Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 26/01/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2023

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1298/30.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την παραλαβή με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA)

 

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. Ε.2203/23-12-2019 εγκύκλιος διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κοινοποίησης του ν. 4627/2019 (ΦΕΚ 143/Α).

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1298/30-12-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 6006 Τεύχος Β' της 31.12.2020, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» με κωδικό ΑΔΑ: 6ΝΠΜ46ΜΠ3Ζ-ΜΡΞ και η οποία εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση των άρθρων 8 παρ. 3 και 12 παρ. 1 περ. (xi) της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) /'Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA) " εφεξής Οργανισμός, που κυρώθηκε με το ν. 4627/2019 (ΦΕΚ 143/Α).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης και συγκεκριμένα ότι εφαρμόζεται για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας που έχει συνάψει ο Οργανισμός με την χώρα μας:

α) από τον ίδιο τον Οργανισμό για υπηρεσιακή χρήση και
β) από το Τακτικό Προσωπικό αυτού για την προσωπική χρήση των μελών του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζονται ως πρόσωπα που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις:

α) ο Οργανισμός (προοίμιο Συμφωνίας Έδρας και
β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού (άρθρο 1 παρ.3α της Συμφωνίας Έδρας).

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., το ΦΠΑ και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις πετρελαίου θέρμανσης στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης καθώς και το ανώτατο όριο των ποσοτήτων που δύνανται να παραλαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η παραλαβή των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης διενεργείται εντός του χρονικού διαστήματος από τη 15η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου κάθε έτους (άρθρο 73 παρ. 2 περ. α) του ν. 2960/2001), ενώ ο χώρος όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού αλλά και οι οικίες όπου διαμένουν τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης.

Επιπλέον, η ποσότητα που παραλαμβάνουν κάθε φορά δεν δύναται να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της κατά τα ανωτέρω ανεξάρτητης δεξαμενής, όπως αυτή προκύπτει από το δικαιολογητικό του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης απόφασης (Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού).

Οι ποσότητες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος, το οποίο νοείται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούμενες ποσότητες αφορούν το συγκεκριμένο έτος και σε περίπτωση μη παραλαβής τους εντός του έτους αυτού δεν δύναται να μεταφερθούν σε επόμενο έτος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή από τα δικαιούχα πρόσωπα για την παραλαβή ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το ΦΠΑ και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
Τα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αριθ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Επίσης και όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 ΕΔΥΟ.

Ευνόητο είναι ότι πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 4 της κοινοποιούμενης απόφασης συνυποβάλλονται τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης.
Σημειώνεται ότι στα υποβαλλόμενα τελωνειακά παραστατικά θα συμπληρώνονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Επισυναπτόμενων:

α. 1833: Έντυπο ατέλειας εισαγωγής θεωρημένο από το Υπουργείο Εξωτερικών
β. 1Ε84 : Βεβαίωση μηχανικού (αριθ. Α.1298/30-12-2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)
γ. 1Ε83: Κατάσταση ειδών Διεθνών/Ευρωπαϊκών Οργανισμών
δ. 1Ε82: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Μέλους Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού
ε. 1Ε81: Βεβαίωση του Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού (Μέλος Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού /Ημερομηνία Ανάληψης καθηκόντων/Διάρκεια Πρώτης Θητείας) Επισημαίνεται ότι ο χαρακτήρας Ε των ανωτέρω κωδικών είναι λατινικός.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις της παραλαβής ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης το Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζεται ότι για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων και την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων αφορολογήτων ποσοτήτων πετρελαίου, η τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους ενώ στην περίπτωση που τα προϊόντα τελωνίζονται σε διαφορετική τελωνειακή αρχή, αποστέλλει στην τελωνειακή αρχή ελέγχου κατάσταση συμπληρωμένη κατάλληλα με τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31-12-2020.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm