28 | 01 | 2020

Αθήνα 24/01/2017
Αρ. πρωτ.: 7264


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του N . 4264/2014,όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

 

Το άρθρο 4 της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια» αντικαθίσταται ως εξής:

1. «Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1, του άρθρου 32, του Ν. 4264/2014 , όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί με το άρθρο 4 της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

Παράβαση

Κύρωση

1. Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές

2.500 ευρώ

2. Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο Εμπόριο (Πλανόδιο και Στάσιμο)

1500 ευρώ

3. Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα

200 ευρώ

4. Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο

100 ευρώ

5. Δραστηριοποίηση χωρίς ανανεωμένη άδεια

500 ευρώ

6. Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου

500 ευρώ

7. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα

300 ευρώ

8. `Αρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου

800 ευρώ

9. `Αρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου

200 ευρώ

10. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας

500 ευρώ

11. Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού -επαγγελματία

400 ευρώ

12. Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματία

1000 ευρώ

13. Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς

1000 ευρώ ανά προϊόν

14. Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5α και β της αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

15. Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό

2000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος

 

2. Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του Ν. 4264/2014 , με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό(100) έως χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm