Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 03/09/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1336

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

 

Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745/τ.Β΄/04-08-2017) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1


Στο άρθρο 5 της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745/τ.Β΄/04-08-2017), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών, δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός αυτών και διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Α. Για τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του παραρτήματος Ι της παρούσας.

1. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την αίτησή της συνυποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου και τη χορήγηση της εν λόγω τροποποιητικής άδειας:

α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή ή/και χρήση του ακινήτου/χώρου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή άλλα δικαιολογητικά απόδειξης νόμιμης κατοχής ή/και χρήσης.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη, θεωρημένο από μηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν όλων των επιμέρους μη όμορων εγκαταστάσεων που συνιστούν τον αποθηκευτικό χώρο της φορολογικής αποθήκης, ο αριθμός και η ακριβής, εντός του χώρου της αποθήκης, θέση των δεξαμενών, και προσδιορίζεται ο συνολικός χώρος της φορολογικής αποθήκης με σαφή οριοθέτηση, ιδίως στις περιπτώσεις συστέγασης ή συλλειτουργίας διαφορετικών δραστηριοτήτων της ίδιας επιχείρησης.
γ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι όλες οι μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη πληρούν τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή.

Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης - έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
δ) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης των υπό ένταξη δεξαμενών, όπου απαιτείται, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή αναφορά του αριθμού έγκρισης επί της υποβληθείσας αίτησης.
ε) Μηχανολογική μελέτη όπου πιστοποιείται η αποκλειστική και ασφαλής διασύνδεση των μη όμορων εγκαταστάσεων μέσω σταθερών αγωγών, προκειμένου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη διασύνδεση των εγκαταστάσεων κατ΄ εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμου.

2. Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση της παραγράφου 6.Α του παρόντος άρθρου.

Β. Για την έγκριση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου συγκροτεί επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους και έναν (1) μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, προκειμένου για την διενέργεια αυτοψίας του χώρου και τη βεβαίωση της αποκλειστικής και ασφαλούς διασύνδεσης της εγκατάστασης με το διυλιστήριο.

1. Κατά τη διενέργεια αυτοψίας διενεργείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν για όλες τις μη όμορες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη:

α) ο χώρος ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα - κάτοψη,
β) η διαρρύθμιση του χώρου είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο φυσικός έλεγχος και ότι διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων,
γ) διατίθεται κατάλληλος και ασφαλής στεγασμένος χώρος για τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, εντός όλων των εγκαταστάσεων,
δ) υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία του χώρου για να είναι ευχερής ο έλεγχος,
ε) είναι επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου,
στ) υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2. Η επιτροπή κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποδεικνύει τις αναγκαίες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.
3. Μετά τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου αναγκαίου μέτρου που τυχόν υποδειχθεί από την προαναφερόμενη επιτροπή, συντάσσεται σχετική έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης, η επάρκεια του φωτισμού, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.
4. Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω σχετική έκθεση καταλληλότητας το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II της παρούσας, από τα οποία το Νο 1 παραδίδεται στον συναλλασσόμενο και το No 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή.

Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.».

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm