Open menu
02 | 12 | 2021

Αθήνα 30/12/2013
Αρ. πρωτ.: 1198619


ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

 

1. Στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που συστάθηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4182/2013 πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α) δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία
β) νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών, τα οποία υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή διαθήκης, εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, να χρησιμοποιούν ως προστηθέντες μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα της περίπτωσης α.

2. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr, Ενότητα:Αποφάσεις & Εγκύκλιοι, Υποενότητα: Υπουργείο Οικονομικών) καταληκτική δε ημερομηνία για την υποβολή της είναι η 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η αίτηση θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
γ) βεβαίωση εργοδότη ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η πενταετής εμπειρία
δ) βεβαίωση εγγραφής στον αντίστοιχο σύλλογο ή επιμελητήριο
ε) βεβαίωση για την κατοικία ή την επαγγελματική έδρα
στ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου τα κωλύματα του άρθρου 18 παρ. 1, περ. β έως δ, του ν. 4182/2013.

Τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα ανωτέρω για κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως προστηθέντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β της παρούσας, και επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν σαν σκοπό (και) την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών.
β) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
γ) πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
δ) πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση.

Τα εγγεγραμμένα στο μητρώο φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία μητρώου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών για κάθε τροποποίηση σχετικά με τα α) έως στ) ή την επιθυμία τους να διαγραφούν από το Μητρώο.
3. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους καταχωρεί στο μητρώο, κατ’ αλφαβητική σειρά και ανά νομό επαγγελματικής έδρας, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
4. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση το τμήμα του επικαιροποιημένου Μητρώου, που περιλαμβάνει τα πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική έδρα ή την κατοικία τους στις περιφέρειες που υπάγονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
5. Η αρμόδια αρχή προϋπολογίζει τις ανάγκες της σε διοριστέους από το Μητρώο και προβαίνει σε επιλογή διπλάσιου αριθμού από τις προϋπολογισθείσες ανάγκες. Η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από κάθε αρμόδια αρχή μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτος, ενώπιον του οικείου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ή ενώπιον Επιτροπής που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Κ.Π της αρμόδιας αρχής. Οι υπάλληλοι που θα διενεργήσουν την κλήρωση ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της αρμόδιας αρχής. Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της κλήρωσης, καθώς και ο αριθμός των προσώπων που θα κληρωθούν, αναρτώνται στο κατάστημα και στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Στην κλήρωση δεν συμμετέχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν διοριστεί ήδη και δεν έχει εγκριθεί η οριστική λογοδοσία επί του έργου τους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του έτους εξαντληθούν τα πρόσωπα που έχουν κληρωθεί και παραστεί ανάγκη διορισμού, διενεργείται έκτακτη κλήρωση με την ίδια ως άνω διαδικασία.
6. Η κλήρωση γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.
7. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης καταρτίζεται πίνακας των κληρωθέντων με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της αρμόδιας αρχής. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ή της οριζόμενης από τον Προϊστάμενο της Δ.Κ.Π της αρμόδιας αρχής Επιτροπής. Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής. Κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη διορισμού, η αρμόδια αρχή προβαίνει στον διορισμό φυσικού ή νομικού προσώπου από τον ως άνω πίνακα ακολουθώντας τη σειρά αναγραφής στον πίνακα.
8. Προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση διορισμού, τα προς διορισμό πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την στιγμή του διορισμού τους τα κωλύματα του άρθρου 18 παρ. 1 περ. β έως δ του Ν. 4182/2013. Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση υποχρεούνται να προσκομίσουν και τα φυσικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν ως προστηθέντες των νομικών προσώπων του άρθρου 16 παρ. 2 (β) του ν. 4182/2013.
9. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε διορισμό, στον οποίο προβαίνουν, προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο.
10. Ειδικά για το έτος 2013, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι 20 Μαρτίου 2014.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm