Open menu
29 | 01 | 2023

IΚΑ 20/11/2008
Ε40/408

 

Θέμα: Απαλλαγή καταλογισμού Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ., στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 3050/2002 το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.
Από τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. γ΄ του άρθρου 4 Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3232/04 προβλέπεται ότι, στους εργοδότες που υποβάλλουν εκπρόθεσμα Α.Π.Δ., επιβάλλεται Πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών (Π.ΕΠ.Ε.Ε.) σε ποσοστό 10% ή 30% ανάλογα του χρόνου υποβολής της, επί του ποσού των εισφορών που δηλώνονται σε αυτήν.

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Ν. 2972/2001, προβλέπεται, ότι, ως χρόνος υπολογισμού εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ειδικά για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. η προθεσμία καταβολής εισφορών ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.
Σύμφωνα με το έγγραφο Ε10/11/20-9-1999 για τις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., Πρεσβείες και Διπλωματικές Αποστολές Ξένων Κρατών (Γ.Ε. 18650/28-7-1973), όταν η καθυστέρηση καταβολής εισφορών οφείλεται στην αναγκαία διαδικασία έγκρισης δαπάνης ή σε άλλη παρεμφερή αιτία που αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, τότε είναι δυνατή η απαλλαγή της από την επιβολή Προσθέτων Τελών. (Ανακεφαλαιωτική Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 113/21-6-1988).
Β. Η υποχρέωση καταβολής των εισφορών, είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ασφάλισης, με οποιουδήποτε τύπου Α.Π.Δ. (Κανονική, Επανυποβολή ή Συμπληρωματική). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. καταλογίζεται σε βάρος του εργοδότη το αναλογών πρόστιμο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Προκειμένου όμως για Δημόσιες Υπηρεσίες εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία, για να υποβάλλουν τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης και αμοιβής, με οποιαδήποτε τύπο δήλωσης παρουσιάζεται η ανακολουθία, αφενός να μην δύναται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή να τις καταβάλει μετά την λήξη της δίμηνης προθεσμίας καταβολής και αφετέρου για την υποβολή της Α.ΠΔ. θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί σε βραδύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να υποβάλλει την ΑΠΔ τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, από την υποχρέωση καταβολής εισφορών (π.χ. Μισθολογική περίοδο Α.Π.Δ. 1-3/2008 εμπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. μέχρι 30/4/08 ενώ εμπρόθεσμη καταβολή του 3/2008 μέχρι 31/5/2008).
Επισημαίνεται ότι αν ο εργοδότης, βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία διενέργειας διαδικαστικής πράξης, και η καθυστέρηση καταβολής εισφορών και υποβολής Α.Π.Δ., οφείλεται :

α) στην αναγκαία διαδικασία έγκρισης δαπάνης ή άλλης παρεμφερής αιτίας η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας
β) σε πράξεις ή παραλήψεις που ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ. έγκριση κοινοτικών ή μη κονδυλίων, έγκριση υπερωριών σε μεταγενέστερο χρόνο, έγκριση – έκδοση και αποστολής ενταλμάτων κ.λ.π.),
γ) σε περιπτώσεις που η αδυναμία τήρησης των προθεσμιών έγγυται στο ότι η καταληκτική ημερομηνία που τίθεται για υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. είναι προγενέστερη της καταβολής πρόσθετων αμοιβών στους εργαζόμενους (εφημεριών, υπερωριών κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία δήλωσης των πραγματικών στοιχείων, δεδομένου ότι τα πραγματικά στοιχεία προκύπτουν μετά την θεώρηση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από σχετική υπηρεσία προληπτικού ελέγχου (Υπηρεσία Επιτρόπου).

Μετά τα παραπάνω φρονούμε, ότι εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει οι προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο ως προς το χρόνο υποβολής Α.Π.Δ., να αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, ώστε να μην καταλήγει, η εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. στην επιβολή κυρώσεων (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) σε βάρος του Εργοδότη. (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Πρεσβείες και Διπλωματικές Αποστολές Ξένων Κρατών και σε εργοδότες που υφίσταται υπηρεσία επιτρόπου για την θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής).
Η ανωτέρω απαλλαγή από την επιβολή Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. είναι ενέργεια αρμοδιότητας των κατά τόπους Υποκ/των του Ι.Κ.Α.
Σε περίπτωση διαφωνίας του εργοδότη με την κρίση του Υποκ/τος, (καταλογισμός Π.Ε.Π.Ε.Ε.), η ενδιαφερόμενη Δημόσια Υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να προσφύγει σε ένδικα μέσα.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm