feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
22 | 05 | 2024

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΑΝ.: 5186/2024. Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). 31 Ιανουαρίου 2024
ΚΥΑ. 82772/2023. Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 19 Σεπτεμβρίου 2023
ΣΛΟΤ.: 497/2023. Ερώτημα σχετικά με την κατάταξη των νεοϊδρυόμενων Ανωνύμων Εταιρειών. 30 Μαρτίου 2023
ΕΦΚΑ. 40/2022. Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων. 13 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΑΝ. 143197/2021. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 11026/30-01-2020 (Β΄ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 09 Ιανουαρίου 2022
ΥΠΕΡΓ. 364682/2021. Μητρώο Εργοδοτών. 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΥΠΑΝΕΠ. 96356/2020. Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών. 16 Σεπτεμβρίου 2020
NOMOΣ 4706/2020. Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες δ 20 Ιουλίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 24963/2020. Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 τουν. 4557/2018» (Β 03 Μαρτίου 2020
ΥΠΑΝ. 11026/2020. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. 20 Φεβρουαρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 73900/2019. Τροποποίηση της 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443). 04 Ιουλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 67343/2019. Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν. 4557/2018. 21 Ιουνίου 2019
Α. 1193/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β ́) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α ́) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απ 28 Μαϊος 2019
NOMOΣ 4601/2019. Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συ 13 Μαρτίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 141372/2018. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ κατά την μεταβίβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν.4548/2018. 28 Δεκεμβρίου 2018
NOMOΣ 4548/2018. Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών 15 Ιουνίου 2018
NOMOΣ 4490/2017. Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1107928/2017. Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών. 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 62784/2017. Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενική 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1057/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013. 08 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 31637/2017. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.. 22 Μαρτίου 2017
NOMOΣ 4449/2017. Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 29 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1008198/2017. Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σ 24 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1004/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240). 12 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1003/2017. Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας. 13 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1181/2016. Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές ε 09 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1146/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013. 05 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1131644/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.4172/2013. 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1721/2016. Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής. 23 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095069/2016. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. 27 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 1078/2016. Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; 06 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1032/2015. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013). 26 Ιανουαρίου 2015
ΠΟΛ. 1004/2014. Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτε 08 Ιανουαρίου 2014
NOMOΣ 4099/2012. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2 17 Μαρτίου 2019
ΠΟΛ. 1086/2006. Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του Ν. 2190/1920 και 51 του Ν. 3190/1955) είναι εφικτή. 21 Ιουνίου 2006
ΠΟΛ. 1142/1997. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ. 05 Μαρτίου 2017
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm