feed-image Ροή Ειδήσεων
26 | 09 | 2018

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1077946/2018. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.. 22 Μαΐου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1073111/2017. Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. 15 Μαΐου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1071818/2018. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους. 11 Μαΐου 2018
ΠΟΛ. 1020/2018. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 06 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1017519/2018. Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising). 02 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1210/2017. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων. 21 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1147/2017. Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. 16 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1112686/2016. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 29 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1111174/2017. Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 111005/2017. Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό του κατασκευαστή της οικοδομής 23 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1100/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 145/2017). 18 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 109343/2017. Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. 19 Ιουλίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 45231/2017. Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, (Α΄ 240). 28 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1061/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 12 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1036897/2017. Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «....................» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «........................», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του Ν.4001/2011 και του Ν.2166/ 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1014217/2017. Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994. 17 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1005/2017. Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. 25 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1202/2016. Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 3888/2010. 02 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1134898/2016. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. 17 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1133932/2016. Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1111/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83). 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1094/2016. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. 01 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1075/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4172/2013. 10 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1086181/2016. Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). 08 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1074804/2016. Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ. 17 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1055/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. 04 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068191/2016. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». 28 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1069397/2016. Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1139502/2015. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 06 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1113/15. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 02 Ιουνίου 2015
ΠΟΛ. 1073/15. Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. 01 Απριλίου 2015
ΣΤΕ 3325/2016. Εκπίπτουν οι δαπάνες αγοράς ειδών καθαρισμού, καφέδων, αναψυκτικών κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της εταιρείας. 01 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1219/14. Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013. 06 Οκτωβρίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1147239/2013. Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ. έτους 2013. 26 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΟΛ. 1006/13. Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός. 09 Ιανουαρίου 2013
ΠΟΛ. 1223/11. Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος . 27 Οκτωβρίου 2011
ΠΟΛ. 1056/07. Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/ 10037/ Β0012/ ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 27 Μαρτίου 2007
ΠΟΛ. 1142/1997. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ. 05 Μαρτίου 2017