Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα 28/07/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1159

ΘΕΜΑ: Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

 

Καθορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση ή/και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) πέραν αυτών που αναγνωρίζονται, λειτουργούν και τροποποιούνται με βάση την υπ’ αρ. ΠΟΛ.1101/30.06.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

 

Άρθρο 1
Διαδικασία τροποποίησης ή/και επέκτασης Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. - Δικαιολογητικά


1. Για την τροποποίηση ή / και επέκταση Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. υποβάλλεται από την επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου «ΑΙΤΗΣΗ» σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς:

- Τα στοιχεία της επιχείρησης (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

- Η δραστηριότητα της επιχείρησης
- Οι χώροι εγκατάστασης
- Τα παραγόμενα, κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα είδη
- Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή απαραίτητο στοιχείο
- Το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί
- Το σχετικό αίτημα για την τροποποίηση ή/και επέκταση του ήδη λειτουργούντος Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ και Χ.Τ.Ε. καθώς και για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

2. Ως Τελωνείο Ελέγχου, νοείται η τελωνειακή αρχή εποπτείας, όπως αυτή ορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.
3. Με την «ΑΙΤΗΣΗ» επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αιτούμενη τροποποίηση ή/και επέκταση.
4. Το Τελωνείο Ελέγχου, παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα με την «ΑΙΤΗΣΗ» δικαιολογητικά στοιχεία, διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών και συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, την οποία υποβάλλει με σχετική εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να ζητά τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου.
5. Για την τροποποίηση ή/και επέκταση του Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε. και κατόπιν εφαρμογής της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 4, εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών, από την λήψη της εισήγησης της παρ. 4, Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την «ΑΙΤΗΣΗ» της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
6. Το Τελωνείο Ελέγχου, εντός τριάντα (30) ημερών μετά την έκδοση της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.», η οποία καταχωρείται σε Βιβλίο Αδειών, σε τέσσερα (4)
αντίτυπα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, σε αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οποία αποτυπώνεται και η τροποποίηση/επέκταση του λειτουργούντος Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. Το αντίτυπο (1) της «ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.» παραδίδεται στην επιχείρηση, το αντίτυπο (2) παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου, τα αντίτυπα (3) και (4) αποστέλλονται στις Δ/νσεις
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, αντίστοιχα.

 

 

 

Άρθρο 2
Παραβάσεις - Κυρώσεις - Καταβολή Φ.Π.Α.


1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι επιχείρηση που έχει αναγνωριστεί ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε., λειτουργεί πέραν των προβλεπομένων στο νομικό της πλαίσιο (π.δ., ν.δ., β.δ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001.

Από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή της "ΑΙΤΗΣΗΣ" της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης και μέχρι την υποβολή της "ΑΙΤΗΣΗΣ" στο Τελωνείο Ελέγχου, δεν παρέχεται η απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α., η διαδικασία της οποίας καθορίζεται από την υπό στοιχεία Π.8272/4880/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (Β’ 299).

 

 

 

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm