυτή, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων στις συναλλαγές περί της ευθύνης του εταίρου, το όνομα του οποίου θα εμφανίζεται στην επωνυμία.

Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική.
Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Ε.Ε. υπόκεινται σε προέλεγχο, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

 

 

Άρθρο 2


Έδρα ορίζεται οποιοσδήποτε Δήμος ή τοπική/δημοτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας [ άρθρο 2, Ν. 3852/2010 (Α΄87)].

 

 

 

Άρθρο 3


Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Ε. Απαγορεύεται στην Ε.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

 

 

 

Άρθρο 4


Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον δε συμπληρωθούν τα πεδία του άρθρου 4.

 

 

 

Άρθρο 5


Οι εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε σε χρήμα, είτε σε είδος.

Σε περίπτωση ύπαρξης εισφοράς σε είδος, η οποία απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

 

 

 

Άρθρο 6


Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Ε.Ε είναι αποκλειστικά οι Ομόρρυθμοι εταίροι, όμως η εταιρική σύμβαση μπορεί ρητά, να ορίζει ως διαχειριστές και ετερόρρυθμους εταίρους. Στην περίπτωση αυτή δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.
Τρίτοι μπορούν να ενεργήσουν διαχειριστικές πράξεις μόνο ως απλοί εργολάβοι και κατά πληρεξουσιότητα ή με εξουσιοδότηση των διαχειριστών εταίρων.

 

 

 

Παράρτημα II


Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του μοναδικού της εταίρου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η Ανώνυμη Εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης και αποκτά νομική μορφή με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος.

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης. Η Ι.Κ.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Το καταστατικό της και οι τροποποιήσεις του γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν από ειδικές διατάξεις νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Επιστροφή εισφορών επιτρέπεται μόνο για τις κεφαλαιακές εισφορές μέσω της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου.

Απαγορεύεται η επιστροφή των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών.

Ως δικλείδα απεμπλοκής του εξωκεφαλαιακού ή εγγυητικού εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε κατά τη σύσταση της εταιρείας αλλά δεν μπορεί να την τηρεί στο διηνεκές, προβλέπεται μόνο η εξαγορά των συγκεκριμένων εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών από τον εν λόγω εταίρο.
3. Στην περίπτωση που εγγυητική εισφορά συμφωνηθείσα στο καταστατικό τελικά παρασχεθεί, ήτοι στην περίπτωση που ο εταίρος καταβάλει εταιρικό χρέος μέχρι το ύψος της συμφωνηθείσας ευθύνης του, ο εταίρος αυτός δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας για το ποσό αυτό.
4. Στην περίπτωση της νόμιμης διαχείρισης της Ι.Κ.Ε. υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στα ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης τέτοια υποχρέωση έχει μόνο το φυσικό πρόσωπο που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι οι εταίροι.
5. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως και στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Δ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η ομόρρυθμη εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης του Ν. 4441/2016, και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Δε μπορεί να συσταθεί O.E. από ένα μόνο πρόσωπο.
3. Αν η O.E. αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του έβδομου μέρους του Ν. 4072/2012.

Η μη καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

Ε. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η ετερόρρυθμος εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης του Ν. 4441/2016, και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Ένας τουλάχιστον εκ των εταίρων λαμβάνει τη θέση του Ομορρύθμου, ο οποίος, ως προς τα χρέη της εταιρείας έναντι των εταιρικών δανειστών, ευθύνεται απεριόριστα και «εις ολόκληρο», ενώ τουλάχιστον ένας άλλος από τους εταίρους λαμβάνει τη θέση ετερορρύθμου εταίρου και ευθύνεται περιορισμένα.
3. Αν η Ε.Ε. αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του έβδομου μέρους του Ν. 4072/2012. Η μη καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

 

 

Παράρτημα III
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ


Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος η σύσταση θεωρείται ελαττωματική. Σύμφωνα με την παρ. 1.του άρθρου 4α του κ.ν. 2190/1920 η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση σε περίπτωση που:

α) Το καταστατικό της Α.Ε. δεν περιέχει την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
β) Το καταστατικό δεν περιέχει το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του κ.ν. 2190/1920 ).
γ) Το κατώτατο όριο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας δεν ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 ).
δ) Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης.
ε) Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη.

 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική όταν:

(α) γίνει χωρίς έγγραφο,
(β) στο καταστατικό της δεν αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός ή το ύψος του κεφαλαίου της,
(γ) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και
(δ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης της, εκτός αν εντός ετήσιας προθεσμίας ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη εν λόγω σύσταση.

Δ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική όταν:

(α) ο σκοπός της εταιρείας αντίκειται στη δημόσια τάξη ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και

(β) υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές ικανότητα για δικαιοπραξία.

Ε. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική όταν:

(α) ο σκοπός της εταιρείας αντίκειται στη δημόσια τάξη ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και
(β) υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές ικανότητα για δικαιοπραξία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm