Open menu
21 | 02 | 2024

Αθήνα 07/09/2022
Αρ. πρωτ.: 1082538


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 12, 27 και 28 του Ν. 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄ 162/2.9.2022)

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 12 , 27 και 28 του Ν. 4965/2022 , ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Με το άρθρο 1 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος και εξουσιοδοτείται να συμβληθεί με την εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΝΒΕΕ Α.Ε.), τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της εταιρείας αυτής, τυχόν εγγυητές ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και με τις εταιρείες ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως οι τελευταίες νόμιμα εκπροσωπούνται, και να συνυπογράψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας - Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), καθώς και των λοιπών απαιτήσεων του Δημοσίου, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών ασφαλιστικών φορέων, συμφωνία εξυγίανσης - μεταβίβασης επιχείρησης της ΝΒΕΕ Α.Ε. κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου (άρθρα 31 έως 64) του Ν. 4738/2020, καθώς και τα άρθρα 170 και 171 του ίδιου νόμου.

 

 

 

 

Άρθρο 2

Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης


Στο άρθρο 2 προβλέπονται οι όροι που θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στη συμφωνία εξυγίανσης-μεταβίβασης επιχείρησης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας ΝΒΕΕ Α.Ε., των συναινούντων πιστωτών της (στους οποίους θα περιλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως θα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου) και τρίτων συμβαλλομένων.

Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση στη εταιρεία ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μία εκ των δύο νέων εταιρειών στις οποίες θα μεταβιβαστεί το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της ΝΒΕΕ), μέρους των οφειλών της ΝΒΕΕ προς το Δημόσιο και οι όροι αποπληρωμής των οφειλών αυτών από την ανωτέρω εταιρεία καθώς και η πρόβλεψη ικανοποίησης των μη μεταβιβαζόμενων οφειλών της ΝΒΕΕ από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κοινοποιούμενου νόμου.

 

 

 

 

Άρθρο 3 

Άλλοι όροι της συμφωνία εξυγίανσης


Με την παρ. 1 του άρθρου 3 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συμφωνία εξυγίανσης, να συμφωνεί και να συνομολογεί για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού, του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και του e - ΕΦΚΑ και εν γένει λοιπών ασφαλιστικών φορέων και φορέων του Δημοσίου εν γένει όσους άλλους όρους είναι αναγκαίοι, επωφελείς, συνήθεις ή προβλέπονται εκ του νόμου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά τον νόμο απαιτούμενη συναίνεση των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δρώντας κατ΄ ενάσκηση της ανωτέρω εξουσιοδότησης, έχει διαβουλευθεί με τους πιστωτές της ΝΒΕΕ Α.Ε. και πρόκειται να συμφωνήσει και συνομολογήσει συγκεκριμένους τελικούς όρους πέραν των ενδεικτικά αναφερομένων στο άρθρο 2.

 

 

 

Άρθρο 4

Διαδοχή δικαιωμάτων


Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της ΝΒΕΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης που θα συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 - 3 του κοινοποιούμενου νόμου, οι νέοι φορείς καθίστανται διάδοχοι των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 (Α΄ 216) και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης αυτών για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς τους.

 

 

 

Άρθρο 12

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας - Τροποποίηση άρθρου 22Α του Ν.4172/2013


Με την παρ.1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στην παρ. 3 του άρθρου 22Α του ΚΦΕ:

α) οι περ. α΄, β΄ και γ΄ αντικαθίστανται,

β) το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ τροποποιείται ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων σε εκθέσεις ελέγχου της περ. α΄ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3.

α) Για αιτούμενο ύψος δαπανών άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση ελέγχου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017 (Α΄ 7), εφεξής «Εκθεση Διασφάλισης», για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών.

Η Έκθεση Διασφάλισης υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

Η εν λόγω Εκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
β) Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας.

Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 (L 158) και τον ν. 4449/2017, για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ΄ ελάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου.

Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή / και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν. 4449/2017 .».

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η παρ. 1 ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

 

 

 

Άρθρο 27
Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο Φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο Φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το Φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Με την παρ.1 του άρθρου αυτού, στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται παρ. 82 ως εξής:

«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021:

α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, εφόσον αυτό κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.

 

 

 

 

Άρθρο 28

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου - Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Με την παρ.1 του άρθρου αυτού τροποποιείται, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, Α΄ 248) ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α., ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης των αδειών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.12.2022 και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου.

Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.10.2022 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30ή.4.2022, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.5.2022 και εφεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31η.12.2022.»

Με την παρ.2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η παρ. 1 του ιδίου άρθρου ισχύει από την 1η.7.2022

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm