Open menu
28 | 09 | 2023
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 28/09/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2187

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της» (Β΄3134).

 

Σχετ.: Το άρθρο 21 του Ν.4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις (Α΄30)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Υφυπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3134 Τεύχος Β, έλαβε αριθμό ΑΔΑ 614Δ465ΧΘΞ-ΙΚΑ και ισχύει από την 19-7-2021.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.) και οι ειδικές απαιτήσεις για τη λειτουργία αυτού, οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών υδατοδρομίου, οι διαδικασίες διακίνησης, αποθήκευσης και εφοδιασμού των δεξαμενών με καύσιμα καθώς και οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις από τις εμπλεκόμενες ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν πρόσωπα που λαμβάνουν Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων προσώπων και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Με το άρθρο 4 ορίζεται η τελωνειακή διαδικασία για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα καύσιμα που προορίζονται για ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ή / και τον Φ.Π.Α. παραδίδονται στα αεροσκάφη υδατοδρομίου από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες των άρθρων 63 και 64 του Ν.2960/2001 (Α΄265).
Επιπλέον, με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ανωτέρω προβλέπεται ότι οι τελωνειακές αρχές δύνανται να διενεργούν κάθε αναγκαίο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.
2. Επίσης, με το άρθρο 12 και την παρ.3 του άρθρου 14 καθορίζονται οι δικαιούχοι Άδειας Λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή δημόσιοι φορείς) και οι προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν για την έκδοση αυτής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι δικαιούχοι Άδειας Λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να ανεφοδιάζουν με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις τα αεροσκάφη υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., οφείλουν, είτε να συστήσουν φορολογική αποθήκη εντός του Σ.Α.Α.ΚΑ.Υ., είτε να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρεία που διαθέτει φορολογική αποθήκη εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.
3. Με την παρ. 8 του άρθρου 14 προβλέπεται ότι η Άδεια Λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτού κοινοποιείται, μεταξύ άλλων υπηρεσιών και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές Περιφέρειες και Τελωνεία Ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων συστήνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.).
4. Επιπλέον, με το άρθρο 15 ορίζονται οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι της εγκατάστασης και οι κυρώσεις και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στην περίπτωση νοθείας ή λαθρεμπορίας καυσίμων επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
5. Τέλος, με το άρθρο 17, ορίζεται ότι η ισχύς της ως άνω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19-7-2021.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm