feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
10 | 04 | 2021

Αναπτυξιακά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΚΥΑ. 30746/ΓΔ8/2021. Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». 18 Μαρτίου 2021
ΚΥΑ. 20065/2020. Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα. 30 Δεκεμβρίου 2020
ΚΥΑ. 137315/2020. Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων 29 Δεκεμβρίου 2020
NOMOΣ 4754/2020. Κύρωση της Σύμβασης Παροχής Αποζημιούμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Στρατηγικός Σχεδιασμός και Δράση για τη Γεωργία και τον Μετασχηματισμό της Υπαίθρου (SPARTA) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Διεθνούς Τρά 30 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 39551/Δ1.11831/2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520) απόφα 01 Οκτωβρίου 2020
ΚΥΑ. 39539/996/2020. Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 01 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2149/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 63 ,68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α' /29.07.2020) "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπο 23 Σεπτεμβρίου 2020
ΚΥΑ. 85490/2020. Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο 21 Δεκεμβρίου 2020
KYA. 77472/520/2020. Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». 23 Αυγούστου 2020
ΥΠΕΡΓ. 286/2020. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (PR_2020-04-03) 03 Απριλίου 2020
Α. 1076/2020. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ε 16 Απριλίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 133829/2019. Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχ 30 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 134020/2019. Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/ 2017 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχ 27 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2133/2019. Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει 16 Ιουλίου 2019
Ε. 2093/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής -Χρηματοδότησης -Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη 05 Ιουνίου 2019
Ε. 2081/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66). 17 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 1060692/2019. Κοινοποίηση Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού («κράτη ΑΚΕ»), τα οποία εφαρμόζουν ΣΟΕΣ, άλλων κρατώ 23 Απριλίου 2019
NOMOΣ 4602/2019. Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 13 Μαρτίου 2019
ΥΠΕΡΓ. Δ13οικ.10747/256/2019. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης. 07 Μαρτίου 2019
NOMOΣ 4582/2018. Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 12 Δεκεμβρίου 2018
ΚΥΑ. 89338/2018. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018. 06 Δεκεμβρίου 2018
NOMOΣ 4579/2018. Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις. 06 Δεκεμβρίου 2018
ΠΝΠ. φεκ.149/2018. Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. 13 Αυγούστου 2018
ΠΝΠ. φεκ138/2018. Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. 27 Ιουλίου 2018
ΚΥΑ. 33475/1935/2018. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 19 Ιουνίου 2018
ΠΟΛ. 1105/2018. Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του Ν. 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 10 Ιουνίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 32732/2018. Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019 - 2021. 21 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 0000501/2018. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. 28 Φεβρουαρίου 2018
ΚΥΑ. 7408/1228/2018. Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017. 20 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1019566/2018. Φορολογική αντιμετώπιση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANSADRIATICPIPELINEAG» 17 Φεβρουαρίου 2019
NOMOΣ 4514/2018. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. 20 Απριλίου 2018
NOMOΣ 4513/2018. Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις. 20 Απριλίου 2018
NOMOΣ 4512/2018. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 20 Απριλίου 2018
ΠΟΛ. 1219/2017. Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 02 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1215/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων 29 Δεκεμβρίου 2017
ΚΥΑ. 2/90964/2017. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης. 15 Δεκεμβρίου 2017
KYA. 2/85835/2017. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017. 26 Νοεμβρίου 2017
NOMOΣ 4501/2017. Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις 22 Νοεμβρίου 2017
KYA. 37348/619/2017. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. 07 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0001695/2017. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. 16 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 118699/2017. Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του N . 4399/2016. 10 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 3885/2017. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4474/2017 26 Οκτωβρίου 2017
NOMOΣ 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1104/2017. Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. 19 Ιουλίου 2017
ΥΠΑΝΑΠ. 62588/2017. Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του N .4442/2016 12 Ιουνίου 2017
ΥΠΕΣΩΤ. 5951/2017. Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο. 05 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 45/2017. Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. 07 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4122/2017. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπο 20 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 3634 & 3625/2017. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3380) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016» και «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 08 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1010515/2017. Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2017. 31 Ιανουαρίου 2017
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm